Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid

Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid

Med dette studiet ønsker vi å styrke tannpleieres kompetanse innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid med spesiell vekt på det helsefremmende perspektivet.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ledige studieplasser
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2019

Dette er tannpleie og helsefremmende arbeid

Studiet vil bidra til at tannpleiere styrker sin kompetanse og i større grad kan ivareta ulike befolkningsgruppers generelle og særskilte behov for tannhelsehjelp med økt fokus på tverrfaglig folkehelsearbeid, blant annet beskrevet i folkehelseloven.

Samtidig vektlegger studiet å styrke tannpleieres kompetanse innen klinisk tannpleie, tannpleiernes funksjon i samfunnet, og tannpleiernes veilednings- og kommunikasjonsferdigheter for å fremme samhandling med ulike befolkningsgrupper og samarbeidspartnere.

Studiet inkluderer et bredt spekter av perspektiver og teorier fra ulike fagfelt for å gi økt forståelse for tannpleierens virksomhet. Økt kompetanse på de nevnte områder gjør at studiet kan bidra til en ytterligere systematisk og kunnskapsbasert praksis innen tannpleie og i tannhelsetjenesten. Det helsefremmende perspektivet omfatter både mennesker og politikk, inkludert arbeid med menneskers rettigheter, muligheter og utvikling. Sentrale begreper og innsatsområder i helsefremmende arbeid er salutogenese, empowerment, utjevning av sosial ulikhet i helse, helsefremmende politikk og helsepedagogikk.

Det overordnede målet i helsefremmende politikk er å bidra til at helsehensyn ivaretas innen alle sektorer, og det legges spesiell vekt på utjevning av sosiale forskjeller i helse og levekår. For tannpleiere innebærer dette i sterkere grad å fokusere på politiske og samfunnsmessige aspekters betydning for helse og tannhelseutfordringer.

Studiet vil gi tannpleiere økt innsikt og forståelse for samfunnsutfordringer knyttet til utjevning av sosiale ulikheter, migrasjon og helse, og ulike grupper av risikoutsatte barn, ungdom og voksne. Økte kunnskaper om helsefremming vil gi tannpleiere kompetanse til å styrke befolkningens egenkontroll, mestring og selvstendighet knyttet til helse og tannhelseutfordringer.

Målgruppe

Tannpleiere i privat og offentlig sektor

Dette lærer du hos oss

  • Avansert kunnskap om teorier, verdier, begreper og modeller som ligger til grunn for helsefremmende arbeid
  • Avansert kunnskap om settinger og settingstilnærming relatert til sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid i tannhelsetjenesten, samt organisering og lovregulering av tannhelsetjenesten
  • Avansert kunnskap om tannhelse, orale sykdoms- og risikofaktorer, diagnostikk, samt tannhelsens betydning for generell helse
  • Inngående kunnskap om veiledning og samhandling med pasienter og pårørende relatert til klinisk og samfunnsmessig tannhelsearbeid
  • Analysere og forholde seg kritisk til ulike helsefremmende tilnærminger i tannhelsetjenesten og samfunnet
  • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset prosjektarbeid basert på metodekunnskap
  • og forskningsetiske normer

Samlingsdatoer høstemesteret 2019

Uke 34: 20.08 - 22.08 tirs - tors
Uke 37: 09.09 - 13.09 man - fre
Uke 42: 14.10 - 18.10 man - fre

Opptakskrav

Bachelor i tannpleie (180 studiepoeng), eller søkere med ett- eller toårig tannpleieutdanning som ikke fyller kravet om 180 studiepoeng, og som har minimum tre år med relevant yrkespraksis, kan bli individuelt vurdert på bakgrunn av realkompetanse.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student