Master i helsefremmende arbeid

Master i helsefremmende arbeid

Hvordan styrker vi kontrollen over forhold som påvirker helse? Studiet vektlegger helsefremmende arbeid i og mellom arbeidsliv, skoler, lokalsamfunn og andre settinger.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
120
Oppstart
Ikke fastsatt

Master i helsefremmende arbeid vil fra høsten 2019 inngå som en studieretning i vår nye master i samfunn og helse.

Hvorfor ta master i helsefremmende arbeid?

Helsefremmende arbeid betyr at man målrettet søker å styrke kontroll over forhold som direkte eller indirekte påvirker helse. Studiet fokuserer på mulighetene for helsefremmende arbeid innen og mellom sosialt eller geografisk avgrensede områder, også kalt settinger. Det fremste kjennetegn ved settinger er at de oppstår der mennesker samhandler over tid, eksempelvis i offentlig tjenesteyting, på arbeidsplasser og i nærmiljø.

Helsefremmende arbeid er et tverrfaglig fagfelt hvor samarbeid på tvers av fag, sektorer og enheter vektlegges.

Hva slags jobb får du?

Med master i helsefremmende arbeid har du mange karrieremuligheter:

 • personalledelse
 • helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • folkehelsekoordinator og folkehelserådgiver
 • ledende stillinger innen første- og andrelinjetjenester
 • prosjektledelse og prosjektarbeid
 • rådgivende stillinger
 • bidra til helsefremmende arbeidsplasser
 • ledende stillinger innenfor pasientorganisasjoner
 • arbeid i grunnskole, videregående skole, høyere utdanning og forskning
 • utrednings- og evalueringsarbeid
 • internasjonalt helsearbeid

Vi har spurt studentene våre som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om jobbmuligheter etter endt utdanning. 95 prosent av alle som fullførte en helse- og sosialfaglig utdanning var i jobb seks måneder senere.

Åtte av ti studenter er godt fornøyd med oss, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet baseres på studentenes tidligere profesjons- og arbeidslivserfaringer. Det legges stor vekt på undervisningsformer som gir studentene anledning til å reflektere systematisk over sammenhengene mellom studiets faglige innhold og egne yrkes- og praksiserfaringer. 

Dette lærer du på master i helsefremmende arbeid

Mastergradsstudiet skal kvalifisere til faglig og etisk kompetent helsefremmende arbeid. Kvalifikasjoner omfatter kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om helse og helsefremmende arbeid relatert til samfunnsmessige, strukturelle, økonomiske, kulturelle og politiske perspektivers betydning for helse.

Studiet kvalifiserer deg også til å møte stadig økte krav om kompetanse innenfor folkehelsearbeid i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor, men gir også kvalifikasjoner som er aktuelle i det generelle arbeidsmarkedet og i frivillig sektor.

Masterstudiet i helsefremmende arbeid tar sikte på å gjøre deg i stand til å sette tidligere profesjons- og arbeidslivserfaringer inn i en større sammenheng og til å fremme helse i ulike settinger.

Studiet er organisert i fire moduler:

 • Innføring: Teori- og verdigrunnlaget i helsefremmende arbeid. Helsefremmende arbeid i settinger. (30 studiepoeng)
 • Metode: Vitenskapsteori og etikk. Praktiske metoder i helsefremmende arbeid. Forskningsmetoder. (30 studiepoeng)
 • Fordypning: Valgfritt fordypningsfag (15 studiepoeng).
 • Masteroppgave (45 studiepoeng)

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført master i helsefremmende arbeid kan du søke deg inn på USNs ph.d.-program i personorientert helsearbeid.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Med relevant praksis menes arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer. Praksis skal normalt være utført etter utdanningen som kvalifiserer for opptak.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student