Institutt for sjukepleie- og helsevitskap

Institutt for sjukepleie- og helsevitskap driv den tredje største bachelorutdanninga i sjukepleie i Noreg, fordelt på tre campusar: Porsgrunn, Vestfold og Drammen, samt på regionale campus for instituttets fleksible sjukepleiarutdanning. Instituttet har òg eit breitt tilbod av masterutdanningar (klinisk helsearbeid, avansert klinisk sjukepleie, jordmor, intensiv, anestesi, helsesjukepleie) og vidareutdanningar som helseleiing og geriatrisk vurderingskompetanse.

Vi utdannar sjukepleiarar som skal vere godt førebudd på arbeidskvardagen i helsevesenet i framtida. Vi er opptekne av å gi våre studentar rom til å utvikle seg til gode profesjonsutøvarar i tett samarbeid med praksisfeltet. Studentane får tett oppfølging både i teoristudiar og praksisstudiar. Nærleiken til og samarbeidet med helse- og omsorgstenestene er med på å styrkje kvaliteten og aktualiteten bak studiane.

Forsking

Institutt for sjukepleie- og helsevitskap forskar på fagområda vi utdannar til og på sjølve utdanningane vi driv. Forskinga vår skal bidra til å utvikle gode og rettferdige helse- og omsorgstenester.

Vi har etablert sterke forskingsgrupper- og sentra som sett søkelys på klinisk forsking, tjenesteforsking og utdanningsforsking. Dei bidrar i samarbeids- og forskingsprosjekter på tvers av institutt og fakultet. Vi har følgjande forskingssenterar og etablerte forskingsgrupper:

Regionalt samarbeid

Instituttet ønsker å vere ein sterk regional partnar og kan tilby både kurs- og forskingstenester. Vi samarbeider med regionen om utdanning og forsking innanfor kjerneområda våre. Vi har ei aktiv rolle saman med helse- og omsorgstenestene i å definere felles utfordringar og problemstillingar for å finne løysingar.

Våre langsiktige ambisjonar

  • Vi har ein sterk posisjon i utdanning av sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar, helsesjukepleiarar og jordmødrer i Noreg.
  • Vi utdannar modige, sjølvstendige, reflekterte og kritisk tenkjande sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar, jordmødrer og helsesjukepleiarar som er nytenkjande og tek i bruk ny teknologi.
  • Vi tilbyr tverrprofesjonell utdanning på mastergradsnivå i samsvar med behovet i samfunnet for gode, berekraftige helsetenester.
  • Vi forskar saman med samarbeidspartnarar og studentar regionalt, nasjonalt og internasjonalt i ein felles ambisjon om styrke og auke kvaliteten på utdanningane våre og helse i eit livsløpsperspektiv.
  • Vi tilbyr helsepersonell høve til kompetanseutvikling gjennom heile arbeidslivet.
  • Det faglege fellesskapet vårt er inkluderande, støttande og ope, prega av delingskultur og moglegheiter for kompetanseutvikling.
  • Vårt felles ærend er å utløyse energi og engasjement.

 

Studietilbod, deriblant etter- og vidareutdanning innan helsefag