Kreftsykepleie

Kreftsykepleie

Vestfold - Deltid

Studiet bygger på rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet og fører fram til en spesialistutdanning innen kreftsykepleie.

Studieinformasjon

  • Progresjon: Deltid
  • Studiested: Vestfold
  • Studieopplegg: På campus
  • Søkekode: 5367
  • Studienivå: Videreutdanning
  • Studiepoeng: 60
  • Søknadsfrist: Utløpt
  • Oppstart: Høst 2022
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 3

Dette er videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie er et 60 poengs studium. Det gjennomføres som et deltidsstudium over tre semestre og bygger på Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2005. Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier. Fullført videreutdanning gir kandidaten handlingskompetanse innen kreftsykepleie.

Slik er det å studere kreftsykepleie

Sara studerer kreftsykepleie: en meningsfull jobb som krever flere egenskaper.

Hvorfor videreutdanning i kreftsykepleie?

Videreutdanning i kreftsykepleie kvalifiserer for utøvelse av avansert sykepleie til kreftpasienter i alle aldre. Studiet har fokus på forebygging, behandling, rehabilitering og palliasjon innen kreftomsorg. Formålet med studiet er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan utøve kreftsykepleie til pasienter innenfor og utenfor institusjon, samt å bistå deres pårørende.

Studiet skal legge grunnlag for å forstå hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende slik at man som ferdig utdannet kreftsykepleier kan delta aktivt i arbeidet med forebygging og behandling av kreft og lindre plagsomme symptomer. Videre deltar kreftsykepleiere aktivt i rehabiliteringen, slik at pasient og pårørende kan ha best mulig livskvalitet under og etter behandling. Kreftsykepleieren skal også ta ansvar for å imøtekomme døendes behov og være til støtte for pasient og pårørende i livets sluttfase.

Hva slags jobb får du?

Kreftsykepleiere arbeider i spesialavdelinger for onkologi i sykehus, ved sengeavdelinger og poliklinikker for kreftbehandling, i kommunehelsetjenesten og ved lindrende/palliative enheter. Kreftsykepleiere arbeider også i organisasjoner som Kreftforeningen.

Ifølge Samhandlingsreformen er det ønske om å øke kommunenes rolle i behandling av pasienter med nyoppdaget kreftsykdom, pasienter som lever med kreftsykdom, pasienter med senskader etter kreftbehandling og rehabilitering av pasienter som er ferdigbehandlet for kreft. Kreftsykepleiere vil derfor også være etterspurt i kommunehelsetjenesten.

Nærhet til arbeidslivet

I tråd med samfunnets krav til forskningsbasert praksis, bidrar studiet til å øke teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen kreftsykepleie. Studiet legger grunnlag for en kritisk reflektert innstilling og anvendelse av relevant forskning både i direkte pasientkontakt, undervisning og i forsknings- og fagutviklingsarbeid.

Studiet har en klar klinisk profil der intensjonen er at kandidaten skal utvikle kvalifikasjoner som funksjonsdyktig kreftsykepleier. For å oppnå dette vil en del av studiet være der profesjonen utøves, det vil si i direkte kontakt med pasienter og pårørende.

Studiet tilbyr kliniske studieplasser i Buskerud, Vestfold og Telemark og ved Oslo Universitetssykehus. Studentene fordeles etter helseforetakenes kapasitet med tanke på gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Videre utdanning

Studieprogrammet fører til tittelen Kreftsykepleier. Fullført studium gir kandidaten handlingskompetanse innen kreftsykepleie til pasienter i alle aldre, og er i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelsen og fagets kunnskaper og verdier: Helsepersonelloven, Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, og Funksjonsbeskrivelse for kreftsykepleiere.

Kravene til kreftsykepleier kommer til å øke i fremtiden, både på grunn av et stadig økende antall krefttilfeller og på grunn av utviklingen innen behandling, forebygging og rehabilitering. En aktuell utvikling kan være at videreutdanningen i kreftsykepleie blir et masterstudium i nær framtid.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2022 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Du må ha bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende. I tillegg kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant arbeidserfaring som sykepleier i 100 prosent stilling.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak: