Master i klinisk helsearbeid

Master i klinisk helsearbeid

Vil du heve din helsefaglige kompetanse? Vi tilbyr fire studieretninger innen tverrfaglig klinisk helsearbeid: "Geriatrisk helsearbeid", Stråling i diagnostikk og behandling", "Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester" og "Sammensatte helsetilstander".

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid kvalifiserer helsearbeidere som vil arbeide med geriatrisk helsearbeid, digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, stråling i diagnostikk og behandling, samt personer med sammensatte helsetilstander.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

 • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, samt planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter/brukere.
 • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid innen eget fagfelt og ved egen arbeidsplass.
 • Fremme kunnskapsutvikling innen eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise/veilede, samt bidra i forskningsprosjekter.
 • Implementere nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter.

Våre studieretninger

Vi tilbyr fire forskjellige studieretninger. Du må velge hvilken av disse studieretningene du vil ta:

Du kan søke opptak fra bachelorstudier selv om du ikke oppfyller kravet til ett års praksis. Da er det krav til at du arbeider i minst 20% stilling gjennom studietiden. Se den enkelte studieretning for hva som er relevant praksis.

Studiemodell

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: Obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemner.

 • Obligatoriske fellesemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng.
 • Obligatoriske studieretningsemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretningene).
 • Valgemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretninger).
 • Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Undervisningsdatoer

For timeplan og oppstart se våre studiestartssider.

Opptakskrav

For opptak til Master i klinisk helsearbeid, studieretningene

må du ha en bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag.

Til studieretning

må du ha bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag. Andre bachelorutdanninger innenfor digitalisering og teknologi kan vurderes.

Til studieretning

må du ha bachelorgrad i radiografi, biokjemi eller annen helsefaglig/teknisk naturvitenskapelig utdanning med dokumentert kompetanse innenfor strålefysikk, strålebiologi og medisinsk strålebruk tilsvarende bachelorgrad i radiografi.

For alle studieretninger kreves i tillegg enten minst 1 års relevant klinisk erfaring før opptak til mastergradsstudiet, eller at du innehar minimum 20 % stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet. Se den enkelte studieretning for å se hva som regnes som relevant praksis.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller  har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 8
 • Søkekode: 5112 (geriatrisk helsearbeid), 5110 (digitalisering og innovasjon), 5111 (sammensatte helsetilstander), 5134 (stråling)
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student