Læremiddelforskning

Vi forsker på læremidler i vid forstand, både trykte og digitale, men med særlig vekt på skoleinstitusjonen. Forskningsgruppa vektlegger spesielt historiefaglige og ulike former for tekstteoretiske tilnærminger til læremiddelstudier.


Hvordan forsker vi?

Forskergruppa forholder seg til en rekke forskjellige tekst- og språkvitenskapelige teorier, for eksempel diskursanalyse, fenomenologi, kognitiv metaforteori, literacyforskning, multimodalitet, narratologi, pragmatikk, resepsjonsteori, retorikk, semiotikk, systemisk-funksjonell lingvistikk og tekstlingvistikk, men også kvalitative og kvantitative metoder kjent fra samfunnsforskninga.

Vi tror også at læremidlene kan fortelle oss mye om den historiske sammenhengen de har blitt til i og dermed gi oss en viktig bakgrunn for å forstå skolen slik den framtrer for oss i dag. Vi forsker derfor også på lærebøker og læremidler som historiske dokumenter; som tekster som er produkter av sin tid.

Forskningsdisipliner

Forskergruppa organiserer læremiddelforskere med ulik fagbakgrunn som historie/samfunnsfag, pedagogikk, idrett, engelsk, norsk, realfag og religion.

Den nye læreplanen, med kjerneelementer i alle fag, vil kreve en mer autonom lærerutdanning. Forskergruppa ønsker å markere seg i det offentlige ordskiftet om hva lærerutdanning skal være, og flere av våre medlemmer deltar derfor jevnlig i offentlige debatter og diskusjoner.

Samarbeidspartnere og nettverk

Pågående forskningsprosjekter

Forsknings- og utviklingsprogrammet 'Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk' er knyttet til læremiddelbruk i skolen og profesjonsutdanningene:

  • Forskergruppa arbeider for tida med en antologi på engelsk om nordiske skolereformers betydning for læremidler. Utgivelse: 2020.
  • Forskergruppa har starta arbeidet med et FoU-program om læremiddelhistorie og læremiddeldidaktikk. Målet er å styrke området læremiddelhistorie og å utvikle en allmenn og fagspesifikk læremiddeldidaktikk for lærerutdanninga.