Forebyggende arbeid med barn og unge

Drammen, Porsgrunn og Vestfold - Deltid

Dette er studiet for deg som vil forstå og forebygge risiko knyttet til barn og unges oppvekst i dagens flerkulturelle samfunn.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Forebyggende arbeid med barn og unge
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen, Porsgrunn og Vestfold
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Søkekode: 5114
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 8
 • Antall studieplasser: 40
Minn meg på søknadsfrist
Forebyggende arbeid med barn og unge passer for baranevernspedagoger
Forebyggende arbeid med barn og unge passer for baranevernspedagoger

Studieretningen i forebyggende arbeid med barn og unge

Dette er en master for deg som er barnevernspedagog eller for deg som vil forstå og forebygge risiko knyttet til barn og unges oppvekst i dagens flerkulturelle samfunn.

Forebyggende arbeid med barn og unge må ses i sammenheng med forhold som bidrar til marginalisering og inkludering på ulike arenaer som familie, vennekretser og institusjoner. Kulturelt mangfold, økende globalisering, nye familiemønstre og mediepåvirkning er eksempler på forhold som preger dagens oppvekst. Barn og unge må orientere seg i et samfunn med mangetydige og til dels motsetningsfylte forventninger. Dette kan utgjøre en risiko og skape grunnlag for sårbarhet og marginalisering. Samtidig byr dagens flerkulturelle samfunn på nye muligheter for inkludering og sosial deltakelse.

Studieretningen dekker både sosialfaglige og helsefaglige problemstillinger samtidig som vi henter kunnskap fra både profesjonsfagene og fra samfunnsvitenskapelige perspektiver. Dette danner et grunnlag for utvikling av en tverrfaglig forståelse av kompleksiteten i dagens oppvekst.

Vi gir deg kunnskap og evner for kritisk refleksjon om hva slags innsats og metoder som kan fremme og hemme deltakelse og sosial integrasjon for utsatte barn og unge. I profesjonelt arbeid med barn og unge er det nødvendig å ha kunnskap om samfunnsforhold, relasjonelle og individuelle forhold som kan utgjøre risiko- og beskyttelsesfaktorer. Videre er det nødvendig å ha innsikt i hvordan forebyggende arbeid kan øke deltakelse og hindre sosial eksklusjon. Verdens helseorganisasjon og nasjonale myndigheter i en rekke land har de senere årene fokusert sterkt på utsatte grupper, og pekt på behovet for å forebygge helseproblemer og sosiale problemer hos barn og unge og deres familier. En vesentlig grunn til dette er at tiltak som settes inn tidlig i livet, vil kunne ha en langvarig effekt og øke livskvaliteten for den enkelte. I et samfunn med endrede oppvekstbetingelser, er det forebyggende arbeidet innenfor ulike sektorer et satsingsområde. Dette gjør forebygging til et viktig tema i studieretningen.

Studiet kan gjennomføres både på deltid og på heltid. Dersom du ønsker å ta studiet på heltid kan dette avtales med fakultetet etter opptak.

Samlinger høsten 2023

Planlagte datoer og sted for høstens samlinger i fellesemnet MSH-SH4100 for både deltids- og heltidsstudenter er:

 • 21.-24. august (campus Porsgrunn)
 • 25. til 28. september (campus Vestfold)
 • 13. til 15. november (campus Drammen)

Eksamensoppgave utleveres på første samling og kan arbeides med gjennom hele semesteret. Leveringsfrist er satt til 1. desember.

Dersom du planlegger å gjennomføre studiet på heltid skal du også delta på planlagte datoer og sted for høstens samlinger i studieretningsemnet MSH-FBOU4200:

 • 11.-13. september (campus Porsgrunn)
 • 16.-19. oktober (campus Porsgrunn)
 • 06.-09. november (campus Porsgrunn)

Oppsett er gitt forbehold om justeringer. 

Ta kontakt med studieveileder Kristin Meum hvis du har spørsmål knyttet til oppstart og opptak.

Hvorfor master i samfunn og helse?

Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, er det et stort behov for tverrfaglig kompetanse til å fremme de kvalitetene ved samfunnet og sosiale fellesskap som styrker folks helse.

 • Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet?
 • Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn?
 • Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk?
 • Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med?
 • Blir vi mer ensomme i en global verden?
 • Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen?

Spørsmålene kan tilsynelatende gi entydige svar som kan omsettes i praksis, men nettopp praksis viser at bestemte svar fungerer bare i noen sammenhenger, men ikke i alle. Samfunn og helse er derfor et temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i arbeidslivet og samfunnslivet.

Student som studerer master i samfunn og helse

Master i samfunn og helse utvider horisonten!

Fysioterapeut Veronica tar en master i samfunn og helse, en master som som åpner opp og utvider hennes horisont som helsearbeider!

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av samfunn og helse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Deltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Minn meg på søknadsfrist

Flere av våre tilsvarende studietilbud