Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

  • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close

Universell utforming: Et felles løft for USN

Uttalelse ved rektor Petter Aasen, om universell utforming av vårt digitale læringsmiljø.

Rektor Petter Aasen

I løpet av relativt kort tid har høyere utdanning gått fra å være for de få, til å bli en stadig vanligere og mer tilgjengelig mulighet etter videregående utdanning. Tall fra SSB viser at vi i år 2000 hadde 181.000 studenter i Norge og at vi nå har passert 300.000 studenter. En økende andel tar også høyere utdanning i voksen alder, både grunnutdanninger og etter- og videreutdanning.  

Mangfold og variasjon i studentpopulasjonen

Med det økende studenttallet følger også et større mangfold og variasjon i student-populasjonen. Det er gledelig å se at funksjonhindrede studenter finner det naturlig å søke høyere utdanning. I 2022 sendte 638 studenter en dokumentert søknad om tilrettelegging av studiesituasjonen sin. Både de og samfunnet forventer at universitetene evner og ønsker å legge til rette for en god studiehverdag for alle. 

Tradisjonelt er universell utforming blitt oppfattet som et spørsmål om fysiske barrierer som det kompenseres for gjennom eksempelvis montering av ramper for rullestolbrukere eller egne HC-parkeringsplasser på campus. I dag, når mye av virksomheten er flyttet over til digitale arenaer, oppstår det nye digitale barrierer som må bygges ned slik at vi ikke stenger grupper av studenter ute fra læringsfellesskapet. Lovverket understreker nettopp at universitetenes plikt til universell utforming omfatter institusjonens fysiske omgivelser, IKT og det digitale læringsmiljøet.

Universell utforming bygger på et verdigrunnlag som understrekes i USNs profil og strategi. Vår ambisjon er å være et åpent og inkluderende universitet, som gjennom fleksible løsninger tilrettelegger for mangfold i høyere utdanning. Vi skal fjerne barrierer for tilgang til kunnskap og kompetanse, og tilby utdanninger som stimulerer til livslang læring. Eksempler på dette er den prisbelønnede etableringen av et tilbud for døve studenter i vernepleierutdanningen, samt flere prosjekter i samarbeid med NAV.  

Likestillings- og inkluderingsutvalget (LIU) ved USN framhever i sin handlingsplan at USNs undervisningsmateriell skal være universelt utformet. Også Læringsmiljøutvalget (LMU) ved USN viser til betydningen av tilrettelegging og universell utforming for å bygge ned fysiske og digitale barrierer for å inkludere ulike studentgrupper. 

Realisering av funksjonshindredes rettigheter 

NOU 2023:13 "På høy tid"Viserektor Kristan Bogen har ledet det nasjonalt oppnevnte Likestillings- og mangfolds-utvalget, som nylig avga sin innstilling. Utvalgets konklusjon er at funksjonshindrede i Norge ikke får oppfylt sine rettigheter. Det legges for dårlig til rette for at funksjons-hindrede kan leve gode og trygge liv, og oppleve reell likestilling, f.eks. i høyere utdanning. Utvalget har viet et eget kapittel til dette området og foreslår 17 tiltak for bedre å legge til rette for at funksjonshindrede får samme tilgang til høyere utdanning som alle andre. Mange av disse adresserer forhold sektoren og den enkelte institusjon selv kan endre og forbedre, for eksempel rådgiving, forhold knyttet til opptak, universell utforming i videste forstand, samt praktisk gjennomføring av studieprogrammene.

Forskning viser at utdanning har dobbel effekt for funksjonshindrede sammenlignet med befolkningen for øvrig når det gjelder muligheten for å bli yrkesaktive. Samfunnet og UH-sektoren selv har derfor et betydelig ansvar for å legge forholdene best mulig til rette for at denne gruppen skal få likestilt tilgang til høyere utdanning, og på den måten øke mulighetene for gode, yrkesaktive liv.

Utvalget viser i NOU-en til flere gode initiativ USN har tatt, imidlertid er det også klare indikasjoner på at vi har et stykke vei å gå. Likevel, USN burde ha det aller beste utgangspunkt for å bli en institusjon som viser vei på dette området.

Kunnskap og virkemidler

Arbeid med universell utforming kan for mange oppleves som en ekstra belastning i en fra før krevende arbeidshverdag. Det finnes heldigvis både kunnskap og virkemidler på dette området som vil gjøre arbeidet enklere for oss. eDU har laget nye nettsider for UU med en rekke ressurser, videoer, opplæringsmateriell og veiledninger som du kan bruke i arbeidet med universell utforming i dine emner. Det lanseres også et nytt verktøy (Ally) i læringsplattformen Canvas, som vil hjelpe til at særlig vårt digitale læringsmiljø kan bevege seg mot målet om universell utforming. Ikke alle trenger like inngående kunnskap om dette, men alle må ha kjennskap til de grunnleggende prinsippene.  

Se også: