Forskning innen tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag

Forskningen innenfor fagområdet har to hovedretning og er knyttet til doktorgradsprogrammet i kulturstudier:

  • Det ene retningen har sitt utgangspunkt i faglærerutdanningen i formgivning, kunst og håndverk der en studerer menneskets skapende og deltakende møte med materialer, hvilken rolle denne praksisen har for enkeltpersoner og for dagens samfunn, hvorfor den oppleves som viktig, og hva en eventuelt taper om en ikke utøver denne praksisen lenger.
     
  • Den andre retningen tar sitt utgangspunkt i den immaterielle kulturarven, tradisjonskunsten, og studerer hva som ligger i begrepet tradisjon, hvordan tradisjonsprosesser har blitt formet og hvordan tradisjonsprosesser både formes av og former ny teknologi.

I tillegg til den akademiske forskningen, har kunstnerisk utviklingsarbeid en sentral plass i dette fagområdet.

Forskningen kan knyttes inn mot det tverrfaglige satsingsområdet kulturarv og reiseliv, særlig på feltet immateriell kulturarv og formidling.

Forskningsgrupper