Tannpleie og helsefremmende arbeid

Tannpleie og helsefremmende arbeid

Vestfold - Deltid

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Kostnader: Ingen studieavgift
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: 15.05.2023
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4

Samlingsdatoer:

Høstsemesteret 2023

Ikke fastsatt. 

Dette er tannpleie og helsefremmende arbeid

Studiet vil bidra til at tannpleiere styrker sin kompetanse og i større grad kan ivareta ulike befolkningsgruppers generelle og særskilte behov for tannhelsehjelp med økt fokus på tverrfaglig folkehelsearbeid, blant annet beskrevet i folkehelseloven.

Samtidig vektlegger studiet å styrke tannpleieres kompetanse innen klinisk tannpleie, tannpleiernes funksjon i samfunnet, og tannpleiernes veilednings- og kommunikasjonsferdigheter for å fremme samhandling med ulike befolkningsgrupper og samarbeidspartnere.

Studiet inkluderer et bredt spekter av perspektiver og teorier fra ulike fagfelt for å gi økt forståelse for tannpleierens virksomhet. Økt kompetanse på de nevnte områder gjør at studiet kan bidra til en ytterligere systematisk og kunnskapsbasert praksis innen tannpleie og i tannhelsetjenesten. Det helsefremmende perspektivet omfatter både mennesker og politikk, inkludert arbeid med menneskers rettigheter, muligheter og utvikling. Sentrale begreper og innsatsområder i helsefremmende arbeid er salutogenese, empowerment, utjevning av sosial ulikhet i helse, helsefremmende politikk og helsepedagogikk.

Det overordnede målet i helsefremmende politikk er å bidra til at helsehensyn ivaretas innen alle sektorer, og det legges spesiell vekt på utjevning av sosiale forskjeller i helse og levekår. For tannpleiere innebærer dette i sterkere grad å fokusere på politiske og samfunnsmessige aspekters betydning for helse og tannhelseutfordringer.

Studiet vil gi tannpleiere økt innsikt og forståelse for samfunnsutfordringer knyttet til utjevning av sosiale ulikheter, migrasjon og helse, og ulike grupper av risikoutsatte barn, ungdom og voksne. Økte kunnskaper om helsefremming vil gi tannpleiere kompetanse til å styrke befolkningens egenkontroll, mestring og selvstendighet knyttet til helse og tannhelseutfordringer.

Målgruppe

Tannpleiere i privat og offentlig sektor

Dette lærer du hos oss

 • Avansert kunnskap om teorier, verdier, begreper og modeller som ligger til grunn for helsefremmende arbeid
 • Avansert kunnskap om settinger og settingstilnærming relatert til sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid i tannhelsetjenesten, samt organisering og lovregulering av tannhelsetjenesten
 • Avansert kunnskap om tannhelse, orale sykdoms- og risikofaktorer, diagnostikk, samt tannhelsens betydning for generell helse
 • Inngående kunnskap om veiledning og samhandling med pasienter og pårørende relatert til klinisk og samfunnsmessig tannhelsearbeid
 • Analysere og forholde seg kritisk til ulike helsefremmende tilnærminger i tannhelsetjenesten og samfunnet
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset prosjektarbeid basert på metodekunnskap og forskningsetiske normer.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Bachelor i tannpleie (180 studiepoeng), eller søkere med ett- eller toårig tannpleieutdanning som ikke fyller kravet om 180 studiepoeng, og som har minimum tre år med relevant yrkespraksis, kan bli individuelt vurdert på bakgrunn av realkompetanse.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk