Vi forsker på et bredt sett med utdanningsvitenskapelige temaer, og er særlig opptatt av skjæringspunktet mellom politikk og praksis i hele utdanningsløpet, på tvers av styringsnivåer.

Hva forsker vi på?

God utdanning er nøkkelen til mange samfunnsutfordringer. Å studere samspillet mellom utdanningspolitikk og utdanningspraksis er viktig fordi utdanningssektoren gjennomgår betydelige endringsprosesser både internasjonalt, nasjonalt og regionalt som svar på utfordringer i samfunnet.

I SEPP studerer vi derfor styring, ledelse, og organisasjon på tvers i det utdanningsvitenskapelige feltet fra det internasjonale til nasjonale myndigheter, det regionale og kommunale nivå, samt skolens, skolelederes og læreres aktiviteter. Studier av høyere utdanning og dets relasjoner og samvirke med offentlige så vel som private virksomheter står sentralt. Et særlig fokus for gruppen er hvorvidt og hvordan utdanningspolitiske føringer når og innvirker på aktørene i det utdanningsvitenskapelige feltet.

Hvordan forsker vi?

Det utdanningsvitenskapelige feltet er komplekst og krever komplekse metoder og sammensatte teoretiske perspektiver. Gruppen arbeider gjerne ut fra et tverrdisiplinært og flerfaglig grunnlag og har ofte en eklektisk metode- og teoritilnærming forankret i ulike fag og disipliner.

Forskergruppen består hovedsakelig av medlemmer fra fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) og USN Handelshøgskolen (HH), i tillegg til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. SEPP har også et stort og aktivt nettverk for ph.d.-stipendiater.

Forskningsdisipliner

Pedagogikk, statsvitenskap, historie, sosiologi, organisasjonsvitenskap, økonomi, rettsvitenskap og digital teknologi.

Samarbeidspartnere og nettverk

Samarbeidspartnere

Prosjekter

CLASS – Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools

NFR-finansiert forskningsprosjekt (2021-2025) om skolelederes autonomi i kommuner og skoler innenfor områdene vurdering, inkludering og pandemihåndtering. Prosjektet er internasjonalt, og sammenligner skolelederes autonomi i Norge, Sverige og Tyskland.

Temabasert tverrfaglig undervisning i videregående skole

Finansiert av USN-profesjon 2022-2023. Samarbeid med universitetsskole Thor Heyerdahl videregående skole.

Muntlig eksamen i norsk på ungdomsskolen og i videregående

Ph.d.-prosjekt knyttet til det NFR-finaniserte forskningsprosjektet Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE).  

Teacher involvement in national curriculum development: The case of democracy and citizenship in the LK20.

Ph.d.-prosjekt som tar for seg læreres deltakelse i utviklingen av nasjonale læreplaner, med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i engelskfaget som case. Prosjektet er del av det NFR-finansierte LOaPP-prosjektet.

Legitimising and steering private schools in Norway: An analysis of policy actors and policy instruments

Ph.d.-prosjektet undersøker privatskolers utvikling og skolepraksis i Norge. Prosjektet utforsker hvordan privatskolepolitikk er legitimert, og hvordan lærere og skoleledere i ulike utdanningssammenhenger tolker styringsdokumenter (pensum, læreplaner, kunnskapsmål, etc.) for planlegging og vurdering.

Skolekultur i utdanningspolitikk og klasseromspraksis

Ph.d.-prosjektet studerer skjæringspunktet mellom utdanningspolitikk og klasseromspraksis. I studien gjennomføres kvalitative analyser av policy dokumenter og etnografisk data av lærere og elever i ungdomsskolen. Prosjektet er del av det NFR-finansierte LOaPP-prosjektet.

Leadership autonomy in a School for All – analysis of German and Norwegian school principals’ autonomy

Ph.d.-prosjektet undersøker skoleledelses autonomi i forbindelse med innføring av inkluderende skolemiljøer. Undersøkelsen blir utført gjennom analyse av styringsdokumenter, skolelederes faglige tidsskrifter og intervjuer i Tyskland og Norge. Prosjektet er del av det NFR-finansierte CLASS-prosjektet.

Leadership autonomy and assessment: Decision-making, control and risk in Norwegian and Swedish local education authorities and schools

Ph.d.-prosjektet er et kvalitativt, komparativt prosjekt som undersøker skolelederes autonomi knyttet til ulike typer vurderingsarbeid i Norge og Sverige. I prosjektet studeres autonomi på flere ledernivåer, med fokus på samspillet mellom skoler og lokalforvaltning. Prosjektet er del av det NFR-finansierte CLASS-prosjektet.   

