Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark

UNGSA. Logo.

Noen ungdommer fullfører videregående opplæring, mens andre med tilsynelatende like forutsetninger opplever avbrudd? Hvorfor er det slik? Dette prosjektet følger 70 unge i Telemark både i og utenfor videregående opplæring, gjennom en tiårsperiode, fra 2013-2023.


Hvorfor «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark»?

Forskningsprosjektet ønsker å belyse prosessene knyttet til skolegjennomføring og utdanningsavbrudd blant unge i Telemark. Fokus er rettet mot deres fortellinger om hverdagsliv, sosiale relasjoner og samfunns-strukturelle forhold opp mot regionens spesifikke utfordringer. Hovedmålet er kunnskapsutvikling basert på de unges egne stemmer, som kan bidrar til utvikling og endring i offentlig sektor med formål å øke barn og unges oppvekstsvilkår og deltakelse på ulike arenaer.

Bakgrunn

Telemark har hatt spesifikke utfordringer som gjør at en stor andel ungdom faller utenfor.  Ved å følge ungdommer over tid vil kunnskapsgrunnlaget hos våre regionale samarbeidspartnere bli styrket og bidra til et bedre offentlig tjenestetilbud.

Fokuset er å få frem deres egne fortellinger. Ved å se på deres fortellinger får vi kunnskap om deres relasjoner og praksiser og dermed en annerledes historie om samfunnsutviklingen i Telemark. Prosjektet står midt i diskusjonen om hvordan kultur skapes i et samfunn i endring.

Aktiviteter

Prosjektet begynner på sin fjerde intervjurunde. Det gjøres individuelle etnografisk intervjuer med feltnotater. En indirekte tilnærming hvor intervjuerne engasjerer informantene i samtalen, slik at både spørsmålene og svarene utvikles ut fra informantenes kontekst. Man søker å bruke ungdommenes språk, slik at deres narrativer trer fram (Moshuus & Eide, 2016).

I tillegg er det gjort feltarbeider i NAV`s kursopplegg til ungdom som har avbrutt opplæringen.

Prosjektet har masterstudenter fra pedagogikk og sosialfag som medforskere. Så langt har prosjektet produsert 15 masteravhandlinger.

Prosjektet er koordinatorer for et Erasmus + prosjekt; Marginalisation and Co-created Education (MaCE) med University of Cumbria, UK og VIA University College, DK. Det er planlagt å gjennomføre tilsvarende longitudinelle studier i Blackpool-området og på Jylland, for en enda større samlet database.

Resultater / Litteratur

  • Bunting, M. Og Moshuss, G. (Red). (2017). Skolesamfunnet. kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Oslo: Cappelen Damm akademisk
  • Bunting, M. og Moshuus, G. (2017a). Young peoples’ own stories about dropping out in Norway: An indirect qualitative approach. I: Acta Didactica Norge. Vol. 11, Nr. 2, Art. 3. Hentet den 29.10.17 fra https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/3182 
  • Bunting, M. og Moshuus, G. (2017b). Framing Narratives: Youth and Schooling, Silencing and Dissent. I: Studia Paedagogica. vol. 21, n. 4, 2016. 
  • Bunting, M., Halvorsen, T. og Moshuus, G. (2017). Three Types of Tightrope Dance in the Comeback Process Preliminary Findings from a Longitudinal Study of… I: International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET). Vol. 4, Issue 2, August 2017, 146-163. 
  • Moshuus, G. H & Eide, K. (2016). The Indirect Approach: How to Discover Context When Studying. Marginal Youth. International journal of qualitative methods, vol.15, nr.1, s.1-10

 

Deltagere

Tidligere deltagere

 

FAKTA

  • Hvem: 70 ungdommer fra Telemark. Halvparten er ungdom i NAVsystemet, som har sluttet på videregående skole. Den andre halvparten er fra yrkesfaglige linjer med mye frafall.
  • Institusjon: Forskergruppen «oppvekst og utdanning» er faglig forankret både i barnehage-, skole-, helse- og sosialsektoren på Universitetet i Sørøst-Norge. Prosjektet har et nært samarbeid med NAV, Telemarks fylkeskommune, ”Talenter for framtiden” og ”Ung i Telemark” ved HS.
  • Oppdragsgiver: Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Forskningsgruppens nettside

 

Skolesamfunnet –Kompetansekrav og ungdomsfellesskap

Boka Skolesamfunnet – Kompetansekrav og ungdomsfellesskap av Mette Bunting og Geir H. Moshuus stiller spørsmålstegn ved hvordan kan lærere bedre forstå og møte ungdom?

Cover av boka skolesamfunnet.

Bestill boka

Les utdrag