Institutt for natur, helse og miljø

25

Institutt for natur, helse og miljø

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Er du interessert i økologi på land og i vann, biologisk mangfald, berekraftig forvalting av naturressurser, klima  og utfordringar knytta til forureining? Da vil studieprogramma og forskinga som skjer ved Institutt for natur, helse og mijø (INHM) vere noko for deg.

Vi har bachelorstudium med fordjuping mot naturforvalting eller forureining og masterstudium innan natur, helse og miljø.

Vi har óg eit doktorgradsprogram i økologi.

Forsking ved instituttet

Forskingen ved INHM er fokusert rundt fire forskingsklynger:

Klikk her for å sjå meir om vår forsking.

Det er stor forskingsaktivitet, og einskilde av gruppene er leiande i verden innan sine felt. Vi vil at vår forsking skal vere relevant og anvendt regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Studentar kan ta del i fleire forskningsprosjekt og resultater frå forskingen blir brukt aktivt inn i undervisinga.

Her ligg oversikt over alle publiseringar knytt til instituttet i Cristin

Regionalt samarbeid

INHM ønsker å vere ein sterk regional partner og kan tilby både laboratorietenester og forskingstjenester.

Både forskarar og studentar ved INHM kan danne partnarskap med regionale partnarar, anten innan offentleg forvalting eller i private firma. Vi har godt utbygde laboratorium til analyse av jord og vann. Her kan man anten kjøpe tenester eller gå inn i forskingsamarbeid. Vi har fleire spanande prosjekt blant anna inn mot epleproduksjon og kvalitet.

Ønsker du et samarbeid med oss? Ta kontakt med:

Studium

Vi tilbyr óg årsstudium på campus og nett samt kortare studium.