Kristin Rydjord Tholin

Kristin Rydjord Tholin

Dosent
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C3-14)
Jeg er ansatt som dosent på Institutt for pedagogikk på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, og underviser og veileder i pedagogikk og profesjonskunnskap på barnehagelærerutdanningen, videreutdanninger og masterutdanninger. Jeg er særlig opptatt ev emner som pedagogisk ledelse, utdanningsledelse, omsorg, profesjonsetikk og utdanningskvalitet. Forskningsfeltet er for tiden rettet mot utdannings- og undervisningskvalitet.

Ansvarsområder

  • Underviser på studiet Barnehage- og skolemiljø og ledelse (Modulbasert videreutdanning)
  • Underviser i enkeltemner på bachelor og master
  • Veileder masterstudenter i utdanningsledelse
  • Merittert underviser, 2023

 

Deltar i:

 

Publikasjoner

Publisert i: Cristin

Publikasjoner (utvalgte siste 10 år)

Øhra, M. & Tholin, K. R. (Red.) (2023). Handlingsrom i utdanningsprofesjoner. Universitetsforlaget. 

Tholin, K. R. (2023). Omsorg i barnehagen. 2re utg. Fagbokforlaget.

Tholin, K. R. (2022). Barnehagelærer og pedagogisk leder - verdibevisst meningsledelse av barna, innholdet og personalet. Fagbokforlaget.

Bøe, M., Kristiansen, E. & Tholin, K. R. (2022). Case-based leadership learning: how to improve work-related stress in early childhood education centre directors, Teachers and Teaching, DOI: 10.1080/13540602.2022.2155808

Hogsnes, H. D., Tholin, K. R. & Løvig-Larsen, H. (2022). Hvordan erfarer barnehagelærerstudenter at praksisoppgaven skaper sammenheng mellom undervisning og praksis? I A. Moxnes et al. (Red), Barnehagelærerutdanning i endring: å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning. Universitetsforlaget.

Kristiansen, Elsa; Tholin, Kristin Rydjord & Bøe, Marit (2021). Early childhood centre directors coping with stress: firefighters and oracles. International Journal of Educational Management.

Tholin, K. R. (2021). Profesjonsetikk for barnehagelærere, 2. utg. Fagbokforlaget.

Bøe, M., Tholin, K.R. & Kristiansen, E. (2020). Barnehagestyreres opplevelse av stress i det komplekse lederarbeidet. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 26, 2020.

Tholin, K. R. (2019). Hvilke oppfatninger har barnehagelærerstudenter om omsorg? Educare. https://doi.org/10.24834/educare.2019.3.1

Tholin, K. R. (2019). «Å være pålogget og aktivt til stede». Hvordan fremstiller framtidige barnehagelærere omsorg i barnehagen? Norsk pedagogisk tidsskrift, V 103.(2-3) s. 133-144

Øhra, M. og Tholin, K.R. (2018). Refleksjoner fra deltakere ved et kurs i UH-pedagogikk. I UNIPED, nr. 3, s. 275-288.

Tholin, K.R. og Øhra, M. (2018). Savnet fellesskap. Om innvielse i faglige fellesskap. H. Bjørnsrud og L. Gjems (Red.), Prakisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget.

Tholin, K.R. (2018). Omsorg usynliggjøres og trenger en tydeligere posisjon. V. Glaser, H.K. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (Red.), 2. utg, Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. (s. 59-70) Universitetsforlaget.

Tholin, K. R. og Moser, T. (2017). Barnehagelæreren - en (ut-)forskende tilnærming til praksis. I E. K. Høihilder & H. Lund-Kristensen (Red.), Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk, s. 27-45.

Tholin, K. R.  (2014). Den betydningsfulle omsorgen. V. Glaser, I. Størksen, M. B. Drugli (Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen: forskning og praksis. Fagbokforlaget, s. 219-233.

Tholin, K. R. (2013).  Førskolelærerstudenter utforsker forskningsbasert teoretisk kunnskap i praksis.Tidsskriftet FoU i praksis, 7(2), 77–92.

Tholin, K. R. (2013). Barns rett til medvirkning i lys av Klafkis danningsperspektiver. Barn, nr. 1, 2013.