Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA)

UNGSA. Logo.

Noen ungdommer fullfører videregående opplæring, mens andre med tilsynelatende like forutsetninger opplever avbrudd. Hvorfor er det slik? Dette forskningsprosjektet følger 74 unge i Telemark både i og utenfor videregående opplæring, gjennom tjue år, fra 2013-2033.

Hvorfor «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark»?

Forskningsprosjektets formål er å undersøke og belyse prosesser som er knyttet til skolegjennomføring og utdanningsavbrudd blant unge i Telemark. Fokus er rettet mot unges fortellinger om hverdagsliv, sosiale relasjoner og samfunnsstrukturelle forhold som ses opp mot regionale utfordringer. Ved å se på de unges fortellinger får vi et verdifullt innblikk i, og kunnskap om deres relasjoner og gjøremål. Dermed får vi tilgang til en annerledes historie om samfunnsutviklingen i en lokal kontekst. Kunnskapen som utvikles i prosjektet vil være et bidrag til endring i offentlig sektor. Formålet er å bedre barn og unges oppvekstsvilkår, og deres deltakelse på ulike arenaer som barnehage, skole, fritid og i velferdssystemet som en helhet. Prosjektet står midt i diskusjonen om hvordan kultur skapes i et samfunn i endring.

Prosjektets kunnskapsgrunnlag
De unge som deltar i prosjektet er rekruttert fra NAV og fra yrkesfaglige linjer hvor det erfaringsvis er høyt frafall. Prosjektgruppa gjennomfører intervjuer med ulike intervaller. Noen informanter er intervjuet årlig, andre med lavere hyppighet. Intervjuene er individuelle, etnografiske og er supplert med feltnotater. Vi ønsker å engasjere de unge til samtale gjennom en indirekte tilnærming hvor både spørsmålene og svarene utvikles ut fra deres kontekst. I samtalen etterstrebes det å bruke de unges språk slik at deres narrativ kan tre frem (Moshuus & Eide, 2016). I tillegg til intervjuer er det gjort feltarbeid på to kurs i regi av NAV. Kursene er rettet mot ungdom og unge voksne som har opplevd skoleavbrudd eller søker jobb.


Prosjektet har masterstudenter fra institutt for pedagogikk og institutt for helse-, sosial- og velferdsfag som medforskere. Så langt har prosjektet produsert 19 masteravhandlinger. Det er knyttet tre Ph.d-stipendiater til UngSA. Et av Ph.d-prosjektene omhandler tilhørighet i Telemark, mens et annet setter fokus på elevers opplevelser av sosiale prosesser som mobbing og anerkjennelse i skolesamfunnet. Det tredje Ph.d-prosjektet påbegynnes januar 2021.


UngSA danner grunnlaget for søsterprosjektet; Marginalisation and Co-created Education (MaCE), et Erasmus+prosjekt. MaCE er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Sørøst-Norge, University of Cumbria, UK og VIA University College, DK. MaCE har over en periode på tre år laget en felles database som gir mulighet for komparativ analyse.

Prosjektet samarbeider med NAV, Vestfold og Telemark fylkeskommune, «Talenter for framtiden» og «Ung i Telemark» ved institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Samarbeidspartnerne fra praksisfeltet bidrar med virkelighetsnære innspill på foreløpige analyser og refleksjoner som utvikles i prosjektet.

UngSA har i tre år mottatt støtte av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og finansieres nå av Universitetet i Sørøst-Norge.


Prosjektet er knyttet til forskergruppen «oppvekst og utdanning» ved USN.

 

AKTIVITETER
Analyseseminar - 9 mars 2023

Deltagere

Tidligere deltagere

 

FAKTA

  • Hvem: 74 ungdommer fra Telemark. Halvparten er ungdom i NAVsystemet, som har sluttet på videregående skole. Den andre halvparten er fra yrkesfaglige linjer med mye frafall.
  • Institusjon: Prosjektet har et nært samarbeid med NAV, Telemarks fylkeskommune, ”Talenter for framtiden” og ”Ung i Telemark” ved HS.
  • Oppdragsgiver: Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Prosjektet er knyttet til forskergruppen "oppvekst og utdanning" 
     

Skolesamfunnet –Kompetansekrav og ungdomsfellesskap

Boka Skolesamfunnet – Kompetansekrav og ungdomsfellesskap av Mette Bunting og Geir H. Moshuus stiller spørsmålstegn ved hvordan kan lærere bedre forstå og møte ungdom?

Cover av boka skolesamfunnet.

Bestill boka

Les utdrag