Master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Å hjelpe synshemmede i alle aldre til å mestre hverdagen og være fullt inkludert i samfunnet krever høy kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Denne tverrfaglige masteren gir også deg med bachelorgrad fra andre studier enn optometri spesialkompetanse innen synsrehabilitering og synspedagogisk arbeid.

Søk opptak nå
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor master i synspedagogikk og synsrehabilitering?

Andelen synshemmede og blinde i befolkningen øker. For at barn, voksne og eldre som er synshemmet eller blinde skal kunne delta i læring, arbeid og samfunnsliv, har de ofte behov for spesiell synsutredning, opplæring, oppfølging og tilrettelegging. Dette krever tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagfolk som har kunnskap om synsfunksjonens anatomi, fysiologi og nevrologi, så vel som sosial, psykososial, pedagogisk og praktisk betydning av synshemningen.

Utdanningen gir deg kompetanse innen synspedagogisk arbeid og optometrisk synsrehabilitering og habilitering knyttet til å støtte lære- og utviklingsprosesser hos blinde og synshemmede i alle aldre

Masteren har fokus på tverrfaglig kunnskapsutvikling innen synsrehabilitering og synspedagogisk arbeid – spesielt koblingen mellom praksis og teori, vitenskapelig tilnærming, kommunikasjon og samhandling slik at du kan møte personer med nedsatt syn og blindes behov.

Dette er et fleksibelt deltidsstudium over fire år. Læring og undervisning vil veksle mellom felles samlinger, studier i praksis og studier over internett.

Det unike med denne mastergradsutdanningen er at den er tverrfaglig. Vi drar veksler på ulike fagdisipliner:

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Hva slags jobb får du?

Fagpersoner innen synspedagogisk virksomhet og synshabilitering og synsrehabilitering arbeider med synshemmede i alle aldre, kontekster og livsfaser. Diagnosene er mange. Synshemningen kan være medfødt eller ervervet på grunn av sykdom eller skade og kan forekomme sammen med andre vansker. Dette krever fagfolk som har kunnskap om øyet og synsfunksjon, så vel som sosiale, psykososiale, pedagogiske og praktiske konsekvenser av synshemningen.

Kompetansen du opparbeider deg i løpet av studiet gir deg blant annet mulighet til å arbeide innen barnehage/skole, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helseforetak, habiliteringstjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, hjelpemiddelsentraler og optometrisk prakis.

Det er behov for synspedagogisk kompetanse i brukerorganisasjoner og statlige etater som NAV og Spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner (Statped). Noen etablerer privat praksis innen fagområdet, der de for eksempel tilbyr mobilitetsopplæring eller rådgivning knyttet til universell utforming og design for synshemmede.

HSN har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om jobbmuligheter etter endt utdanning. 100% av våre optometristudenter rapporterte å være i jobb et halvt år etter endt utdanning og gjennomsnittlig startlønn lå på 417 786 kroner.

Kontakt med arbeidslivet

Masteroppgaven vil gi deg kompetanse til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Du kan ta del i ulike prosjekter som er under utvikling ved institusjonen eller gjennomføre et prosjekt ute i praksis.

Vi benytter nordiske eksterne forelesere som er eksperter innen sine områder. Det er tett kontakt med praksisfeltet i Norden, med fagdager og praksisbesøk av ulik lengde. Brukere deltar aktivt i emnene, og i alle aktiviteter og oppgaver er det fokus på å kombinerer teori og praksis. Masteroppgaven gjøres innenfor den fagfordypningen som velges, med kvantitativ og/ eller kvalitativ metode, oftest i egen virksomhet, i samarbeid med praksisfeltet eller innen Nasjonalt senter for optikk syn og øyehelse sine forskningsaktiviteter.

Dette lærer du i synspedagogikk og synsrehabilitering

Du vil lære nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanser for å kunne arbeide innen fagfeltene synspedagogikk, synshabilitering og synsrehabilitering.

Du vil få innsikt i hvordan læringsmiljøet kan tilrettelegges slik at synshemmede får et likeverdig opplæringstilbud samt hvilke kompenserende ferdigheter som er nødvendig for at personer med synshemning skal kunne delta i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

På studiet kan du fordype deg innen ulike tematikker ved å velge en fagfordypning og tema for din masteroppgave. Fagfordypningene er relatert til sentrale begreper innen tverrfaglig synspedagogisk arbeid og synsrehabilitering.

Du kan velge ett av følgende fire fordypningsemner:

  • Mobilitet: Orientering og forflytning
  • Optometrisk rehabilitering
  • (Re)habilitering: syn og slag/stroke
  • Universell utforming

Fagfordypningsemnene tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter.

I tillegg vil du lære vitenskapelige metoder og forskningsetikk samt gjennomføre en masteroppgave.

Videre utdanningsmuligheter

En mastergradsutdanning vil gjøre til at du også kan bidra til å utvikle fagfeltet, forskningsbasert profesjonsutøvelse, slik at tilbud og tjenester i størst mulig grad møter synshemmede og blindes behov. Dette inkluderer muligheten til å søke om stipendiatstillinger (forskerstillinger) ved høyskoler og universiteter. HSN har for eksempel en ph.d. i personorientert helsearbeid.

Samlinger

Kursplanen for alle masteremner 2017/2018 (vil bli oppdatert for kursene KVAL604 så snart det er mulig). Se under for samlingsdatoer for første året:

Samlingsdatoer for enkeltemner i 1. år/ frie emner

MSRI4001 Introduksjon til spesialpedagogikk, rehabilitering, optikk, øye og synsfunksjon (15 ects)
Samling 1: 21.-24. august 2017, Kongsberg
Samling 2: 16.-18. oktober 2017, Kongsberg
Samling 3: 7.-8. desember 2017, Gøteborg
1 dag samtale/observasjon, og 2 timer hjemmeeksamen mellom samling 2-3
Emneplan og litteraturliste

NMS001 Tverrfaglig kunnskapsutvikling (5 ects)
Samling 1: 21.-24. januar 2018, Gøteborg
Samling 2: 5. mars 2018, Kongsberg
1 dag intervju/observasjon i synsvirksomhet mellom samling 1-2

MSRT4001 Synsrehabilitering - tverrvitenskapelig teoretisk forankring (10 ects)
Samling 1: 6.-8. mars 2018, Kongsberg 
Samling 2: 25.-27. april 2018, Kongsberg
1 dag intervju/observasjon i synsvirksomhet mellom samling 1-2, 2t hjemmeeksamen i uke 23

MFOR5001 optometrisk rehabilitering (20 ects)
Samling 1: 4.-7. september 2017, Kongsberg
Samling 2: 27.-29. november 2017, Kongsberg
Samling 3: 3 dager uke 6 2018, Kongsberg
Samling 4: 23.-24. april 2018, Kongsberg

MFRS5001 synsrehabilitering etter hjerneslag (20 ects)
Samling 1: 12.-15. september 2017, Kongsberg
Samling 2: 29.-30. november 2017, Kongsberg
Samling 3: 3 dager uke 6 2018, Kongsberg
Samling 4: 23.-24. april 2018, Kongsberg

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

For the subjects NMS001, NMS002, NMS003 og NMS004 (Gøteborgs Universitet /Sverige):

Students with citizenship in countries not within the EU/EEA, or Switzerland, are required to pay tuition fees for university studies in Sweden. Please note that you are required to provide proof of your status as a citizen of an EU/EEA country. For general information about tuition fees in Sweden:  https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/Fees-and-scholarships/

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student