Ungdata pluss

Ungdata pluss er et nytt forskningsregister om fritid, livskvalitet og sosial ulikhet i Vestfold og Telemark. Alle elever på 5.–7. trinn inviteres til å delta, og de skal følges fra skolealder til de blir voksne.

Formålet med Ungdata pluss er å få ny kunnskap om hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark har det:

  • Hva de gjør i fritiden sin?
  • Hvordan de opplever ulike sider ved nærmiljøet sitt?

Vi vil også se på betydningen av kjønn, funksjonsnedsettelse, oppvekststed og sosioøkonomisk bakgrunn.

Fordi vi ønsker å følge barna over tid, vil vi kunne se på hva dette har å si for livskvaliteten deres – fra barndom, gjennom ungdomstiden og inn i voksenlivet.

Vi ønsker også å undersøke hvilken betydning ulike sider ved barn og unge selv og deres hverdagsliv har for andre viktige deler av livet som voksne – som for eksempel helse, fullføring av skole og utdannelse og etablering på arbeids- og boligmarkedet.

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?

Ungdata pluss er et samarbeid mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Kompetansesenter Rus – Region Sør (KORUS Sør), Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.

Tilknyttede forskere ved USN

Tilknyttede forskningsprosjekter

Fritidsliv og livskvalitet blant barn med funksjonsnedsettelser

Stipendiat: Christian Møller-Skau 

Hovedveileder: Catherine A. N. Lorentzen 

Bi-veileder: Lars Bauger, Shahram Moradi. 

I NOU´en "På høy tid" (2023:13) understrekes det at det ikke legges tilstrekkelig til rette for at personer med funksjonsnedsettelser kan leve et godt liv. Videre viser enkelte studier at barn med funksjonsnedsettelser oppgir lavere livskvalitet og mindre deltakelse i fritidsaktiviteter enn jevnaldrende uten funksjonsnedsettelser. Flere studier og rapporter peker på behovet for ytterligere forskning og kunnskap om dette temaet. I dette PhD-prosjektet vil vi undersøke fritidslivet til norske 10-13-åringer med (ulike) selvrapporterte funksjonsnedsettelser, hvilken betydning deltakelse i ulike fritidsaktiviteter har for deres livskvalitet, samt faktorer som kan fremme deltakelse. Det vil brukes et tverrsnittsdesign med kvantitative data knyttet til den første datainnsamlingen til den longitudinelle studien Ungdata pluss. Funn fra prosjektet vil styrke kunnskapsgrunnlaget for bedre tilrettelegging for fritidsdeltakelse og livskvalitet blant barn med funksjonsnedsettelser.  

Prosjektet er godkjent av REK (721601) og SIKT (372074) 

Prosjektets varighet: 01.01.2024-31.12.2027.  

Fritid, personlighet og livskvalitet blant barn og unge

Forskere: Lars Bauger, Elisabeth Gulløy, Catherine Lorentzen, Christian Møller-Skau.

Forskningsprosjektet undersøker sammenhengen mellom barn og unges fritidsbruk, både organisert og digitalt (skjermbruk, gaming, sosiale medier, youtube, etc.), og deres opplevede livskvalitet. I tillegg undersøkes hvilken rolle individuelle karakteristikker (f.eks. personlighet) har for både fritidsbruk og livskvalitet. Med utgangpunkt i forskningslitteraturen kan man anta at det ikke nødvendigvis er en entydig sammenheng mellom digitalt fritidsbruk og livskvalitet blant barn og unge. I dette prosjektet vil vi derfor utforske variasjoner i hva barna bruker tid på å identifisere forskjellige bruksmønster, for så å se de forskjellige mønstrene i sammenheng med livskvalitet. Disse sammenhengene vil også utforskes i lys av andre betydningsfulle prediktorer for livskvalitet (kjønn, søsken, personlighet, mm.).

Mer informasjon om undersøkelsen

Er du er deltager i Ungdata pluss? Her kan du lese mer om hva vi spør om i undersøkelsen, dine rettigheter og hvordan vi bruker dataene.

Har du vært med på undersøkelsen en gang, men ønsker ikke å være med videre?

Har du vært med på undersøkelsen en gang, men ønsker ikke å være med videre? Da kan du gi beskjed til foreldrene dine, som kan si ifra til oss. Eller du kan sende en e-post til ungdata@oslomet.no.

Du trenger ikke å oppgi noen grunn for at du ikke vil være med lenger. Vil du ikke være med, vil vi ikke kontakte deg igjen.

Har du spørsmål om Ungdata pluss?

Ta kontakt med Lars Bauger på e-post. Han er prosjektansvarlig for Ungdata pluss ved USN.