Master i samfunn og helse – Forebyggende arbeid med barn og unge

Master i samfunn og helse – Forebyggende arbeid med barn og unge

For deg som vil forstå og forebygge risiko knyttet til barn og unges oppvekst i dagens flerkulturelle samfunn.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor master i samfunn og helse?

Dette studiet er en studieretning innenfor vår master i samfunn og helse. Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, men særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, beskrives et stort behov for tverrfaglig kompetanse i å fremme de kvalitetene ved samfunn og sosiale fellesskap som styrker folks helse.

  • Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet?
  • Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn?
  • Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk?
  • Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med?
  • Blir vi mer ensomme i en global verden?
  • Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen?

Spørsmålene stilt over kan tilsynelatende gis entydige svar som kan omsettes i praksis, men nettopp praksis viser at bestemte svar fungerer i noen sammenhenger og ikke alle. Samfunn og helse er derfor et temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig.

Studieretningen i forebyggende arbeid med barn og unge

Forebyggende arbeid med barn og unge må ses i sammenheng med samfunnsmessige forhold som bidrar til marginalisering og inkludering på ulike arenaer som familie, vennekretser og institusjoner. Kulturelt mangfold, økende globalisering, nye familiemønstre og mediepåvirkning er eksempler på forhold som preger dagens oppvekst. Barn og unge må orientere seg i et samfunn med mangetydige og til dels motsetningsfylte forventninger. Dette kan utgjøre en risiko og skape grunnlag for sårbarhet og marginalisering. Samtidig byr dagens flerkulturelle samfunn på nye muligheter for inkludering og sosial deltakelse.

Studieretningen dekker både sosialfaglige og helsefaglige problemstillinger og henter kunnskapstilfanget både fra profesjonsfagene og fra samfunnsvitenskapelige perspektiver. Dette danner grunnlag for utvikling av en tverrfaglig forståelse av kompleksiteten i dagens oppvekst.

Forebyggende arbeid med barn og unge, barn som løper

Studieretningen gir kunnskap og kritisk refleksjon om hva slags innsatser og metoder som kan fremme og hemme deltakelse og sosial integrasjon for utsatte barn og unge. I profesjonelt arbeid med barn og unge er det nødvendig å ha kunnskap om samfunnsforhold, samt relasjonelle og individuelle forhold som kan utgjøre risiko- og beskyttelsesfaktorer. Videre er det nødvendig med innsikt i hvordan forebyggende arbeid kan fremme deltakelse og hindre sosial eksklusjon. Verdens helseorganisasjon og nasjonale myndigheter i Norge og i en rekke andre land har de senere årene fokusert sterkt på utsatte grupper og pekt på behovet for å forebygge helseproblemer og sosiale problemer hos barn og unge og deres familier. En vesentlig grunn til dette er at tiltak som settes inn i tidlige livsfaser, vil kunne ha en langvarig effekt og øke livskvaliteten for den enkelte. I et samfunn med endrede oppvekstbetingelser, inngår derfor forebyggende arbeid innenfor ulike sektorer som et satsingsområde. Dette gjør forebygging til et gjennomgående tema i studieretningen.

Samlinger

Det er noen fellesemner for som gjelder for alle studieretningene. Disse fellesemnene veksler mellom å bli undervist i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. Studieretningsemnene for forebyggende arbeid med barn og unge undervises ved campus Porsgrunn.

Fellesemner høsten 2019:

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i samfunn og helse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper (jf. forskrift om opptak for USN).

For opptak til utdanning på masternivå kreves vektet karaktergjennomsnitt C eller bedre.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student