Selskapsstyring, styrearbeid og toppledelse

De siste årtiene har det vært et økende søkelys på god eierstyring, selskapsledelse samt rollen og samspillet mellom styrer og styremedlemmer, eiere, og daglig leder og ledelsen.

Dette gjelder både innenfor offentlige og private virksomheter. Selskapsstyring («corporate governance») fokuserer på utvikling av retningslinjer for at eiere, styret og ledelsen skal både utvikle og forvalte organisasjoners ressurser på en formålstjenlig måte. Det blir i økende grad stilt krav til organisasjoner, både private og offentlige. Reguleringer og retningslinjer, både nasjonale og internasjonale, legger føringer på hvordan organisasjoner skal styres. I Norge har innføring av sentrale prinsipper for selskapsstyring (NUES), kjønnsregulering i Almennaksjeloven, samt økende fokus på bærekraft vært viktige faktorer som har påvirket organisasjoner, hvordan de styres og hvordan ressursene forvaltes. 

Hva forsker vi på

 • Mangfold i styrer og toppledelsen
 • Digitalisering, entreprenørskap og styrearbeid
 • Styre og uavhengighet
 • Venture, governance og verdiskapning 
 • Nettverk og ressurser i styrer
 • Familiebedrifter, governance og verdiskapning
 • Sammenlignende selskapsstyring
 • Kvotering i styrer og toppledelsen
 • Konflikt og følelser i styret
 • Selskapsform og organisasjoners livssyklus og styrer
 • Bærekraft, styrets rolle og bærekraftsrapportering
 • Kritisk refleksjon
 • Ledelse, identitet, verdier og rolle for topp/mellomledere

Hvordan forsker vi?

Forskningsgruppen bruker et bredt spekter av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Forskningsdisipliner

Vi benytter oss av en rekke fagdisipliner. Dette inkluderer strategi, sosiologi, ledelse, økonomi, organisasjonsteori, juss, statsvitenskap, innovasjon og entreprenørskap. Vi har en tverrfaglig tilnærming til forskning.

Forskningen på området formidles og gjøres tilgjengelig for et bredere publikum av studenter og praktikere gjennom omfattende undervisning, deltakelse i den offentlige diskusjonen rundt tematikk som mangfold i styrer, kvotering av styremedlemmer, kompetente styrer og digitalisering i styrer.

Samarbeidspartnere og prosjekter

Samarbeidspartnere (prosjekter)
STEP - home - The Step Project Global Consortium

Konferanser vi aktivt deltar på: 

Pågående forskningsprosjekter

Vi er aktivt involvert i prosjekter nasjonalt og internasjonalt. 

Et eksempel på det er: STEP - home - The Step Project Global Consortium  

Noen av våre nyere publikasjoner: 
 • Åberg, C., Calabrò, A., Valentino, A., & Torchia, M. (2024). Socioemotional Wealth and Family Firm Performance: The Moderating Role of CEO Tenure and Millennial CEO. British Journal of Management, 0, 1–19. https://doi.org/10.1111/1467-8551.1281

 • Gjerde, S. & Alvesson, M (2024) Living the Janus Face: The Promise and Perils of Role-Distancing for Middle Managers. Journal of Management Studies

 • Seierstad, C., Åberg, C., & Fjellvær, H. (2023). Gender quotas on boards 20 years on: a useful tool for increased wider diversity? Achievements, “broken promises” and blindspots in the Norwegian board diversity debate. In M. Huse & S. Tasheva (Eds.), Research Handbook on Diversity and Corporate Governance (Vol. 1, pp. 17-27). Edward Elgar Publishing. 
 • Åberg, C., Fjellvær, H., & Seierstad, C. (2023). Board diversity: the impact of dynamic capabilities, absorptive capacity and ambidexterity. In M. Huse & S. Tasheva (Eds.), Research Handbook on Diversity and Corporate Governance (Vol. 1, pp. 45-61). Edward Elgar Publishing. 
 • Casaca, S., Marques,S., João Guedes, M.  and Seierstad, C. (2022). "Gender-Balanced Seats, Equal Power and Greater Gender Equality? Zooming into the Boardroom of Companies Bound by the Portuguese Gender Quota Law" Social Sciences 11, no. 10: 449. 
 • Seierstad, C., Tatli, A., Aldossari, M. and Huse, M. (2021) Broadening of the field of corporate boards and legitimate capitals: An investigation into the use of gender quotas in corporate boards in Norway. Work, Employment and Society. vol. 35, 4: pp. 753-773. 
 • Rigolini, A., Gabaldon, P., Goldeng, E.L.B. (2021). CEO succession with gender change in troubled companies: The effect of a new woman CEO on firm risk and firm risk perceived. Scandinavian Management Journal. 
 • Seierstad, C., Healy, G., Le Bruyn, E.S., and Fjellvær, H. (2020) A ‘quota silo' or positive equality reach? The equality impact of gender quotas on corporate boards in Norway. Human Resource Management Journal. Vol. 31(1).  
 • Mensi-Klarbach, H and Seierstad, C (2020) Gender quotas on corporate boards: similarities and differences of quota scenarios in Europe. European Management Review. Vol. 17(3) 
 • Gjerde, S., & Alvesson, M. (2020). Sandwiched: Exploring role and identity of middle managers in the genuine middle. Human relations, 73(1), 124-151.

 • Le Bruyn, E.G. and Seierstad, C. (2020) Kjønnsmessig sammensetning av toppledere i forskjellige styringsformer etter kjønnskvotering i styrer i Norge. MAGMA 
 • Åberg, C., & Shen, W. (2020). Can board leadership contribute to board dynamic managerial capabilities? An empirical exploration among Norwegian firms. Journal of Management and Governance, 24(1), 169-197. 
 • Åberg, C., & Torchia, M. (2020). Do boards of directors foster strategic change? A dynamic managerial capabilities perspective. Journal of Management and Governance, 24(3), 655-684. 
 • Goldeng, E., Rigolini, A., Gabaldon, P. (2019). The Effect of the Introduction of the Gender Quota Regulation among Public Limited Companies’ Boards in Norway: Taking Stock, Looking Ahead. In Research Handbook of Boards of Directors, Gabrielsson, J., Yamak, S. & Khlif, W. Edward Elgar Publishing.
 • Goldeng, E. (2019). Women on boards: A closer look at the Norwegian Case. In Festskrift til Torger Reve. Fagbokforlaget.
 • Gjerde, S., & Ladegård, G. (2019). Leader role crafting and the functions of leader role identities. Journal of Leadership & Organizational Studies, 26(1), 44-59.

   Seierstad, C., Gabaldon, P, Mensi-Klarbach, H. (eds.) (2017) Gender Diversity in the Boardroom: European Perspectives on Increasing Female Participation. Vol 1. The use of different quota regulations. Palgrave Macmillan.

 • Seierstad, C., Gabaldon, P, Mensi-Klarbach, H. (eds.) (2017) Gender Diversity in the Boardroom: European Perspectives on Increasing Female Participation. Vol 2.  Multiple Approaches Beyond Quotas. Palgrave Macmillan.
 • Ladegard, G., & Gjerde, S. (2014). Leadership coaching, leader role-efficacy, and trust in subordinates. A mixed methods study assessing leadership coaching as a leadership development tool. The Leadership Quarterly, 25(4), 631-646.