I USN EldreForsk setter vi søkelyset på problemstillinger og utfordringer på individ-, gruppe- og systemnivå knyttet til eldre mennesker. Målet er å utvikle forskningsbasert og tverrfaglig kunnskap om og med eldre og deres pårørende. Denne kunnskapen  skal være virksom innenfor ulike praksisfelt, i ulike profesjonsutdanninger på ulike nivå  og ellers i samfunnet. Et helsefremmende perspektiv står sentralt i vår forskning.

For tiden er vi i USN EldreForsk spesielt opptatt av:

 • Helserelaterte overganger i alderdommen
 • Helsetjenester til eldre
 • Hverdagsliv og flere gode dager i eget hjem
Historikk og organisering

USN EldreForsk er en tverrfaglig forskergruppe som organisatorisk er plassert på Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Forskergruppen ble opprettet i 2017. Forskergruppen deltar i undervisning på alle nivå i fakultetets utdanninger, og har i særdeleshet ansvar for masterutdanningen i geriatrisk helsearbeid i masterprogrammet for klinisk helsearbeid.

Forskergruppen har et arbeidsutvalg (AU) som representerer fakultetets ulike campus og eksterne samarbeidspartnere. Utvalget har følgende medlemmer:

 • Grete Eilertsen (professor)
 • Siri Tønnessen (professor)
 • Anette Hansen (førsteamanuensis)
 • Beate Lie Sverre (førsteamanuensis)
 • Helle Kristine Falkenberg (professor)
 • Runar Bakken (dosent emeritus)
 • Jan Davidsen (Leder i Pensjonistforbundet)
 • Hege Helseth Berge (Avdelingsleder, Drammen kommune)
Mål

Vår overordnede målsetting er å være et produktivt forskningsmiljø som kjennetegnes av praksisnær forskning av høy vitenskapelig kvalitet, hvor forskningsbasert kunnskap blir gjort virksom innenfor ulike praksisfelt og i ulike profesjonsutdanninger på ulike utdanningsnivåer.

USN EldreForsk har som mål å være en betydningsfull aktør lokalt, regionalt og internasjonalt.

Fokusområder

Alderdom fører til endringer som påvirker den enkeltes helse og livskvalitet. Slike overganger er normale aldersrelaterte endringer, utvikling av sykdom og skrøpelighet, tap av betydningsfulle andre, endrede roller og bosituasjon. Helserelaterte overganger hos eldre medfører krav til tilpasning og angår foruten den eldre selv, deres familie og pårørende også helsepersonell og hvordan helsetjenestene utøves og organiseres. I nært samarbeid med praksisfeltet er ett av de sentrale målene for forskergruppen å videre-/utvikle kunnskap om helserelaterte overganger fra ulike perspektiver.

Som følge av helsepolitiske prioriteringer ytes i dag hovedtyngden av kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre i deres eget hjem. Hjemmet og hverdagslivet er grunnleggende i alle menneskers liv, og får kanskje nytt innhold i alderdommen. Hjemmet er stedet hvor eldre lever sine familie- og hverdagsliv og hvor hjemmets innredning og gjenstander danner rammer for identitet og verdighet (integritet). I nært samarbeid med praksisfeltet og brukergrupper vil vi videre-/utvikle kunnskap om forhold som særlig bidrar til at eldre som blir avhengig av tjenester og deres nærmeste kan ha flere gode dager i eget hjem.

For tiden er vi i USN EldreForsk spesielt opptatt av:

 • Helserelaterte overganger i alderdommen
 • Helsetjenester til eldre
 • Hverdagsliv og flere gode dager i eget hjem
Andre temaer som opptar forskergruppen

Sansesvikt hos eldre

Å eldes med verdighet

Velferdsteknologi i kommunal eldreomsorg

Prosjektoversikt

Pågående forskningsprosjekt:

 

 


Andre prosjekt

 

 


Ph.d.-kandidater og deres prosjekt:

Handlingsplan og årsrapporter
Samarbeidspartnere

 

Siste publikasjoner fra forskergruppen