Flere gode dager hjemme (HEIME)

Illustrasjon av skulpturen Fjellhuset av Philipp Dommen
Illustrasjon av skulpturen Fjellhuset av Philipp Dommen.

Forskningsprosjektet HEIME skal styrke helsefremmende og tverrfaglig praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet og deres pårørende. HEIME er finansiert av Norges forskningsråd.

Et økende antall eldre har behov for profesjonell helsehjelp. Samtidig er kommunenes økonomi og tilgang til kvalifisert arbeidskraft begrenset. Tjenestene må derfor organiseres på måter som dekker eldres hjelpebehov samtidig som de er bærekraftig for samfunnet. 

En god kommunal strategi er å velge tiltak som gjør at eldre personer kan bo lengre hjemme samtidig som pårørende får støtte til å hjelpe. Dette er et uttalt helsepolitisk mål og dessuten i samsvar med hva eldre selv ønsker.

Økt helsekompetanse

Dette forskningsprosjektet skal utvikle kunnskap om hva eldre og pårørende opplever som viktig for å få flere gode dager hjemme, særlig hvilke faktorer som påvirker helsetilstanden, helsefremmede tiltak og samhandlingen mellom aktørene.

Prosjektet skal bidra til økt helsekompetanse blant pasienter, pårørende og helsepersonell. Forbedret helsekompetanse er viktig for å fremme helse og livskvalitet, styrke egenomsorg og forebygge sykdom. 

Les mer om prosjektet i Norges forskningsråds prosjektbank

Helsefremmende hjem

Skrøpelighet og sansetap er faktorer som påvirker eldres livskvalitet og mulighet til å bli boende i eget hjem, og vil derfor ha et særskilt fokus. 

Prosjektet skal undersøke hvordan hjemmet kan oppleves helsefremmende, hva som karakteriserer eldre med tjenester i hjemmet når de søker sykehjemsplass samt faktorer som kan forutsi flytting til sykehjem.

Registerdata, kvalitative intervjuer og observasjon blir benyttet.

Tre arbeidspakker

 

Styrings- og referansegruppe og Advisory Board 

Styringsgruppe
 • Stavanger kommune: Helge Dragsund (kommunalsjef-helse og omsorg), Bente Gunnarshaug (spesialrådgiver)
 • Horten kommune: Stein Evensen (kommunalsjef Helse og velferd) og Kjersti Norheim (enhetsleder)
 • Porsgrunn kommune/USHT Telemark: Aud Fleten (kommunalsjef Helse og omsorg), Heidi Johnsen (rådgiver USHT)
 • Nome kommune: Lillian Olsen Opedal (Helse- og omsorgssjef), Anne Marie Børresen Grandstad (leder pleie- og omsorg Nome kommune)
 • USN: Grethe Eilertsen (prosjektleder), Anette Hansen, (leder arbeidspakke 1), Siri Tønnessen (leder arbeidspakke 2)
 • Universitetet i Stavanger: Marianne Storm (leder arbeidspakke 3)
Referansegruppe
 • Norsk Pensjonistforbund: Jan Davidsen (generalsekretær)
 • Pårørende: Peter Meyer (sønn)
 • Tønsberg & Færder Demensforening: Anne Flaatten (datter)
 • Stavanger kommune: Stine Johansen Haaland (leder, implementering «Livet hele livet)
 • Horten kommune: Kjersti Norheim (enhetsleder)
 • USHT Rogaland: Arnt Egil Ydstebø, Randi Skumsnes,
 • Porsgrunn kommune/USHT Telemark: Heidi Johnsen og Marit Skraastad
 • Nome kommune: Wenche Moen Dahler (avdelingsleder hjemmesykepleien Nome kommune).
 • USN: Grethe Eilertsen (prosjektleder), Anette Hansen, (leder arbeidspakke 1), Siri Tønnesen (leder arbeidspakke 2)
 • Universitetet i Stavanger: Marianne Storm (leder arbeidspakke 3)
Advisory Board
 • Dr. Chalotte Glintborg, Aalborg University Denmark, Institute of Communication and Psychology
 • Dr. Heidi Haukelien, Centre of Care Research South Eastern Norway, USN
 • Prof. Øyvind Kirkevold, Deputy Research Director Norwegian Advisory Unit on Aging and Health, Vestfold Hospital Trust/Faculty of Medicine and Health Sciences, Norwegian University of Science and Technology
 • Prof. Steve J. Bartels, Director of The Mongan Institute/Prof of Medicine, Massachusetts General Hospital, Harvard University.
 • Dosent emeritus Runar Bakken, USN 
 • Prof. Grethe Eilertsen, USN (prosjektleder)
 • Dr. Anette Hansen, USN (leder arbeidspakke 1)
 • Prof. Siri Tønnesen, USN (leder arbeidspakke 2)
 • Prof. Marianne Storm, Universitetet i Stavanger (leder arbeidspakke 3)

 

Flere gode dager hjemme (HEIME) 

 • rettet mot eldre pasienter som mottar hjemmesykepleie, deres pårørende og helsepersonell i den kommunale helsetjenesten
 • skal utvikle kunnskap om forhold av betydning for å skape flere gode dager hjemme for eldre og å støtte pårørende i å oppnå dette
 • skal utforske en systematisk, simuleringsbasert opplæring av tverrprofesjonelle team når det kommer til å foreta ulike kliniske vurderinger, herunder skrøpelighet, syn og hørsel av eldre pasienter

Resultater og publikasjoner finner du i Forskningsrådets prosjektbank

Kontaktperson: prosjektleder Grethe Eilertsen er professor i klinisk sykepleie og leder for forskningsgruppen USN EldreForsk

Finansiering: HEIME mottar 16 millioner kroner fra Norges forskningsråd (NFR) gjennom programmet «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv». Prosjektet får også støtte fra de fire kommunene Horten, Nome, Porsgrunn og Stavanger.

Prosjektperiode: 2021-2025

Samarbeidspartnere:

Forskere i prosjektet: