Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark

UNGSA. Logo.

Noen ungdommer fullfører videregående opplæring, mens andre med tilsynelatende like forutsetninger opplever avbrudd? Hvorfor er det slik? Dette forskningsprosjektet følger 70 unge i Telemark både i og utenfor videregående opplæring, gjennom tjue år, fra 2013-2033.


Hvorfor «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark»?

Forskningsprosjektet ønsker å belyse prosessene knyttet til skolegjennomføring og utdanningsavbrudd blant unge i Telemark. Fokus er rettet mot deres fortellinger om hverdagsliv, sosiale relasjoner og samfunns-strukturelle forhold opp mot regionens spesifikke utfordringer. Hovedmålet er kunnskapsutvikling basert på de unges egne stemmer, som kan bidrar til utvikling og endring i offentlig sektor med formål å øke barn og unges oppvekstsvilkår og deltakelse på ulike arenaer.

Bakgrunn

Telemark har hatt spesifikke utfordringer som gjør at en stor andel ungdom faller utenfor.  Ved å følge ungdommer over tid vil kunnskapsgrunnlaget hos våre regionale samarbeidspartnere bli styrket og bidra til et bedre offentlig tjenestetilbud.

Fokuset er å få frem deres egne fortellinger. Ved å se på deres fortellinger får vi kunnskap om deres relasjoner og praksiser og dermed en annerledes historie om samfunnsutviklingen i Telemark. Prosjektet står midt i diskusjonen om hvordan kultur skapes i et samfunn i endring.

Aktiviteter

Prosjektet begynner på sin fjerde intervjurunde. Det gjøres individuelle etnografisk intervjuer med feltnotater. En indirekte tilnærming hvor intervjuerne engasjerer informantene i samtalen, slik at både spørsmålene og svarene utvikles ut fra informantenes kontekst. Man søker å bruke ungdommenes språk, slik at deres narrativer trer fram (Moshuus & Eide, 2016).

I tillegg er det gjort feltarbeider i NAV`s kursopplegg til ungdom som har avbrutt opplæringen.

Prosjektet har masterstudenter fra pedagogikk og sosialfag som medforskere. Så langt har prosjektet produsert 15 masteravhandlinger.

Prosjektet er koordinatorer for et Erasmus + prosjekt; Marginalisation and Co-created Education (MaCE) med University of Cumbria, UK og VIA University College, DK. 

 

Deltagere

Tidligere deltagere

 

FAKTA

  • Hvem: 70 ungdommer fra Telemark. Halvparten er ungdom i NAVsystemet, som har sluttet på videregående skole. Den andre halvparten er fra yrkesfaglige linjer med mye frafall.
  • Institusjon: Prosjektet har et nært samarbeid med NAV, Telemarks fylkeskommune, ”Talenter for framtiden” og ”Ung i Telemark” ved HS.
  • Oppdragsgiver: Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Prosjektet er knyttet til forskergruppen "oppvekst og utdanning" 

 

Skolesamfunnet –Kompetansekrav og ungdomsfellesskap

Boka Skolesamfunnet – Kompetansekrav og ungdomsfellesskap av Mette Bunting og Geir H. Moshuus stiller spørsmålstegn ved hvordan kan lærere bedre forstå og møte ungdom?

Cover av boka skolesamfunnet.

Bestill boka

Les utdrag