info
Bachelor i kjemiingeniør studenter på lab

Bachelor i ingeniørfag, kjemiingeniør

Som kjemiingeniør kan du være en klimahelt! Du kan bidra til at samfunnet når klimamålene gjennom bruk av fornybar energi, utvikling av prosessteknologi og bærekraftig ressursbruk. Du får kunnskap om prosessers virkemåte, energiforbruk og miljøavtrykk i et livsløpsperspektiv.

A-vei, y-vei og TRES

Du kan søke opptak til studiet gjennom a-vei for deg med generell studiekompetanse og fordypning i matematikk og fysikk, y-vei for deg med yrkesfaglig bakgrunn og relevant fagbrev, og tresemesterordningen (TRES) for deg med generell studiekompetanse, men uten fordypning i matematikk og fysikk.

Om du ikke oppfyller opptakskravene til disse studiene, kan du søke forkurs eller realfagskurs.

Hvorfor kjemiingeniør?

En utdanning som kjemiingeniør er spennende, samfunnsrelevant og nyttig både for industrien og i offentlig forvaltning. Samtidig er kjemi et fag der du bruker kreativiteten din, og kan bidra med nye ideer og løsninger på samfunnsutfordringer i det grønne skiftet.

Arbeidsoppgavene til kjemiingeniøren kan være alt fra drift av produksjonsprosessen, kontroll av produktkvalitet, kjemiske analyser og vurdering av miljøeffekter. Kunnskap i kjemi er viktig for å forstå og forbedre kjemiske prosesser, utnytte avfallsstrømmer, forebygge eksplosjonsfare og utvikle alternative energibærere.

Jeg vil bli kjemiingeniør fordi det er gir gode muligheter til å jobbe med å løse de største utfordringene samfunnet står ovenfor. Fokuset på miljø og bærekraft gir god kompetanse innenfor et felt som blir stadig mer relevant.

Petter Tangvald Fevang, student

 

Kjemiingeniøren har en sentral posisjon i prosjekter innen for eksempel miljø- og klimaforskning, materialforskning og prosessutvikling.

Hva slags jobb får du?

Du vil være en attraktiv kandidat for ulike stillinger i prosessbedrifter eller i bedrifter som jobber med fornybar energi. 

Du kan jobbe med oppgaver innenfor optimalisering og prosjektering av nye og eksisterende prosesser, datasimulering av prosesser, kostnadsestimeringer, energieffektivisering, miljøvern, vannrensing og med ulike klimautfordringer som for eksempel reduksjon av CO2-fotavtrykk.

Av nye næringer vil utvikling av batteriteknologi, produksjon av hydrogen som energibærer, CO2-fangst og lagring, og produksjon av biodrivstoff fra tremasse og biomasse ha stor betydning i fremtiden.

Kunnskapene dine innen sirkulær økonomi, miljøregnskap, livsløpsmetoder og effektiv bruk av ressurser vil gjøre deg attraktiv for mange virksomheter.

Du kan jobbe i landbasert industri, offshoreindustrien eller i konsulent- og rådgivningvirksomhet. Du kan jobbe innenfor forskning og utvikling, undervisning, i salg, i laboratorievirksomheter eller i offentlige virksomheter med oppgaver relatert til blant annet arbeidsmiljø, energirådgivning, miljøvern og det grønne skiftet.

Prosessindustrien trenger alltid dyktige ingeniører, både nyutdannede og selvsagt de med mer erfaring. Som utdannet ingeniør fra USN er du ettertraktet på arbeidsmarkedet, i flere av mine ansettelser har jeg blitt informert om at studenter fra denne skolen har rykte på seg for å ha et høyt kunnskapsnivå.

Daniel Pedersen, prosjektleder i Sterner

 

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett og godt med næringsliv og industri i regionen for å sikre relevant undervisning arbeidslivet faktisk har bruk for.

Vi har blant annet gjesteforelesere fra arbeidslivet, du får delta på ulike bedriftsbesøk og vi arrangerer karrieredager på campus med besøk fra potensielle arbeidsgivere. Flere av våre samarbeidspartnere tilbyr dessuten sommerjobber til studenter. Du kan også ha praksis i bedrift gjennom valgfaget «ingeniørpraksis» (gjelder ikke for y-veien).

Prosjektoppgaver gis av aktuelle bedrifter eller via forskningsaktiviteter ved universitetet. I tredje studieår skriver du bacheloroppgaven din, hvor du jobber med en problemstilling du kan møte i arbeidslivet. Oppgaven gjør du som regel i samarbeid med en relevant bedrift eller en forskningsgruppe ved universitetet.

Dette lærer du

Studiet gir deg en bred innføring i kjemisk prosessteknologi. Du får kunnskaper og ferdigheter i design, drift og kostnadsestimering av energieffektive industriprosesser og fornybare energiprosesser som sol, vind og bioenergisystemer.

Du får kunnskap og ferdigheter i metoder for HMS-vurderinger, livsløpsanalyser og miljøregnskap. Du får forståelsen av hvor viktig effektiv energiutnyttelse, god ressursutnyttelse og avfallshåndtering for en bærekraftig fremtid er. 

Du får kunnskap om hvordan redusere CO2-utslipp, og hvordan fange, transportere og lagre CO2.

Studiet gir deg ferdigheter i bruk av industristandard dataprogrammer for simulering, design og optimalisering av industriprosesser.

Studiet er praktisk og prosjektbasert, og gir deg bred kompetanse gjennom spennende laboratoriearbeid. Det gis opplæring i prosjektmetodikk, en metode som anvendes i flere av studiets emner.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier ved USN, for eksempel Master i Energy and Environmental Technology eller Master i Process Technology.  

Du kan også velge å ta masterutdanning ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av kjemiingeniør i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.