info
Student Emin Simsek på workshop

Master i innovasjon og teknologiledelse / MSc in Innovation and Technology Management

Morgendagens ledere må være forberedt på en verden i endring. I denne internasjonale masteren lærer du hvordan utvikling, endring og implementering kan gjøres med hensyn til teknologi, økonomi, organisering og bærekraft.

Velg mellom heltids- og deltidsstudier

Ved campus Kongsberg kan du ta master i innovasjon og teknologiledelse på heltid og deltid (50%). Siste halvdel av studieløpet velger du mellom spesialisering i entreprenørskap eller Systems Engineering.

Undervisningen er organisert som heldagssamlinger gjennom semesteret og legger derfor til rette for å kombinere deltidsstudier med jobb. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024
Kongsberg
På campus
Deltid
Høst 2024
 

Dette er innovasjon og teknologiledelse

Masteren i innovasjon og teknologiledelse er et resultat av dialog med næringslivet om hvilken kompetanse man ser at morgendagens arbeidsliv har behov for. Vi har koblet det spennende fagfeltet innovasjon og teknologiledelse sammen med studiet av endringsprosesser og entreprenørskap i nye eller eksisterende organisasjoner. Det er et tverrfaglig masterprogram for både ingeniører og økonomer.

Du skal kunne styre gjennom ulike trender, som globalisering, digitalisering og arbeid under flerkulturelle forhold. Du vil lære å se mulighetene som slike trender skaper. Alle operasjoner må tilpasses nye forhold for å være konkurransedyktige. Dette krever moderne lederskap.

Et overordnet spørsmål er hvordan vi kan minske fotavtrykket fra organisasjoners aktiviteter og samfunnets ressursforbruk, samtidig som vi øker verdiskaping og velferd – en bærekraftig utvikling.

Mange organisasjoner jobber i dag internasjonalt og har engelsk som konsernspråk. For å sette dette programmet i en internasjonal kontekst og for å forberede deg for jobbmuligheter i virksomheter som arbeider internasjonalt, tilbys programmet på engelsk.

Hvorfor innovasjon og teknologiledelse?

Verden forandrer seg raskt, og det samme må morgendagens ledere.

Dette masterprogrammet benytter praktiske studiemetoder med en problembasert tilnærming, som skal forberede deg på å kunne delta i utviklings- og omstillingsarbeid, og på å kunne håndtere utfordringer i virksomheter.

Hva slags jobb får du?

Vi gir deg kunnskap om innovasjon og omstillingsevne for roller som f.eks. prosjektleder, utvikler eller som gründer i høyteknologiske bransjer, offentlige virksomheter, eller næringsliv generelt. Du vil få økt kompetanse i å lede endringsprosesser på tvers av ulike bransjer og fagfelt.

Kontakt med arbeidslivet

Campus Kongsberg ligger ved siden av en av Norges ledende teknologiske klynger, Kongsberg Teknologipark. Våre forelesere og fagansatte har erfaring fra et bredt spekter av forretningsområder, og vi samarbeider nært med det lokale næringslivet og industrien. Som student vil du bli engasjert i dette samarbeidet gjennom prosjekter og oppgaver.

Dette lærer du på master i innovasjon og teknologiledelse

I denne masteren vil du utvikle sterke analytiske ferdigheter. Du vil oppleve virkelige problemer fra det lokale næringslivet, og vil utvikle en forståelse for teknologiens muligheter. Du vil studere hvordan teknologiske løsninger kan øke verdiskaping, velferd, og omstillingsevne. Du vil kunne gjennomføre nye satsinger, lede forandringer, bidra til effektiv implementering og effektive organisasjoner. Dermed vil du også forstå hvordan nye virksomheter og gründere, så vel som eksisterende organisasjoner og ledere, kan understøtte utviklingen av ny teknologi som basis for nye forretningsmodeller.

Under andre halvdel av studiet finnes det to spesialiseringer:

  • Spesialisering i entreprenørskap er utformet for å gi verktøy innen endringsledelse, innovasjon og entreprenørskap. Fokus i studiet er på innovasjonsprosesser i nye bedrifter, i eksisterende bedrifter og som en rådgivende rolle til innovasjonsprosesser.

  • Spesialisering i Systems Engineering. Dette er en tverrfaglig tilnærming som fokuserer på hvordan du kan designe og lede komplekse ingeniørsystemer gjennom et produkts livssyklus.

Studiet avslutter med en masteroppgave innenfor valgt spesialisering. Avhengig av dybden på problemstillingen kan du gjøre oppgaven i samarbeid med en bedrift.
 

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført studium skal du kunne utføre FoU-arbeid (forskning- og utvikling) innen fagområdet, og/eller fortsette med doktorgradsstudier ved for eksempel Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Oslo (UiO), NTNU, USN eller i utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av innovasjon og teknologiledelse i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.