Forskningsgruppe for læremiddelforskning

Vi forsker på læremidler i vid forstand, både trykte og digitale, men med særlig vekt på skoleinstitusjonen. Forskningsgruppa vektlegger spesielt historiefaglige og ulike former for tekstteoretiske tilnærminger til læremiddelstudier.


Hvordan forsker vi?

Forskningsgruppa organiserer læremiddelforskere med ulik fagbakgrunn som historie/samfunnsfag, pedagogikk, idrett, engelsk, norsk, realfag og religion. Vi forholder oss til en rekke forskjellige tekst- og språkvitenskapelige teorier, for eksempel diskursanalyse, fenomenologi, kognitiv metaforteori, literacyforskning, multimodalitet, narratologi, pragmatikk, resepsjonsteori, retorikk, semiotikk, systemisk-funksjonell lingvistikk og tekstlingvistikk, men også kvalitative og kvantitative metoder kjent fra samfunnsforskninga.

Læremidlene kan fortelle oss mye om den historiske sammenhengen de har blitt til i og dermed gi oss en viktig bakgrunn for å forstå skolen slik den framtrer for oss i dag. Vi forsker derfor også på lærebøker og læremidler som historiske dokumenter; som tekster som er produkter av sin tid.

Forskningsprosjekter

Satsingsområdet Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk

Forskningsgruppa har tatt initiativ til satsingsområdet Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk – et forsknings- og utviklingsprogram knytta til læremiddelbruk i skolen og profesjonsutdanningene:

  • Exploring Nordic Education er en antologi på engelsk om nordiske skolereformers betydning for læremidler. Forventa utgivelse: 2020.
  • I Praksisfortolkning av læremidler er målet å undersøke hva læremidler gjør med undervisninga og hva undervisninga gjør med læremidlene. Det vil være et bidrag til å utvikle en allmenn og fagspesifikk læremiddeldidaktikk for lærerutdanninga.

Aktuell nyhet:

Merethe Roos og Henrik Edgren ble spurt om å lage en podcast for Brill om antologien de ga ut i vår: Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020 | Brill

Podkasten «Tracing the Rich History of the Nordic Education System Through Textbooks» kan høres under.

Publikasjoner

Ei liste over utvalgte publikasjoner er under utarbeidelse.

Prosjekter

Se satsingsområdet Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk

Forskningsgruppa

Kontaktpersoner

Øvrige interne medlemmer

Eksterne medlemmer

  • Anders Nordmo (Askerskolen)
  • Eyvind Martol Briseid (OsloMet)
  • Jannike Hegdal Nilssen (OsloMet)
  • Lillian Gran (HINN)

Nettverk