Psykisk helse- og rusarbeid

Drammen, Porsgrunn og Vestfold - Deltid

Psykisk helse- og rusarbeid forutsetter likeverdige og gjensidige relasjoner mellom den som behandler og den som søker hjelp. Hvordan kan vi utvikle din relasjons- og kommunikasjonskompetanse for at du skal bli en bedre fagarbeider?

Studieinformasjon

 • Studieretning: Psykisk helse- og rusarbeid
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen, Porsgrunn og Vestfold
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Søkekode: 5119
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 8
 • Antall studieplasser: 25
Minn meg på søknadsfrist
En som holder en annens hånd - rus og psykisk helse

Studieretningen i psykisk helse- og rusarbeid

Studieretningen understreker samfunns- og humanvitenskapelig tilnærminger til psykisk helse og rus. Psykisk helse- og rusarbeid omfatter arbeid med og tjenester til mennesker som berøres av psykiske-, sosiale- eller rusproblemer. I studieretningen anvendes, utdypes og problematiseres både brukererfaringer, forskning, og klinisk kompetanse.


Psykisk helse- og rusarbeid vektlegger brukerens og de pårørendes aktive deltagelse i utformingen av tilbudene og forskning i feltet.

Din faglige og akademiske holdning dannes gjennom personliggjøring, kritisk analyse og integrering av teori og praksis, i tillegg til forståelse for menneskets liv og utvikling gjennom livet.

Et sentralt fokus i studieretningen er fagpersoners utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse. Psykisk helse- og rusarbeid forutsetter likeverdige og gjensidige relasjoner som handler om din tilstedeværelse som fagperson og samhandling med den som søker hjelp.

Relasjonen mellom brukeren og deg som psykisk helse- og rusarbeider verner om en nær og gjensidig sammenheng med andre, og betoner det å se brukeren i sin helhet. Studiet legger vekt på psykisk helse- og rusarbeids sosiale, samfunnsmessige, politiske og kulturelle kontekst.

Utviklingen i samfunnet generelt, og innenfor psykisk helse- og rusarbeid spesielt, fordrer sammenhengende og nyanserte omsorgs- og behandlingskjeder. Dette innebærer samordning av tjenestetilbudene på kommunalt og statlig nivå, i tillegg til samarbeid mellom fagpersoner innenfor, og på tvers i et fler- og tverrfaglig perspektiv.

Utdanningen vil skape et læringsmiljø og -situasjoner som gjør at du kan erkjenne hva du bærer med deg inn i relasjoner med brukere og kolleger i feltet, hvordan disse relasjoner bidrar til personlig vekst, og hvordan forskning kan bidra til kompetanseutvikling.

Studiet kan gjennomføres både på deltid og heltid. Om du ønsker å ta studiet på heltid kan dette avtales med fakultetet etter opptak.

Samlinger høsten 2023

Planlagte datoer og sted for høstens samlinger i fellesemnet MSH-SH4100 for både deltids- og heltidsstudenter er:

 • 21.-24. august (campus Porsgrunn)
 • 25. til 28. september (campus Vestfold)
 • 13. til 15. november (campus Drammen)

Eksamensoppgave utleveres på første samling og kan arbeides med gjennom hele semesteret. Leveringsfrist er satt til 1. desember.

Dersom du planlegger å gjennomføre studiet på heltid skal du også delta på planlagte datoer og sted for høstens samlinger i studieretningsemnet MSH-KPR4200:

 • 04.-08. september (campus Drammen)
 • 16.-20. oktober (campus Porsgrunn)
 • 27. november -01. desember (campus Vestfold)

Oppsett er gitt forbehold om justeringer. 

Ta kontakt med studieveileder Kristin Meum hvis du har spørsmål knyttet til oppstart og opptak.

Hvorfor master i samfunn og helse?

Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, er det et stort behov for tverrfaglig kompetanse til å fremme de kvalitetene ved samfunnet og sosiale fellesskap som styrker folks helse.

 • Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet?
 • Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn?
 • Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk?
 • Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med?
 • Blir vi mer ensomme i en global verden?
 • Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen?

Spørsmålene kan tilsynelatende gi entydige svar som kan omsettes i praksis, men nettopp praksis viser at bestemte svar fungerer bare i noen sammenhenger, men ikke i alle. Samfunn og helse er derfor et temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i arbeidslivet og samfunnslivet.

Student som studerer master i samfunn og helse

Master i samfunn og helse utvider horisonten!

Fysioterapeut Veronica tar en master i samfunn og helse, en master som som åpner opp og utvider hennes horisont som helsearbeider!

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av samfunn og helse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Minn meg på søknadsfrist

Flere av våre tilsvarende studietilbud