Institutt for matematikk og naturfag

33

Institutt for matematikk og naturfag

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Institutt for matematikk og naturfag

Instituttet (IMN) favner om de to skolefagene matematikk og naturfag, og er geografisk spredt på fire studiesteder; Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Vi har et spesielt fokus på profesjonsorientert undervisning i begge fag, og arbeider mye med blant annet profesjonsfaglig digital kompetanse og bærekraftig utvikling. IMN har regiansvar for det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling i den nye GLU-modellen. Instituttet har aktive forskergrupper innen begge fagfelt med erfarne forskere med erfaring innen forskning og undervisning i realfagene.

Våre studier

Instituttet er en viktig bidragsyter inn i profesjonsutdanningene; grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg har vi mange og varierte oppdrag i etter- og videreutdanning for lærere, både gjennom Kompetanse for kvalitet og de desentraliserte/regionale ordningene for videreutdanning.

Aktuelle forskergrupper på instituttet:

Publiseringer:

Oversikt over publiseringer i forskningsdatabasen Cristin.

Eksternfinansierte prosjekter:

MIM-prosjektet (NRF): “Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies”. Hvordan skjer egentlig læring i matematikkundervisningen, når elevene har bakgrunn fra ulike språk og kulturer?