Master i anestesisykepleie

Master i anestesisykepleie

Studiet kvalifiserer for utøvelse av anestesisykepleie og anestesiologisk virksomhet innen avansert teamarbeid, som tilrettelegger for kirurgi og annen behandling til pasienter i alle aldre.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Er du allerede anestesisykepleier og ønsker å oppnå en mastergrad, kan du søke påbygging.

Hvorfor velge masterstudiet i anestesisykepleie?

Masterstudiet i anestesisykepleie kvalifiserer for utøvelse av anestesisykepleie og anestesiologisk virksomhet, som tilrettelegger for kirurgi og annen behandling til pasienter i alle aldre fra det nyfødte barnet til den eldre. Karakteristisk er at den sykes tilstand kan endres eller forverres raskt, og anestesisykepleierens arbeidssituasjon kan være preget av hyppige og raske fokusskifter. I akutte situasjoner i og utenfor sykehus skal anestesisykepleieren kunne sette i gang livreddende behandling og selvstendig kunne vurdere situasjonen og ta faglig begrunnede valg.

Hva slags jobb får du?

Anestesisykepleiere arbeider primært i anestesi-, operasjons- og postoperative avdelinger. Andre aktuelle arbeidsplasser kan være arbeid i akuttmottak, smerteklinikker, prehospitalt arbeid og transport av akutt og/eller kritisk syke pasienter, deltakelse i krigs- og katastrofearbeid, humanitært arbeid, beredskapstjeneste og i offshorevirksomhet.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. Hovedfunn viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende
Åtte av ti studenter er godt fornøyd, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har en klar klinisk profil der intensjonen er at du skal utvikle kvalifikasjoner som funksjonsdyktig anestesisykepleier. For å oppnå dette vil en stor del av studiet være der profesjonen utøves, og masteroppgaven skal knyttes tett opp til relevante kliniske problemstillinger.

Studiet tilbyr kliniske studieplasser i Buskerud, Vestfold og Telemark. Studentene fordeles etter helseforetakenes kapasitet med tanke på gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Dette lærer du på master i anestesisykepleie

I henhold til Standard for anestesi i Norge, har anestesisykepleiere et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i forhold til sin kliniske yrkesutøvelse, og kan gjennomføre generell anestesi ved enklere inngrep på ellers funksjonsfriske pasienter. I samarbeid med anestesilege skal anestesisykepleier kunne gi anestesi til pasienter med mer komplekse sykdommer, men kan selvstendig overvåke pasienter under regionalanestesi, dyp sedasjon og narkose.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng og som gir tittelen master i anestesisykepleie. Studentene kan søke om å avslutte etter gjennomført 90 studiepoeng som kvalifiserer til tittelen anestesisykepleier.

Kliniske studier gjennomføres ved sykehusene Vestfold HF, Telemark HF og Vestre Viken HF.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i anestesisykepleie i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium

Videre utdanningsmuligheter

Studieprogrammet fører frem til graden master i anestesisykepleie og kvalifiserer til opptak til relevant doktorgradsprogram.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie. I tillegg kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant arbeidserfaring som sykepleier i 100 prosent stilling. Med relevant praksis menes praksis fra intensiv/postoperativ avdeling, medisinsk overvåkning, akuttmottak, samt kirurgisk eller medisinsk sengepost med akuttfunksjon eller lignende.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 4
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 5365
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student