Kultur- og idrettspolitikk

Ungdommer som spiller volleyball.

Forskergruppen består av en tverrfaglig samling forskere som forsker innenfor kultur, idrett og frisluftsliv.


«Alt er politikk», heter det. Dermed er det ikke sagt at alle studier av kultur, idrett og friluftsliv er en del av forskningsområdet. Det er den forskningen som har en åpenbar politisk relevans som er aktuell. Med det menes at det er der hvor feltet for produksjon av kultur, idrett og friluftsliv (kulturfeltet), feltet for salg og distribusjon (markedsfeltet) og feltet for styring og ledelse (politikkfeltet) overlapper at vi finner de temaene som vi forsker på.

Gruppen gjennomfører følgelig studier av kultur, idrett og friluftsliv som mer eller mindre direkte vil kunne ha politiske implikasjoner. I tillegg til å levere sentrale bidrag til offentlig forvaltning, leverer forskningsgruppen viktige kunnskapsbidrag til sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner, egen (og andres) undervisning og til det vitenskapelige fellesskap.

Noen av temaene vi jobber med kan illustrere forskningsområdet:

 • idrettsanlegg og folks aktivitetsmønstre
 • doping og anti-dopingpolitikk
 • idrettsorganisering og fysisk aktivitet
 • kjønn og idrett
 • kulturhistoriske analyser av definisjoner av idretts- og friluftlivsbegrepet
 • de strukturelle og kulturelle rammene for musikk og kulturtilbudet i skolen
 • ressursfordeling på kulturfeltet og fordeling av kulturgoder
 • makt, ledelse og styring på kultur- og idrettsfeltet

Forskningsgruppa skal både i) respondere på aktuelle utlysninger om prosjekter, og ii) selv jobbe fram forskningsprosjekter til eksterne adressater. I tillegg skal gruppa iii) bidra til å kvalitetssikre søknadsprosessene.

Forskningsdisipliner

De sentrale fagområdene som faller inn under gruppas virkeområde, er sosiologi, statsvitenskap, organisasjonsvitenskap, samfunnsgeografi, økonomi, historie og humaniora. Mer konkret handler det om makt og forvalting, ledelse, organisasjoner og institusjoner, strukturell og romlig fordeling av ressurser, historiske føringer og samfunnsøkonomiske perspektiver på fordeling av kulturgoder. Men også tilgrensende fagområder som antropologi, etnografi, arkeologi, kulturminnevern og ulike kunstvitenskaper er relevante.

Samarbeidspartnere og nettverk:

De mest sentrale samarbeidspartnerne i Norge er: Telemarksforsking, International Research Institute of Stavanger (IRIS), NIKU, Norges idrettshøgskole, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, BI, Politihøgskolen og Universitetet i Oslo. Og utenlands: Sverige: Linköpings universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Malmö, Universitetet i Umeå; Finland: Jyväskylä universitet; Danmark: Københavns universitet, Aarhus universitet, Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Idrættens Analyseinstitutt (Idan); Tyskland: Universität Tübingen; UK: Warwick University, University of Leeds og Loughborough University.

Noen sentrale internasjonale nettverk:

 • Idrettspolitikk/idrettssosiolog: Loughborough (Giulianotti, Houlihan), SDU (Ibsen, Høyer-Kruse), Idan (Pilgaard, Storm), København Universitet (Thing), Högskolan i Malmö (Norberg, Peterson), Universitetet i Umeå (Fahlen)
 • Kulturpolitikk: Via Nordisk konferanse kulturpolitikk og International Conference of Cultural Policy Research
 • Kulturelt Lederskap: Høskolan i Borås og Københavns Universitet.
 • Kulturarvsforskning: Ironbridge Institute (Robinson)/Birmingham University og University of Technology Eindhoven

 

Forskningsprosjekter:

Noen eksempler på pågående forskningsprosjekter:

 •  Biografi om snøbrettkjøreren Terje Håkonsen (Langseth)
 •  Kvinnelige fotballspillere fra Vestbredden (Lippe)
 •  Musikk og kultur for barn og unge (både i skole-kontekst og etter skole). En arbeidspakke i det SAMKUL støttede prosjektet The Relational Politics of the Aesthetic (Telemarksforsking; Bjørnsen-Agderforskning, Mangset-Hit)
 • «Landskap» som en tematisk bindestrek mellom flere store og små prosjekter med til dels lokalt tilsnitt (Tangen og Kvarv)
 •  Kunst og makt (Telemarksforsking; Stavrum og Mangset fra HiT)
 •  How to solve a problem that is a solution? An analysis of doping in national and international sport (Tangen og Barland)
 •  Et knippe doktorgradsprosjekter, bl.a. om internasjonal kulturpolitikk, betydningen av Unescos verdensarvstatus, Norges utenrikskulturelle virksomhet, og musikkstrøm(streaming) og pengestrøm.

Noen eksempler på planlagte forskningsprosjekter

 1. Sport facility structure, pattern of physical activity in the population and distribution of health – mismatch or perfect match. Prosjektsøknad til NordForsk i høst i samarbeid med forskere i Sverige og Danmark (eventuelt også videreføres/utvides til en søknad til H2020) (Bergsgard, Tangen)
 2. «Idrett, sport eller friluftsliv? En kulturhistorisk studie (diskursanalyse) av begrepene idrett, sport og friluftsliv på 18- og 1900-tallet». En mulig begynnelse på et PHD-prosjekt eller bok. (Horgen)