KOLS-prosjektet

42

I prosjektet «Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS-pasienter i kommunene»  har vi utviklet en hurtigtest basert på spytt og en analyse-app som kan varsle KOLS-pasienter om forverringer to til tre dager før den inntrer slik at behandling kan starte raskest mulig. Løsningen er foreløpig en prototype, vi jobber nå med å etablere et prosjekt for optimalisering og utvikling av løsningen.

 

 

 

 

Hva er KOLS?

Vi regner med at 13% av befolkningen på verdensbasis har kols. Data fra Norge tilsier at forekomsten her ligger på rundt 6-7%.  Antall personer som lever med sykdommen vil trolig holde seg høyt i årene framover, fordi antallet eldre øker. Lungesykdommer, inkludert kols, var den fjerde hyppigst registrerte dødsårsaken i Norge i 2021, ifølge Dødsårsaksregisteret.

Pasienter med alvorlig KOLS er kjennetegnet med gjentatte innleggelser på kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) eller sykehus. Hyppige innleggelser er en påkjenning både for pasienten og pårørende, og er kostnads- og tidkrevende for helsetjenestene. Kostnader til behandling og oppfølging av pasienter med KOLS i Norge er anslått til en til to milliarder kroner årlig.

Illustrasjonsfoto av KOLS-pasient med pustemaske

Om KOLS-prosjektet

Dagens analysemetoder er ikke særlig egnet til å forutse forverring av KOLS-tilstand. Nyere forskning viser at spesielle biomarkører i spytt kan forutsi forverring av en KOLS-tilstand to til tre dager før den inntrer. I prosjektet skal vi forske på, dokumentere, lage og teste en prototyp på en brukervennlig sensor (selvtest) og en analyse-app som kan forutsi forverringer hos pasienter med moderat eller alvorlig grad av KOLS. Den nye selvtesten skal raskt måle spesifikke KOLS biomarkører via spytt, analysere prøven og vise resultatet på stedet (point-of-care). Målinger kan gjennomføres av helsepersonell eller av pasienten selv på lignende måte som en blodsukkermåler for diabetikere, men uten behov for nåler og blod.

For å kunne teste og utvikle sensoren basert på spytt fra pasienter med Kols, er det samlet inn ca. 850 spyttprøver og lungefunksjonsmålinger i fire kommuner (Moss, Horten, Drammen, Skien).

Selvtesten og analyse-appen vil gi grunnlag for tidligere behandling og riktig medisinering, bedre helse, økt trygghet og bedre livskvalitet for pasientene og redusere antall innleggelser.

Prosjektet er delfinansiert av Oslofjordfondet med 4 mill kr. 

Prosjektet skal avsluttes 30.04.2023.

Samarbeidspartnere

Logo for samarbeidspartnere i KOLS-prosjektet.

Chongqing Technology and Business University Logo

 

Moss kommune er prosjektets eier.

Partnerkommuner: Drammen, Skien, Horten

Forskningspartnere: Universitetet i Sørøst-Norge, Sensovann og Chongqing Technology and Business University (CTBU)