Vis studievalg
Master i helsefremmende arbeid

Master i helsefremmende arbeid

Hvordan kan vi styrke kontrollen over forhold som direkte eller indirekte påvirker helse? Studiet legger særlig vekt på arbeid i og mellom «settinger», som eksempelvis arbeidsliv, skoler eller lokalsamfunn.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor ta master i helsefremmende arbeid?

Helsefremmende arbeid betyr at man målrettet søker å styrke kontroll over forhold som direkte eller indirekte påvirker helse. En særlig relevant tilnærming er å fokusere på mulighetene for helsefremmende arbeid innen og mellom sosialt eller geografisk avgrensede områder, også kalt settinger. Det fremste kjennetegn ved settinger er at de oppstår der hvor mennesker samhandler over tid, eksempelvis i offentlig tjenesteyting, på arbeidsplasser og i nærmiljø. Helsefremmende arbeid er et tverrfaglig fagfelt hvor samarbeid på tvers av fag, sektorer og enheter vektlegges.

Hva slags jobb får du?

Med master i helsefremmende arbeid, har du mange karrieremuligheter:

 • Ledende stillinger innen første- og andrelinjetjenester
 • Personalledelse
 • Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Folkehelsekoordinator og folkehelserådgiver
 • Prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Rådgivende stillinger
 • Ledende stillinger innenfor pasientorganisasjoner
 • Arbeid i grunnskole, videregående skole, høyere utdanning og forskning
 • Utrednings- og evalueringsarbeid
 • Internasjonalt helsearbeid

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. Studenter 2014 og 2015 har svart på undersøkelsen. Hovedfunn viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende.

Åtte av ti studenter er godt fornøyd med høyskolen, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet baseres på studentenes tidligere profesjons- og arbeidslivserfaringer. Det legges stor vekt på undervisningsformer som gir studentene anledning til å reflektere systematisk over sammenhengene mellom studiets faglige innhold og egne yrkes- og praksiserfaringer. 

Dette lærer du på master i helsefremmende arbeid

Mastergradsstudiet skal kvalifisere til faglig og etisk kompetent helsefremmende arbeid, med hovedvekt på arbeid i og mellom settinger. Kvalifikasjoner omfatter kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om helse og helsefremmende arbeid relatert til samfunnsmessige, strukturelle, økonomiske, kulturelle og politiske perspektivers betydning for helse.

Studiet kvalifiserer deg til å møte stadig økte krav om kompetanse innenfor folkehelsearbeid i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor, men gir også kvalifikasjoner som er aktuelle i det generelle arbeidsmarkedet og i frivillig sektor.

Masterstudiet i helsefremmende arbeid tar sikte på å gjøre deg i stand til å sette tidligere profesjons- og arbeidslivserfaringer inn i en større sammenheng og til å fremme helse i ulike settinger.

Studiet er organisert i fire moduler:

 • Innføring: Teori- og verdigrunnlaget i helsefremmende arbeid. Helsefremmende arbeid i settinger. (30 studiepoeng)
 • Metode: Vitenskapsteori og etikk. Praktiske metoder i helsefremmende arbeid. Forskningsmetoder. (30 studiepoeng)
 • Fordypning: Valgfritt fordypningsfag (15 studiepoeng).
 • Masteroppgave (45 studiepoeng)

Skaff deg internasjonal erfaring (for bachelor og master)

Du kan ta deler av master i helsefremmende arbeid i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Videre utdanningsmuligheter

Oppnådd mastergrad i helsefremmende arbeid kan gi grunnlag for å søke seg videre til relevante doktorgradsprogram.

Opptakskrav

For opptak kreves ett av følgende utdanningsløp fullført, jamfør § 5 ”Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang” i Utdannings- og forskningsdepartementets ”Forskrift om krav til mastergrad”(2005):

 • bachelorgrad
 • cand.mag.
 • annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang
 • utdanning som i henhold til § 3-4 i Lov om universiteter og høgskoler (2005) er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Med relevant praksis menes arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer. Praksis skal normalt være utført etter utdanningen som kvalifiserer for opptak.

For opptak til masterutdanning må søker ha karaktersnitt C eller bedre.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student