Her er våre nye meritterte undervisere

 Agnete Bueie, Tony Burner, Jennifer Duggan og Linn Hege Førsund. Foto
GJENNOM NÅLØYET: Hvert år siden 2020 har undervisere ved USN kunnet søke om å få tildelt status som meritterte undervisere. Årets tildelinger går til (fra venstre) Agnete Bueie, Tony Burner, Jennifer Duggan og Linn Hege Førsund.

USN har også i år utnevnt nye meritterte undervisere. Én er tilknyttet vårt masterstudium i avansert klinisk allmennsykepleie, mens de resterende har språk som sine hovedfelt,


USN har i år utnevnt fire nye meritterte undervisere. Til sammen er det nå 13 vitenskapelig ansatte som har fått status som merittert underviser ved USN.

De som har fått status som meritterte undervisere på USN i 2022 er: 

Agnete Bueie

Bueie er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved campus Drammen, med norsk som fagområde. Hun underviser i norskdidaktiske temaer, særlig temaer som lesing, skriving og muntlighet. Forskningen hennes er dels rettet mot skriving og vurdering og dels mot digitalisering i skole og lærerutdanning. 

I sin tilbakemelding skriver komiteen blant annet følgende: 
Bueies søknad tegner et bilde av en fagperson som jobber systematisk med utvikling av læringsressurser og nye undervisningsformer og begrunner sin måte å løse undervisningsoppgavene på med henvisning til relevant teori og forskning. Systematisk underveisevaluering inngår som et viktig element når det gjelder å identifisere forbedringsområder, og studentene trekkes aktivt med i dette arbeidet. Bueie deler erfaring og kompetanse knyttet til undervisning på ulike måter, både skriftlig og muntlig.

Tony Burner

Burner er professor ved Institutt for språk og litteratur på campus Drammen og underviser i engelsk om temaene grammatikk, fonetikk, litteratur, kulturkunnskap og engelskdidaktikk. Han underviser også om veiledning for ph.d.-veiledere og elevvurdering/flerspråklighet for lærere i alle fag. Burners forskningsområder er engelskdidaktikk, elev-/studentvurdering, flerspråklighet og skoleutvikling.

I komiteens tilbakemelding til Burner legges det blant annet vekt på følgende:
Komiteen vil spesielt fremheve Burners forskning på egen og andres undervisningsvirksomhet og hans omfattende publisering knyttet til denne virksomheten. Han viser gjennom søknaden og vedleggene gjennomgående en vitenskapelig tilnærming til undervisning og kobler utviklingsarbeid og forskning tett sammen. Han anvender også relevant teori som begrunnelse for egen tilnærming. Ved å koble utviklingsarbeid, forskning og formidling sammen slik han gjør, bidrar Burner til å skape grunnlag for forskningsbasert undervisningsvirksomhet.

Jennifer Duggan

Duggan er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur campus Drammen med engelsk som fagomåde. Hun underviser i temaer som barne- og ungdomslitteratur, kultur og medier, litteraturteori, engelskdidaktikk og digitale tekster og kulturer. Forskningen hennes er hovedsakelig rettet mot barne- og ungdomslitteratur, lese- og skrivekompetanse og flerspråklighet. 

I et utdrag fra komiteens tilbakemelding til Duggan står det: 
Komiteen vil spesielt berømme Duggan for hennes engasjement når det gjelder studenters læring. Søknaden og den vedlagte dokumentasjonen viser at Duggan har en stadig søken etter nye og mer hensiktsmessige undervisnings- og vurderingsformer. Hun har en interesse for å finne ut hvordan studentene erfarer hennes undervisning, hun deltar aktivt i studentenes læringsprosesser, og hun har en vilje til å videreutvikle undervisningen i samspill med studentene. 

Linn Hege Førsund

Førsund er ansatt som førsteamanuensis ved institutt for sykepleie- og helsevitenskap, campus Vestfold, og er primært tilknyttet masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Hun er programkoordinator og jobber med veiledning av masterstudenter. Hovedfokus i forskningen hennes er systematisk utviklingsarbeid med fokus på studenters læring og prosjekter rettet mot kartlegging og evaluering av modeller for avansert klinisk allmensykepleie i primærhelsetjenesten. 

Komiteen skriver i et utdrag fra tilbakemeldingen:  
En styrke ved den fremlagte dokumentasjonen er at samarbeid er et omdreiningspunkt. Førsund legger stor vekt på relasjonsbygging og på å skape arenaer for å dele erfaringer. Hun samarbeider med studenter og kollegaer og er en sentral faglig bidragsyter i ulike kontekster internt og eksternt. Samtidig påvirkes hennes utvikling av samarbeidet med andre. Det fremgår av søknaden at hennes utvikling som underviser også er et resultat av å inngå i faglige fellesskap der hun kan utvikle seg i samhandling med både kollegaer og studenter. 

Studentaktivering

Felles for årets meritterte er at de har levert solide søknader som dokumenterer systematisk arbeid med undervisning og studiekvalitet over tid. 

– De har alle utviklet seg som undervisere med studentenes læring i fokus, de har en utforskende og vitenskapelig tilnærming til egen undervisningsvirksomhet, og de er på ulike måter viktige bidragsytere i arbeidet med å etablere faglige fellesskap omkring undervisning, sier Hilde Larsen Damsgaard, som leder arbeidet med merittering av undervisere ved USN. 

Hun forteller at de fire alle har beveget seg fra primært å forelese til i økende grad å legge opp til studentaktive undervisningsformer for å fremme læring.

Blant eksemplene deres på god og dokumentert praksis er dialog med studentene om hvordan undervisningen kan videreutvikles, systematisk utprøving av nye tilnærminger og ressurser samt bruk av hverandrevurdering.

Systematiske snuoperasjoner

Komiteen som vurderte søknadene fant hos årets meritterte undervisere eksempler på systematiske snuoperasjoner i møte med erfarte utfordringer.

– Den utforskende tilnærmingen som preger deres arbeid har danner grunnlag for innovativt arbeid med undervisningskvalitet, sier Damsgaard.

Hun legger til at årets meritterte undervisere er opptatt av samarbeid om undervisning og av å dele gode erfaringer blant annet gjennom allsidig formidling om undervisning og læring.

– Det er slikt som bidrar til å skape en felles kvalitetskultur omkring utdanning, sier Damsgaard.

Meritterte undervisere på USN

Kontaktperson: Hilde Larsen Damsgaard

Til sammen er det nå 13 vitenskapelig ansatte som har fått status som merittert underviser ved USN.

Finn ut mer om meritterte undervisere på USN her (edu.usn.no)

Dette kjennetegner våre meritterte undervisere:

  • utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet.
  • har innsats ut over det ordinære
  • jobber systematisk med videreutvikling av egen undervisning
  • har en utforskende og vitenskapelig tilnærming i arbeidet med å planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og justere sin undervisningspraksis
  • kan reflektere over og begrunne sin undervisningspraksis ut fra relevant forskning og teori knyttet til høyere utdanning og eget fagfelt
  • er en lagspiller, en aktiv bidragsyter i fagmiljøets arbeid med å øke studiekvaliteten og en som formidler kompetanse og deler erfaringer med andre når det gjelder undervisningsarbeid

Tildelt status som meritterte undervisere på USN i 2022:

Tildelt status som meritterte undervisere på USN i 2021:

Tildelt status som meritterte undervisere på USN i 2020: