Sår - Forebygging, behandling og lindring

Sår - Forebygging, behandling og lindring

Er du ansatt i spesialist- eller kommunehelsetjenesten og ønsker deg økt kompetanse innen området sår? Da har vi et spennende studietilbud for deg!

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er sår – Forebygging , behandling og lindring

Siden høsten 2008 har vi tilbudt videreutdanning i sår. Utdanningen ble fra høsten 2011 utvidet til 30 studiepoeng. Studiet er utviklet i samarbeid med representanter fra helsetjenesten.

Hovedmålsettingen med utdanningen er at studenten etter endt studie skal ha tilegnet seg økt kompetanse til å:

  • kunne foreta risikovurderinger
  • igangsette forebyggende og behandlende tiltak
  • vurdere behovet for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder 2 hovedtemaer med tilhørende delemner.

Pasienter med sår. Fysiologi, patofysiologi og psykososialt aspekter

Delemne 1: Huden, sirkulasjon og sårtilhelingsprosess
Dette tema gir studentene et teoretisk grunnlag for å forstå og vurdere både normal funksjon av- og patologi i huden og karsystemet, utvikling av sår og sårhelingsprosessen.

Delemne 2: Psykososiale aspekt ved å leve med sår
Dette tema gir studentene kunnskap om konsekvenser av sår på individnivå.

Delemne 3: Forekomst og forebygging av sår i et samfunnsøkonomisk perspektiv
I dette tema får studenten grunnleggende teoretisk kunnskap om- og praktiske ferdigheter i hvordan ulike typer sår kan forebygges.

Delemne 4: Å arbeide kunnskapsbasert
I dette tema får studentene undervisning om- og praktisk trening i litteratursøk i bibliotek databaser og kritisk analyse av forskningslitteratur. Videre får studenten undervisning om- og praktisk innføring i bruk av IKT til læring. Hensikten er at studenten lærer seg å studere/arbeide kunnskapsbasert og presenterer kliniske refleksjoner og beslutninger på mastergradsnivå.

Delemne 5: Dokumentasjon og diagnostikk
I dette tema får studentene teoretiske og praktiske kunnskaper om tradisjonelle og innovative metoder for dokumentasjon og kommunikasjon mellom parter i tverrfaglige team rundt sårbehandling.

Pasienter med kronisk/vanskelig helende sår

Delemne 1: Venøse-, arterielle-, diabetes- og trykksår
I dette tema får studenten grunnleggende teoretisk kunnskap om- og praktiske ferdigheter i diagnostisering, forebygging og behandling av venøse-, arteriell-, diabetes- og trykksår.

Delemne 2: Mikrobiologi og hygiene
Dette tema tar for seg kunnskaper om kolonisering av sår, infeksjonsfremkallende mikroorganismer, og hygiene.

Delemne 3: Sårinfeksjoner
Her tilegner studentene seg kunnskaper og praktiske ferdigheter i vurdering, diagnostisering og behandling av sårinfeksjoner.

Delemne 4: Tverrprofejsonelt/etatlig samarbeid i sårbehandling
Dette tema tar for seg kunnskaper om- og redskaper til å arbeide tverrprofesjonelt og tverretatlig i forbindelse med behandling av pasienter med sår.

Hvem kan søke?

Studiets målgruppe er helsearbeidere i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å tilegne seg spesialkompetanse og arbeide kunnskapsbasert innenfor sårbehandling.

Slik er studiet lagt opp

Studiet er på 30 studiepoeng og er lagt opp som et deltidsstudium over to semestre. Studiet er organisert i fire samlinger over fem dager, totalt 20 dager. 

Studiets består av ressursforelesninger og workshops som foregår på felles samlinger. Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver som tar utgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger og er aktivt deltagende på universitetets elektroniske læringsplattform (Canvas). Utdanningen avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Samlinger

Det er to samlinger i hvert semester.

Høstsemesteret 2019

  • Samling 1: uke 41 (7.-11.oktober)
  • Samling 2: uke 46 (11.-15. november)

Vårsemesteret 2020

  • Samling 3: uke 3 (13.-17. januar)
  • Samling 4: uke 11 (9.-13.mars)


 

Opptakskrav

Grad fra universitet eller høgskole tilsvarende minst 180 studiepoeng innenfor sykepleie eller vernepleie samt 2 års relevant yrkeserfaring.
Aktuelle søkere med 3-årig helsefaglig profesjonsutdanning uten akademisk grad (bachelorgrad) kan tas opp på grunnlag av realkompetanse.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student