Institutt for matematikk og naturfag

33

Institutt for matematikk og naturfag

Studietilbodet til instituttet Tilsette ved instituttet

Institutt for matematikk og naturfag

Instituttet (IMN) famnar dei to skolefaga matematikk og naturfag og er geografisk spredd på fire studiestader: Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Vi har eit spesielt fokus på profesjonsorientert undervising i båe fag og arbeider mykje med blant anna profesjonsfagleg digital kompetanse og berekraftig utvikling. IMN har regiansvar for det tverrfaglege temaet Berekraftig utvikling i den nye GLU-modellen. Instituttet har aktive forskargrupper innan båe fagfelt, med forskarar med erfaring innan forsking og undervising i realfaga.

Våre studium

Instituttet er ein viktig bidragsytar inn i profesjonsutdanningane:  grunnskulelærarutdanning, barnehagelærarutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg har vi mange og varierte oppdrag i etter- og vidareutdanning for lærarar, både gjennom Kompetanse for kvalitet og dei desentraliserte/regionale ordningane for vidareutdanning.

Aktuelle forskargrupper på instituttet:

Publiseringar:

Oversikt over publiseringar i forskingsdatabasen Cristin.

Eksternfinansierte prosjekter:

MIM-prosjektet (NRF): “Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies”. Korleis skjer eigentleg læring i matematikkundervisinga når elevane har bakgrunn frå ulike språk og kulturar?