Flere gode dager hjemme (HEIME)

Illustrasjon av skulpturen Fjellhuset av Philipp Dommen
Illustrasjon av skulpturen Fjellhuset av Philipp Dommen.

Forskningsprosjektet HEIME skal styrke helsefremmende og tverrfaglig praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet og deres pårørende. HEIME er finansiert av Norges forskningsråd.


Et økende antall eldre har behov for profesjonell helsehjelp. Samtidig er kommunenes økonomi og tilgang til kvalifisert arbeidskraft begrenset. Tjenestene må derfor organiseres på måter som dekker eldres hjelpebehov samtidig som de er bærekraftig for samfunnet. 

En god kommunal strategi er å velge tiltak som gjør at eldre personer kan bo lengre hjemme samtidig som pårørende får støtte til å hjelpe. Dette er et uttalt helsepolitisk mål og dessuten i samsvar med hva eldre selv ønsker.

Økt helsekompetanse

Dette forskningsprosjektet skal utvikle kunnskap om hva eldre og pårørende opplever som viktig for å få flere gode dager hjemme, særlig hvilke faktorer som påvirker helsetilstanden, helsefremmede tiltak og samhandlingen mellom aktørene.

Prosjektet skal bidra til økt helsekompetanse blant pasienter, pårørende og helsepersonell. Forbedret helsekompetanse er viktig for å fremme helse og livskvalitet, styrke egenomsorg og forebygge sykdom. 

Les mer om prosjektet i Norges forskningsråds prosjektbank

Helsefremmende hjem

Skrøpelighet og sansetap er faktorer som påvirker eldres livskvalitet og mulighet til å bli boende i eget hjem, og vil derfor ha et særskilt fokus. 

Prosjektet skal undersøke hvordan hjemmet kan oppleves helsefremmende, hva som karakteriserer eldre med tjenester i hjemmet når de søker sykehjemsplass samt faktorer som kan forutsi flytting til sykehjem.

Registerdata, kvalitative intervjuer og observasjon blir benyttet.

Tre arbeidspakker

Flere gode dager hjemme (HEIME) 

  • rettet mot eldre pasienter som mottar hjemmesykepleie, deres pårørende og helsepersonell i den kommunale helsetjenesten
  • skal utvikle kunnskap om forhold av betydning for å skape flere gode dager hjemme for eldre og å støtte pårørende i å oppnå dette
  • skal utforske en systematisk, simuleringsbasert opplæring av tverrprofesjonelle team når det kommer til å foreta ulike kliniske vurderinger, herunder skrøpelighet, syn og hørsel av eldre pasienter

Les mer om prosjektet i Norges forskningsråds prosjektbank

Kontaktperson: prosjektleder Grethe Eilertsen er professor i klinisk sykepleie og leder for forskningsgruppen USN EldreForsk

Finansiering: HEIME mottar 16 millioner kroner fra Norges forskningsråd (NFR) gjennom programmet «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv». Prosjektet får også støtte fra de fire kommunene Horten, Nome, Porsgrunn og Stavanger.

Prosjektperiode: 2021-2025

Samarbeidspartnere:

Forskere i prosjektet:

Advisory board:

  • NTNU
  • Aalborg Universitet (Danmark)
  • MGH-Harvard Medical School, Cambridge Hospital (USA)
  • Queen Margaret University (Skottland)