Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

 • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close
Innholdexpand_more

Sykefravær, permisjoner og forlengelse for stipendiater

Graduation hat

Egenmelding

 • Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem sykmelding fra lege.
 • Du kan benytte deg av egenmelding i opptil åtte sammenhengende kalenderdager, og kan brukes i totalt 24 kalenderdager i løpet av ett kalenderår.
 • Merk, du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å ha opparbeidet deg rett til å bruke egenmelding.
 • Egenmelding leveres elektronisk via DFØID/DFØapp ved første anledning. Klikk deg inn på fraværssøknad, velg egenmelding, fyll ut og send inn elektronisk.
 • Fra 1. juli 2023 gir enkeltdager knyttet til egenmelding rett til forlengelse av ansettelsesperioden. Merk at fraværsdagene må være registrert i DFØID/DFØapp før søknad om forlengelse kan behandles.

Sykdom og sykemelding

Dersom du blir sykemeldt fra din stilling som stipendiat må du levere sykemelding til arbeidsgiver og gi beskjed til nærmeste leder så snart sykefraværet starter. Når du er ansatt vil du normalt ha rett til full lønn under sykefraværet i inntil ett år. Mer informasjon om sykemelding og rett til sykepenger.

Ved fravær knyttet til sykdom og sykemelding kan du som ansatt stipendiat søke om forlenget ansettelsesperiode fra første fraværsdag. Dette betyr at du kan søke om å få tiden du har vært borte pga sykdom lagt til ansettelsen din, slik at du ikke “taper” tid med lønnet arbeid for å fullføre doktorgraden din.

Sykepenger

Har du vært ansatt og jobbet i stilling i mer enn to måneder ved USN har du rett til sykepenger når du er syk. Dersom du blir sykmeldt vil USN betale din lønn som vanlig, og får refusjon fra NAV.  For mer informasjon, se Retten til sykepenger. Husk å melde fra til din nærmeste leder dersom du blir sykmeldt.

Sykt barn

Som ansatt ved USN har du rett til å være hjemme med omsorgspenger, ofte kalt “sykt barn”-dager, dersom

 • barnet/barna er registrert i DFØ
 • du har barn som fyller 12 år i det kalenderåret vi er i
 • du har vært ansatt hos oss i minst fire uker
 • barnet er sykt og trenger tilsyn
 • barnet skal følges til lege eller har annen oppfølging knyttet til sykdom
 • den som vanligvis passer barnet er sykt

keyboard_backspace Informasjon om retten til å være hjemme med sykt barn


Ved fravær knyttet til sykt barn kan du som ansatt stipendiat søke om forlenget ansettelsesperiode, innenfor de grensene for bruk av fravær knyttet til sykt barn som finnes. Dette betyr at du kan søke om å få tiden du har vært borte pga. sykt barn lagt til ansettelsen din, slik at du ikke “taper” tid med lønnet arbeid for å fullføre doktorgraden din.

Permisjoner

Som ansatt ved USN har du anledning til å søke om permisjon med eller uten lønn. Vi skiller mellom rettighetspermisjoner, som er de permisjonsårsakene som er definert i det lov- og avtaleverk, og andre permisjoner som er definert i forskrifter eller lokale bestemmelser.

Rettighetspermisjoner

 • Permisjoner knyttet til svangerskap, fødsel, adopsjon og omsorgs-/fødselspermisjon er rettighetspermisjoner med lønn, arbeidsmiljøloven (AML) kapittel 12.
 • Tilsvarende er rett til ammefri med lønn, hovedtariffavtalen (HTA) § 19
 • Omsorg for sykt (syke) barn med lønn, HTA § 20
 • Omsorg for pleie av nærstående med lønn, AML §12-10 og HTA § 20 pkt 8
 • Offentlige verv med og uten lønn, Statens personalhåndbok (SPH) pkt. 10.8.5
 • Religiøse høytider uten lønn, SPH pkt. 10.8.2.2
 • Militær-, sivil- og pliktig polititjeneste delvis med lønn, HTA § 21
 • Velferdspermisjon med lønn i inntil 12 dager per år, HTA § 22

Permisjoner for å utføre annet arbeid

Du har mulighet til å søke om permisjon fra stilling for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend eller annet arbeid som er relevant for din doktorgradsutdanning. Permisjonen må ikke redusere fremdriften i doktorgradsutdanningen med mer enn et halvt år, jf forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat pkt. 2-3 (3). Ved godkjennelse av en slik permisjon, vil du også ha grunnlag for forlengelse av ansettelsesperioden i tilsvarende periode. Det er viktig at du i søknaden beskriver hva slags arbeid som skal utføres. Søknad sendes til Seksjon for rekruttering og personalforvaltning via postmottak@usn.no med kopi til nærmeste leder, hovedveileder og ansvarlig ph.d.-koordinator. Det er tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger som behandler søknaden.

Fremgangsmåte for søknad om forlengelse av ansettelsesperioden – med lønn

Som ansatt stipendiat kan du søke om forlengelse av ansettelsesperioden din med lønn på bakgrunn av en del permisjonstyper. Permisjoner og fravær som kan gi rett til forlenget ansettelse er blant annet:

 • Egenmeldinger
 • Sykemeldinger
 • Fravær på grunn av sykdom og omsorg for barn
 • Foreldrepermisjon

For å søke om forlenget ansettelse pga rettighetspermisjoner nevnt over, sender du en søknad til Seksjon for rekruttering og personalforvaltning via postmottak@usn.no, med kopi til nærmeste leder.

Velferdspermisjon gir i utgangspunktet ikke rett til forlengelse av ansettelsesperioden.

Søknad om fravær utenom sykdom eller annet nevnt over

Det er viktig å gi beskjed ved lengre fravær fra ph.d.-arbeidet. Søker du om fravær i ph.d.-programmet grunnet arbeid på annet prosjekt eller lignende, må det følge med bekreftelse fra arbeidsgiver/prosjektleder i søknaden. Søknaden skal godkjennes av programutvalget. Du bør, uavhengig av årsak til fraværet, ta dette opp med din veileder slik at det best mulig kan legges til rette for gjenopptakelse arbeidet når du kommer tilbake.

Vær oppmerksom på at IT-tilganger kan bli endret ved langvarig fravær – kontakt IT suppport for avklaring.

Hva skjer om du ikke fullfører på tiden?

Avtaleperioden som stipendiat reguleres av ph.d.-forskriften § 2-7

Dersom du ikke har innlevert avhandlingen din innen utløpet av ansettelsesperioden, kan du søke ph.d.- programutvalget om forlengelse av doktorgradsutdanningen. Du må være klar over at en eventuell forlengelse ikke gir rett til lønnsmidler og må selv stå for videre finansiering ut perioden (det gis ikke rett til dagpenger fra NAV ettersom du fortsatt vil være ph.d.-student).

Du søker på fastsatt skjema som sendes programmets ph.d.-koordinator for videre behandling i ph.d.- programutvalget.

Dersom du har behov for permisjon med eller uten lønn, ta gjerne kontakt med personalavdelingen dersom du trenger mer informasjon før du sender inn din søknad.