Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE)

Lærer underviser barn i klasserom. Bilde.

Forskningsbasert rollespill som metode for å styrke vurderingspraksiser i skolen.


Prosjektsammendrag 

Hvordan kan vi trene lærerstudenter til å skape effektive vurderingssamtaler?

Målet med dette prosjektet er å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert rollespillmetode (CARM – Conversation Analytic Role-play Method) som skal brukes for å trene lærerstudentenes samtalekompetanse. Med utgangspunkt i en samtaleanalytisk tilnærming skal prosjektet samle inn og analysere videoinnspilte vurderingssamtaler mellom lærere og elever for å svare på følgende forskningsspørsmål: (1) Hva slags retningslinjer for formativ vurdering blir brukt i lærerutdanningene, og i hvilken grad reflekterer læreres praksis disse retningslinjene, (2) hva kjennetegner effektive og mindre effektive interaksjonsstrategier i læreres vurderingssamtaler, (3) på hvilke måter kan resultater fra samtaleanalytiske studier brukes i utdanning av lærere, og (4) hva er læringsutbyttet av rollespillmetoden, vurdert ut fra studentenes selvrapportering.

CARM er en forskningsbasert rollespillmetode som tar utgangspunkt i funn fra samtaleanalyse. Deltakerne i CARM-verkstedet ser på og lytter til anonymiserte lyd-, videoklipp og transkripsjoner samtidig. Replikk-for-replikk får studentene muligheten til å gjøre erfaringer basert på autentisk samhandling uten å vite resultatet av interaksjonen. Studentene skal så rollespille hva de selv ville gjøre eller si videre for å håndtere situasjonen. Deretter skal de vurdere hva den aktuelle læreren gjorde. Studentenes læreprosesser blir støttet ved at materialet for CARM-verkstedet tar utgangspunkt i hvilke praksiser som fungerer eller ikke fungerer godt etter intensjonen med samtalene.

Prosjektet evaluerer i hvilken grad rollespillmetoden gir forventet læringsutbytte hos studentene. Den tverrfaglige forskergruppen bruker spørreundersøkelser og individuelle intervjuer som metode, i tillegg til samtaleanalyse av videoinnspilt interaksjon.

Primary and secondary objectives

Primary objective:

Enhance the quality of teacher education and improve teachers' assessment practices by developing, evaluating and implementing an innovative instruction method of benefit to national teacher education programs and professional practice.

Secondary objectives:

  1. Identify guiding principles for feedback currently used in teacher training, and identify how actual practice reflects this guidance
  2. Identify effective and non-effective interactional strategies in teachers' feedback practice
  3. Develop and implement a research-based instruction method for training feedback skills in the teacher education at USN
  4. Evaluate the learning outcome in terms of self-efficacy of implementing the Conversation Analytic Role-play Method (CARM) in teacher education

Core research team

The project is financed by The Research Council of Norway (NFR) through the FINNUT-programme and consists of 5 researchers and one PhD.

Partners

University College of Southeast Norway, Faculty of Humanities, Sports and Educational Science

Loughborough University

Loughborough University, Department of Social Sciences

Collaborating projects

LOaPP: Learning Outcome across Policy and Practice (Læringsutbytte i politikk og praksis)