Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE)

Lærer underviser barn i klasserom. Bilde.

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? Prosjektet CAiTEs mål er å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser.


Om prosjektet

CAiTEs mål er å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetode (CARM - Conversation Analytic Role-play Method) som skal brukes i lærerutdanningen for å trene lærerstudentenes samtalekompetanse.

Instruksjonsmetoden er basert på et anonymisert videomateriale av muntlige eksamener og læreres veiledning av elever i klasserommet på 10. trinn og VG3. Deltakerne i CARM-verkstedet ser på og lytter til anonymiserte lyd-, videoklipp og transkripsjoner samtidig. Replikk-for-replikk får studentene muligheten til å gjøre erfaringer basert på autentisk samhandling uten å vite resultatet av interaksjonen. Studentene skal så diskutere hva de selv ville gjøre eller si videre for å håndtere situasjonen. Deretter skal de vurdere hva den aktuelle læreren gjorde.

Studentenes læreprosesser blir støttet ved at materialet for CARM-verkstedet tar utgangspunkt i hvilke praksiser som fungerer, eller ikke fungerer, etter intensjonen med samtalene.

Prosjektet adresserer følgende spørsmål: (1) Hva slags retningslinjer for vurderingssamtaler blir brukt i lærerutdanningene, og i hvilken grad reflekterer læreres praksis disse retningslinjene, (2) hva kjennetegner effektive og mindre effektive interaksjonsstrategier i læreres vurderingssamtaler, (3) på hvilke måter kan resultater fra samtaleanalytiske studier brukes i utdanning av lærere, og (4) hva er læringsutbyttet av rollespillmetoden, vurdert ut fra studentenes selvrapportering.

Funn

Foreløpige funn viser at retningslinjer for vurderingssamtaler er erfaringsbaserte og mangler teoretisk og empirisk forankring. Empiriske analyser av muntlig eksamen viser at det er betydelig variasjon i tid brukt på de ulike delene av muntlig eksamen. Det er betydelig variasjon i antall spørsmål som stilles og temaer som dekkes i fagsamtalene mellom eksaminatorer og kandidater.

Eksaminatorenes åpne-, ledende- og multiple spørsmål under muntlig eksamen legger sterke føringer for hva det er mulig å svare, og disse spørsmålene kan virke både stillasebyggende og hemmende for kandidatenes muligheter til å vise kompetanse. Når kandidatene viser at de har problemer med å svare på spørsmål, forsøker eksaminatorene å hjelpe blant annet ved å stille reformulerte oppfølgingsspørsmål og gi hint. Ved å forfølge svar på denne måten gir eksaminatorene kandidaten en ny mulighet til å vise kunnskap, men det gjør ikke nødvendigvis at kandidaten klarer å gi et passende svar.

Analyser av læreres veiledning i klasserommet viser hvordan lærer initierer, forfølger og løser problemer via verbale-, prosodiske- og kroppslige ressurser. Med bruk av prosodiske trekk (intonasjon) under produksjon av korte tilbakemeldinger underveis i elevens svar (f.eks. «mm», «ja»), antyder læreren hvor nær eller langt eleven er fra et passende svar. Elevene orienterer seg mot disse tilbakemeldingene i videreføring av svar. Fordelen ved å gi tilbakemeldinger med prosodiske trekk kan være at læreren da veileder uten å behandle elevenes svar som eksplisitt rett eller galt.

Lærers tilstedeværelse og bevegelse i rommet har betydning for elevenes muligheter til å få veiledning: våre multimodale analyser viser hvordan læreren gjøres tilgjengelig for elev-assistanse selv når de beveger seg i en annen kant av rommet, og hvordan lærers engasjement med elevene blir samhandlet øyeblikk for øyeblikk.

CARM-verksted for studenter

Basert på videoanalyser av muntlig eksamen og lærers veiledning av gruppearbeid i klasserommet, har prosjektet utviklet og pilotert et CARM-verksted for lærerstudenter.

Piloteringen av intervensjonen, høsten 2019, viste at lærerstudentene var for det meste fornøyd med innhold og relevans av kurset og rangerte seg relativt høyt på selvinnsikt etter endt kurs. En revidert versjon av intervensjonen og evalueringen ble gjennomført som randomisert kontrollstudie i oktober 2020. Denne studien innebærer at to grupper med lærerstudenter mottar intervensjonen på ulike tidspunkt, og at evalueringen skjer på bestemte tidspunkt før og etter intervensjonene for å kontrollere for andre faktorer enn selve intervensjonen. Resultater blir publisert i løpet av 2021 og 2022.

Publikasjoner

Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE)

Forskere i prosjektet

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom FINNUT-programmet og består av fem forskere og to PhD-studenter.

Partnere

Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Loughborough University

Loughborough University, Department of Social Sciences

Samarbeidsprosjekter

LOaPP: Learning Outcome across Policy and Practice (Læringsutbytte i politikk og praksis)