Ledelse av vurderingspraksis i profesjonsfellesskap - kompetanseutvikling og forskningsarbeid knyttet til skolelederes arbeid med vurdering i VGO

Finansiert av USN-profesjon 2022-2023. Samarbeid med universitetsskolene Drammen videregående skole og Lier videregående skole. 

Policy Capacity of Interest Groups (POLCAP)

This project focuses on interest groups representing professions, users and providers of education services in Norway, and compares them to their counterparts in a similar education system (Finland) and in a contrasting one (Germany).

Policy Capacity of Interest Groups (POLCAP)

 • Leder: Martina Vucasovic (Universitetet i Bergen) 
 • Kontaktpersoner USN: Tine S. Prøitz og Tiril Finnanger
Escape games in secondary education

Ph.d.- prosjektet undersøker potensialet til arbeidsmetoden “escape games” i ungdomsskole og videregående skole. Prosjektet bruker studenter, elever og undervisere som informanter. 

Rethinking Physical Education for the Future. A comparative study of transnational development of bodily learning dimensions. 

Prosjektet er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Norge, Japan og Sør-Korea om utviklingen av kroppsøvingsfaget og særlig undersøke dimensjoner ved kroppslig læring. 

pARTiciPED

PARTiciPED er et NFR FINNUT forskningsprosjekt som fokuserer på det tverrsektorielle samarbeidet  mellom lærerutdanning, skoler og Den kulturelle skolesekken. Jorunn Spord Borgen leder forskergruppen WP5b ved USN/HVL.

PARTiciPED

 • Leder: Kristine Høeg Karlsen (Høgskolen i Østfold)
 • Kontaktperson USN: Jorunn Spord Borgen
RE-POSE - Renewed perspectives on research use in education

RE-POSE er et NFR-finansiert forskningsprosjekt (2020-2024) om bruk av forskning i utdanningsfeltet.

RE-POSE

Følgeforskning i LUPE, profesjonskvalifisering i samarbeid med praksis

Følgeforskning- ny femårig faglærerutdanning i de praktiske og estetiske fagene- kroppsøving (LUPE-kroppsøving)
 

Evaluering av de praktiske og estetiske fagene I LK20 (EVAPE25) 

Evalueringsprosjektet EVAPE25 tar for seg hvordan Fagfornyelsen blir realisert i praksis gjennom planlegging og gjennomføring av undervisning i praktiske og estetiske fag. Prosjektet er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Evalueringsprosjektet EVAPE25

 

 

Åsgårdstrandseminaret 

Forskningsgruppa organiserer det årlige Åsgårdstrandseminaret, med opphold i nydelige Åsgårdstrand i Norge. Det to dagers internasjonale arbeidsseminaret er en kombinasjon av tematiske foredrag, presentasjoner av pågående og avsluttet prosjekter og faglig utveksling.
 

Følgende er en liste over de siste seminarene:
 

Åsgårdstrandseminaret 2023 (30.-31. august)

 • «Education policy and education practice- the nexus between stability and change»
 • Keynotes: Christian Ydesen, Elisabet Nihlfors, Michael Apple & Petter Aasen
 •  Miniforedrag: Gro-Anita Myklevold, Josefine Jahreie, Petra Røise, Galina Shavard

 

Åsgårdstrandseminaret 2022 (25.-26. august)

 • «The meaning of context in the nexus between education policy and education practice»
 • Keynotes: Henrik Román, Anne Homme, Barbara Schulte
 • Miniforedrag: Ana Lucia da Silva, Arnhild Bie-Drivdal, Siri Wieberg Klausen, Frode Restad

 

Åsgårdstrandseminaret 2020 (26.-27. november, digitalt)

 • «Samarbeid og partnerskap i utdanning»
 •  Keynotes: Jorunn Spord Borgen, Paul Adams, Michael W. Apple

 

Åsgårdstrandseminaret 2019 (14.-15. oktober)

 • «Research in the Education policy and Education Practice nexus» - TEPEE arbeidsseminar (med utgangspunkt i forskningsprosjekt LOaPP (2016-2020))
 • Keynotes: Lyn Yates, Eva Forsberg, Ola Erstad
 • Miniforedrag: Berit Karseth og Wieland Wermke

 

Åsgårdstrandseminaret 2018 (21.-22. november)

 • «Utdanningsforskning mellom politikk, praksis og profesjon» - TEPEE arbeidsseminar 
 • Keynotes: Wieland Wermke, Petter Aasen og Steinar Bøyum 
 • Miniforedrag: Sølvi Mausethagen og Tine S. Prøitz 

Bilde fra Aasgaardstrand-seminar

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer