info
natur og miljø student på feltarbeid

Bachelor i natur- og miljøforvaltning

I dette studiet får du kunnskap om bærekraftig forvaltning av naturressurser, hvordan miljøet påvirker menneskers helse og hvordan mennesket påvirker naturen. Du kan fordype deg i enten økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
På campus
Heltid
Høst 2024
På campus
Heltid
Høst 2024

Hvorfor natur- og miljøforvaltning?

Lokalt og globalt står vi overfor store miljøutfordringer. Klimaendringer, forurensing og rovdrift på naturressursene våre, truer miljøet for både planter, dyr og mennesker, Konsekvensene er blant annet redusert artsmangfold i økosystemer både på land og i vann.

For å snu utviklingen er det behov for økt kompetanse om samspillene i naturen, effekter av klimaendringer, tiltak mot forurensning og kunnskap om hva bærekraftig forvaltning av miljø og naturressurser innebærer. Dette og mer får du med en bachelor i natur- og miljøforvaltning

Gjennom studiet får du grunnleggende kunnskap om hvordan naturen er bygget opp, fra cellenivå til samspill mellom organismer og miljø på økosystemnivå. Du lærer om årsaker og konsekvenser av menneskelig aktivitet, og FNs Bærekraftsmål er sentrale for kunnskapsbaserte diskusjoner og løsninger knyttet til forvaltning av natur og miljø. Avhengig av dine interesser velger du fordypning innen økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø.

Studentene fra Natur- og miljøforvaltning ved USN har gode felterfaringer, særlig innen biologiske kvalitetsparametere og limnologi, men også på vannkjemi og EUs vanndirektiv.

Roger Roseth, seniorforsker ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Nibio

 

Vår bachelor i natur- og miljøforvaltning er variert både i faglig innhold og i undervisningsmetoder, og vi legger vekt på å gi deg mye praktisk kunnskap gjennom undervisning i felt og på lab.

Hva slags jobb får du?

Du blir en attraktiv kandidat på arbeidsmarkedet med kunnskap om natur- og miljøutfordringer som samfunnet har bruk for.

Du kan jobbe i både offentlig og privat sektor, og avhengig av hvilken studieretning du velger som fordypning, med fagområder som klima, forvaltning av naturressurser, biologisk kartlegging og overvåking, vern av naturområder, forurensning, vannforsyning, arbeidsmiljø og arealplanlegging.

Du kan for eksempel jobbe som viltforvalter, fiskeforvalter, oppsynsmann, miljøforvalter, miljørådgiver, miljøingeniør, arealplanlegger og HMS-konsulent.

Miljøorganisasjoner trenger også fagfolk med kunnskapen din. Eller kanskje du har lyst til å undervise andre? Med en bachelor i natur – og miljøforvaltning har du et godt grunnlag å bygge videre på for å kunne undervise i skolen

Bachelor i natur- og miljøforvaltning har gitt meg tre fantastiske år og muligheten til å jobbe med noe jeg brenner for. Det er et bredt fagområde hvor du lærer litt av alt. Jeg er glad for å ha valgt denne retningen

Kontakt med arbeidslivet

Vi vil at du skal være godt rustet til arbeidsoppgaver du møter etter endt studie ved INHM. Derfor sørger vi for at du får relevant undervisning og kunnskap arbeidslivet har bruk for. I utviklingssemesteret (5. semester) kan du søke om praksisplass hos noen av våre samarbeidspartnere.

Vi samarbeider tett og godt med næringsliv i regionen, forvaltningsmyndigheter og sentrale forskningsinstitusjoner regionalt og nasjonalt.

  • Gjesteforelesere help Gjesteforelesere er ansatte fra næringslivet som inviteres til å holde en eller flere forelesninger i løpet av studiet. Våre samarbeidspartnere bidrar inn som gjesteforelesere i ulike emner, og USN har karrieredager der potensielle arbeidsgivere inviteres inn.

Dette lærer du

Vi gir deg en god kombinasjon av fagkunnskap og forvaltningskompetanse, og du blir godt rustet til arbeidslivet eller videre studier. Med en god blanding teori og praksis, som felt- og laboratoriekurs, stiller du sterkere når du kommer ut i jobb. I tillegg til det faglige har vi gjennom hele studiet et fokus på andre og mer generiske ferdigheter som arbeidslivet etterspør. Eksempel på dette er evne til å formidle fagkunnskap skriftlig og muntlig, og evne til å styre og gjennomføre prosjekter i samarbeid med andre.

Første studieår gir deg grunnleggende kunnskap innen fagfelt som klima, økologi og evolusjon, cellebiologi og genetikk. Du lærer de vanligste plante- og dyrearter i norsk natur, og blir kjent med mineraler, bergarter og sentrale geologiske prosesser som former landskapet.

Senere i studiet har du viktige emner som ferskvannsøkologi, grunnvann og kjemi. Vi gir deg også gode verktøy til bruk i arbeidslivet; miljølovverk, statistikk, arealplanlegging og bruk av digitale kart (GIS). I utviklingssemesteret (5. semester) velger du praksisplass, utveksling, et semester på Svalbard (UNIS) eller bacheloroppgave.

Andre og tredje studieår velger du fordypning innen Forurensning og miljø eller Økologi og naturforvaltning:

Forurensning og miljø

I denne studieretningen vil du fordype deg i problemstillinger knyttet til kilder, konsekvenser og tiltak mot miljøforurensning. Du lærer metoder for prøvetakning og analyser, samt hvordan tolke resultater opp mot krav i lovverket for en mer bærekraftig miljøforvaltning.

Vannkvalitet og miljøutfordringer knyttet til forvaltning og bruk av overflatevann og grunnvann, er en sentral del av studieprogrammet. Andre viktige temaer er mikrobiologi, vannforsyning, avfallsbehandling, forurensning til luft og vann, arbeidsmiljø og HMS.

Økologi og naturforvaltning

I denne studieretningen får du en mer omfattende kunnskap om ulike økologiske problemstillinger, og om hvordan man best kan forvalte både vilt- og fiskebestander, samt det biologiske mangfoldet.

Sentrale temaer som gjennomgås er viltøkologi, ferskvannsøkologi, ferskvannsfiske og vannressursforvaltning, alpin økologi og bevaringsbiologi.

keyboard_backspace Bli kjent med studiet og fagmiljøet på vår Facebook-side.

 

 

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til vår master i økologi og miljøforvaltning. Du kan også ta en forskerutdanning ved å velge ph.d. i økologi.

Spesielle hensyn

Du må være i normalt god form for å delta på feltkurs i variert terreng.

Ta kontakt dersom du trenger tilrettelegging av studiesituasjonen din.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av natur- og miljøforvaltning i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium. Som et alternativ til utveksling i utlandet tilbyr vi muligheten for å ta et semester ved UNIS på Svalbard.