Forskergruppe RLE-didaktikk

Forskergruppa har et tverrfaglig fokus på didaktiske ressurser og pedagogiske praksiser som ivaretar barn og unges perspektiv og rettigheter i religions- og livssynsundervisning i skole og barnehage.


Forskergruppas medlemmer kommer fra ulike fagdisipliner og representerer ulike perspektiver på RLE-didaktikk i skole og barnehage. Mens tverrfaglighet og perspektivmangfold er en styrke for forskergruppa, har vi et felles fokus og engasjement for barn og unges egne perspektiv og rettigheter, og hvordan disse ivaretas i undervisningen. Vi forsker på livssynsmangfold og flerkultur blant barn og unge, hvordan barnehagebarn og skoleelever snakker om livssyn, kunst og ekskursjoner som didaktiske ressurser, og pedagogiske praksiser for å utforske eksistensielle spørsmål, utvikle interkulturell forståelse, kritisk tenkning, og fremme psykisk helse og livsmestring.

Hva forsker vi på?

Sigurd Hareide forsker på endringer av kristne ritualer i overgangen fra katolsk til luthersk kristendom i Danmark-Norge på 1500-tallet/reformasjonstiden. Han deltar i offentlige diskusjoner om KRLE-faget, om gudstjenester i skoletiden og om bruken av religionshistoriske emner i skolen. Han deltar i barnehagelærerutdanningsprosjektet «Religion og ekskursjon» (2018-20) og har bred erfaring med bruk av ekskursjon i undervisningen for barnehage- og grunnskolelærerstudenter. Han er også interessert i utviklingen av lokal KRLE-kunnskap for barnehager og skoler i Vestfold og Drammen.

Vigdis Hølen sine forskningsinteresser er filosofididaktikk, pedagogisk filosofi, filosofihistorie, vitenskapsteori, epistemologi, grunnlagsetikk og profesjonsetikk for lærere, og demokrati og medborgerskap.

Ragnhild Laird Iversen er stipendiat og forsker på religion i barnehagen. Hun har tidligere undervist i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, og er medforfatter av læreverket Inn i livet. Hun driver nettstedet www.religionsundervisning.no.

Kari Krogstad sine forskningsinteresser spenner fra religion i barnehagen til KRLE-faget på småskoletrinnet. I sitt nåværende forskningsprosjekt gjennomfører hun feltarbeid om KRLE i grunnskolen. I de fleste av sine forskningsprosjekter har hun kombinert en kvantitativ og kvalitativ tilnærming.

Mira Cataya Rodriguez er stipendiat og arbeider med et prosjekt om pedagogiske praksiser for å fremme livsmestring og utvikle interkulturell forståelse i KRLE. Hun er opptatt av mangfold, utforsking av eksistensielle spørsmål, og psykologiske perspektiver.

Kristine Toft Roslands forskningsinteresser er religionsdidaktikk og mangfold i tidlig kristendom. Den religionsdidaktiske forskningen er rettet mot barnehage, og temaene høytidsmarkeringer og eksistensielle spørsmål. I tillegg er hun interessert i hvordan autoritative tekster omskrives og fortolkes – både i tidligkristne apokryfer og i fanfiction.

Feroz Mehmood Shah er fagfilosof og forsker på normativ etikk, med særlig interesse for samvittighet, moralsk dømmekraft, moralsk utvikling og utdanning. Han forsker også på filosofihistorie og politisk filosofi.

Christian Stokke leder forskergruppa, er antropolog og forsker på religions- og livssynsmangfold, interkulturell forståelse, livsmestring og utforsking av eksistensielle spørsmål. Christian og Mira forsker også på religiøse og spirituelle erfaringer og hvordan transpersonlig psykologi kan bidra til livsmestring.

Audun Toft sine forskningsinteresser ligger innenfor feltene media og religion, religionsdidaktikk, og den flerkulturelle skolen og barnehagen. Han har forsket på medias påvirkning på religionsundervisning i videregående skole, gjennom deltakelse i det skandinaviske prosjektet Engaging with Conflict in Mediatized Religious Environments og doktorgradsavhandlingen Conflict and Entertainment: Media Influence on Religious Education in Upper Secondary School in Norway.

Stian Sundell Torjussen er religionshistoriker og jobber med antikk gresk religion og filosofi. Dette inkluderer studier av mysteriekulter i antikken, særlig orfisme, samt resepsjonshistorie og hvordan antikken fremstilles i dagens populærkultur. For tiden jobber han med nypaganisme og antisemittisme på nett.

Idar Vassli arbeider med fagdidaktiske problemstillinger rettet mot tverrfaglig undervisning i grunnskolen og hvordan KRLE kan bidra til dette.  Han har også jobbet med nytestamentlige problemstillinger og storyline som metode for lokalbasert historieundervisning i grunnskolen.

Geir Winje sitt religionsfaglige forskningsfelt er moderne religiøsitet med vekt på neopaganisme. Han er i KRLE-didaktisk sammenheng mest opptatt av hvordan religionenes kunst tas og kan tas i bruk som didaktisk ressurs.

Utvalgte publikasjoner

Hareide, Sigurd (2016) «Mer faglig arbeid, mindre kos!» Om gudstjenester og julesanger i skolen Kronikk publisert på Verdidebatt.no, 21. desember 2016

Hareide, Sigurd (2016) Den store filmedebatten – november 2016 Blogginnlegg med oversikt over debatten om en animasjonsfilm for ungdom om avlat og reformasjonen der filmen ble endret som følge av debatten.

