Forskningsnettverk for tekst i kultur og utdanning (TeKU) er et uformelt forum basert på den tidligere forskergruppen Forskningsgruppe for tekst i kultur og utdanning. Nettverket utvikler og drifter prosjekter om kulturelle og tekstuelle uttrykk, skriving og formidling av humanistisk forskning.

Nettverket består fortrinnsvis av medlemmer fra andre grupper ved USN som tidligere var medlem av den store forskergruppen:

  • Forskergruppe for estetikk: teori, analyse praksis
  • Forskningsgruppe for tekst, retorikk og skriving
  • Forskargruppe i litteratur og litteraturdidaktikk
  • Læremiddelforskning

Hva forsker vi på?

Skjønnlitteratur, generell og litterær sakprosa, pedagogiske tekster og ressurser, medietekster som kulturbærere og formative tekster, framstillinger av majoritets- og minoritetskultur, skriving som teori og metode, formidling av humanistisk forskning mv.

Forskningsgruppa anvender en bred vifte av tilnærminger som retorikk, metaforanalyse, diskursanalyse, interart/inter artes, hermeneutikk, litteratursosiologi, tekstteori, filmteori og litteraturteori.

Hvem er vi?

Forskere er i hovedsak knyttet til Master i kulturstudier, Master i faglitterær skriving og Master i norskdidaktikk samt lærerutdanningene, bachelorprogrammer og lektorprogrammer med fordypning i norsk, engelsk, historie og samfunnsfag. Vi er også knyttet til Forfatterutdanningen i Bø. Mange av våre forskere er også aktive på de to doktorgradsprogrammene ved fakultetet: Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning (PEDRES) og Kulturstudier. 

Gruppa ledes av dosent Sveinung Nordstoga (Notodden) og førsteamanuensis Arnfinn Åslund (Bø).

Temagrupper

Forskningsgruppen har flere temagrupper som samler og drifter ulike prosjekter og forskningsfelter:

Hva gjør vi?

Vi har møter og seminarer som utvikler og styrker faglig identitet i et samfunn i endring og skaper grobunn for tverrfaglig satsing gjennom felles publikasjoner, konferanser og utarbeiding av forskningssøknader. Det er både aktiviteter i hele forskningsgruppen og i de enkelte temagruppene.

Forskningsgruppa etablerer ekspertgrupper for offentlige og private oppdrag, blant annet forskning på og undervisning i vitenskapelig skriving, skriving av fagbøker og lærebøker.

I tillegg til å arbeide med vitenskapelige publikasjoner arbeider gruppa for å løfte fram den betydning tekst, skriving og kulturelle representasjoner har i samfunnet. Gruppa arbeider for at forskningsformidling og lærebøker skal gi publiseringspoeng, og for at humaniora skal fungere som et relevant forskningsfelt for samfunnet.

Et annet formål er å arbeide for at tekstvitenskap, skriveforskning, litteraturvitenskap og kulturhistorie får økt anerkjennelse i samfunnsdebatten.

Pågående prosjekter

Avsluttede prosjekter

Publikasjoner

Bokomslag Kreativ akademisk skrivingKreativ akademisk skriving. En Open Access publikasjon utgitt på Universitetsforlaget i oktober 2019. Redaktører for boken er Iben Brinch Jørgensen og Norunn Askeland. Øvrige bidragsytere er Merete Morken Andersen, Arnfinn Åslund, Johan L. Tønnesson, Guro Nore Fløgstad, Henrik H. Svensen, Anne Kristine Haugestad, Audhild Norendal, Guro Hansen Helskog og Sveinung Nordstoga. Antologien reiser spørsmålet om hva kreativ akademisk skriving egentlig er. Forfatterne har utfordret seg selv når det gjelder form så vel som innhold.

Bokomslag Døden i livetDøden i livet. En Open Access publikasjon utgitt på Cappelen Damm Akademisk i oktober 2018. Redaktører er Aud Johannessen, Norunn Askeland, Iben Brinch Jørgensen og Jorun Ulvestad. Øvrige bidragsytere er Oddgeir Synnes, Olav Solberg, Geir Winje, Ellen Kristvik, Lisbeth Thoresen, Hilde Bondevik, Eva Maagerø og Bent Aamotsbakken. Døden i livet er en tverrfaglig, vitenskapelig antologi, og henvender seg til forskere og studenter som har interesse av å sette seg inn i hvordan døden er til stede i vår kultur.

Bokomslag Norsk lærebokhistorieNorsk lærebokhistorie er en sakprosabok utgitt i april 2017 som gir teksthistorisk fremstilling av utviklingen i lærebøker i alle fag i norsk allmueskole, folkeskole og grunnskole fra 1739 til og med Kunnskapsløftet i 2006. Boka er skrevet av Dagrun Skjelbred, Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken.

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer