Master i intensivsykepleie

Master i intensivsykepleie

Som intensivsykepleier jobber du med akutt og kritisk syke. Dette er pasienter som trenger kontinuerlig behandling, overvåking og pleie på en avdeling med høyteknologisk utstyr.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2021
Studiepoeng
120
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor master i intensivsykepleie?

Denne mastergraden kvalifiserer deg for utøvelse av avansert sykepleie til en pasient- og pårørendegruppe som er spesielt sårbar. Pasientenes situasjon er akutt eller kritisk og ofte livstruende og kompleks. Dessuten kan pasientenes tilstand endres raskt. Intensivsykepleierens arbeidssituasjon kan være preget av hyppige og raske fokusskifter samt krevende mellommenneskelige møter.

Innpass/påbygg til master i intensivsykepleie

Studenter ved master i intensivsykepleie

Hva slags jobb får du?

Intensivsykepleiere arbeider primært i intensivavdelinger, overvåkingsavdelinger, postoperative avdelinger og akuttmottak. Andre aktuelle arbeidsplasser er intermediæravdelinger, nyfødtintensiv, AMK-sentraler, dialyseavdelinger, kardiologiske laboratorium, ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten. Intensivsykepleiere er også kvalifisert for deltakelse i krigs- og katastrofearbeid, humanitært arbeid, beredskapstjeneste og i offshorevirksomhet.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Inge-Christian Austad Wiig. FotoIntensivsykepleier, Inge-Christian Austad Wiig

 

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har en klar klinisk profil der intensjonen er at du skal utvikle kvalifikasjoner som funksjonsdyktig intensivsykepleier. For å oppnå dette vil en stor del av studiet være der profesjonen utøves, det vil si i direkte kontakte med pasienter og pårørende.

Studiet tilbyr kliniske studieplasser ved sykehusene Vestfold HF, Telemark HF og Vestre Viken HF. Studentene fordeles etter helseforetakenes kapasitet med tanke på gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Dette lærer du på master i intensivsykepleie 

Intensivsykepleiere har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar når det gjelder klinisk yrkesutøvelse, både innen rutinepregede, akutte og komplekse situasjoner.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Studenter som ikke ønsker å gjennomføre emne MI-OPP5200 Masteroppgave kan avslutte studiet etter å ha fulført alle de andre emnene. Dette kvalifiserer til å arbeide som intensivsykepleier i henhold til Rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie, 2005. Det vil være mulighet for å fullføre masteroppgave på et senere tidspunkt.

Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier.

Fullført masterstudium gir deg handlingskompetanse innen intensivsykepleie.

Skaff deg internasjonal erfaring

Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi arbeider med avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium. 

Kontaktinformasjon for å ta deler av master i intensivsykepleie i utlandet

Videre utdanning

Studieprogrammet fører frem til graden master i intensivsykepleie og kvalifiserer til opptak til relevant doktorgradsprogram.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie. I tillegg kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant arbeidserfaring som sykepleier i 100 prosent stilling. Med relevant praksis menes praksis fra intensiv/postoperativ avdeling, medisinsk overvåkning, akuttmottak, samt kirurgisk eller medisinsk sengepost med akuttfunksjon eller lignende.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student