Hareide, Sigurd (2014) Meningsfull messe: Om messen i middelalderen og de allegoriske messeforklaringene. I: Hareide (innledning), Kleivane (oversettelse) og Norseth (redaktør): Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag, s. 9-53

Hølen, Vigdis og Geir Winje (2017) "Skal vi svare eller spørre?" Elevenes møte med religion og filosofi. I Stig Bjørshol og Ronald Nolet (red.): Utforsking i alle fag. Cappelen Damm.

Hølen, Vigdis; Levi Geir Eidhamar og Paul Leer-Salvesen (2007) Den Andre. Etikk og filosofi i skolen. Høyskoleforlaget.

Hølen, Vigdis (2005) "Å lære for å leve, å leve for å lære" i Ragna Ådlandsvik (red.): Læring gjennom livsløpet. Universitetsforlaget.

Iversen, Ragnhild (2017) "Religion og barndom". Syn og Segn (1) s. 26-33 https://www.synogsegn.no/artiklar/2017/utg%C3%A5ve-1-17/ragnhild-laird-iversen/

Krogstad, Kari (2019). Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse. Tidsskriftet Barn, 37(2), 9–23. doi: https://doi.org/10.5324/barn.v37i2.3097

Krogstad, Kari (2017). Religious Festivals in Early Childhood Education and Care (ECEC) Institutions: A Norwegian Case Study. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 16(3), 1–15. doi: https://doi.org/10.7577/nbf.2158

Krogstad, Kari (2015). På leting etter religion. En diskursanalyse av begrepet «det flerkulturelle» i politiske tekster om barnehage. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(1), s. 3-14.

Rodriguez, Mira & Christian Stokke (2019): “Taking spiritual experiences seriously in the religious education classroom” International Journal of Children’s Spirituality 24(3). https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1646221

Rosland, K.T. og Toft, A. (2013) «Markering av minoriteters høytider i barnehagen: en undersøkelse av forholdet mellom rammeplan og praksis.» I: FoU i praksis 2012: Conference proceedings. Trondheim 23. og 24. april 2012. Akademika forlag.

Rosland, K. T. (2019) “Reading the Apocryphon of John as Genesis fan fiction.” I "Fan Fiction and Ancient Scribal Cultures," Uhlenbruch, F. og Ammann, S. (red.) Special issue, Transformative Works and Cultures, no. 31. https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/1559/2171

Stokke, Christian & Mira Rodriguez (2020): «Livsmestring og selvutvikling I KRLE – tar faget en subjektiv vending?» Nytt Norsk Tidsskrift 37(2), s. 137-148. https://www.idunn.no/nnt/2020/02/livsmestring_og_selvutvikling_i_krle

Stokke, Christian (2019): «Do antiracist efforts and diversity programs make a difference» Assessing the case of Norway» i Peter Hervik (red.): Racialization in the Nordic Countries. Palgrave.  

Stokke, Christian & Lena Lybæk (2018): “Combining intercultural dialogue and critical multiculturalism” Ethnicities 18(1), s. 70-85. https://doi.org/10.1177/1468796816674504

Toft, Audun (2019). The extreme as the normal; binary teaching and negative identification in religious education lessons about Islam. British Journal of Religious Education, s. 1 - 13.

Toft, Audun (2018). Inescapable News Coverage: Media Influence on Lessons about Islam. Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, s. 259 - 277. Walter de Gruyter

Toft, A. og Rosland, K. T. (2014)  «Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider.» Prismet 65 (4), s. 211-225 https://journals.uio.no/prismet/article/view/5595/4937

Torjussen, Stian Sundell (2018): “Riter i Derveni-papyrusen». Klassisk forum 1, s. 40-52.

Torjussen, Stian Sundell (2016): «’Release the Kraken!’ – The Recontextualisation of the Kraken in Popular Culture, from “Clash of the Titans” to “Magic: The Gathering”. New Voices in Classical Reception Studies 11, http://fass.open.ac.uk/sites/fass.open.ac.uk/files/files/new-voices-journal/issue11/torjussen.pdf

Torjussen, Stian Sundell (2005): «Phanes and Dionysos in the Derveni Theogony”. Symbolae Osloenses 80, s. 7-22.

Vassli, Idar (2007) ”KRL-faget og tema- og prosjektarbeid i grunnskolen” Prismet nr. 1

Vassli, Idar (2002) Wayne A. Grudems profetiforståelse. En presentasjon og drøfting av Wayne A. Grudems syn på forholdet mellom apostler og profeter i Det Nye Testamente. HIT skrift nr. 1

Winje, Geir (2017) «Kritisk og upartisk? Utilsiktet religionskritikk i lærebøker for KRLE», Prismet nr 2-3.

Winje, Geir (2017) «Elevenes møte med hellige tekster i KRLE» i Kverndokken, Kåre m.fl. (red.): Kvalitet og kreativitet i klasserommet. Ulike perspektiver på undervisning, Bergen: Fagbokforlaget.

Winje, Geir (2014): «Elevers lesing av bilder i RLE», Norsk pedagogisk tidsskrift nr 5, 2014.