Master i samfunn og helse – Psykisk helse- og rusarbeid

Master i samfunn og helse – Psykisk helse- og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid forutsetter likeverdige og gjensidige relasjoner mellom den som behandler og den som søker hjelp. Hvordan kan vi utvikle din relasjons- og kommunikasjonskompetanse for at du skal bli en bedre fagarbeider?

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor master i samfunn og helse?

Dette studiet er en studieretning innenfor vår master i samfunn og helse. Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, men særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, beskrives et stort behov for tverrfaglig kompetanse i å fremme de kvalitetene ved samfunn og sosiale fellesskap som styrker folks helse.

  • Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet?
  • Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn?
  • Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk?
  • Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med?
  • Blir vi mer ensomme i en global verden?
  • Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen?

Spørsmålene stilt over kan tilsynelatende gis entydige svar som kan omsettes i praksis, men nettopp praksis viser at bestemte svar fungerer i noen sammenhenger og ikke alle. Samfunn og helse er derfor et temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig.

Studieretningen i psykisk helse- og rusarbeid

Studieretningen understreker samfunns- og humanvitenskapelig tilnærminger til psykisk helse og rus.Psykisk helse- og rusarbeid omfatter arbeid med og tjenester til mennesker som berøres av psykiske-, sosiale eller rusproblemer. I studieretningen anvendes, utdypes og problematiseres sentrale kunnskapskilder innen fagfeltet: brukererfaringer, forskning, og klinisk kompetanse.

– Jeg tok dette studiet fordi jeg ønsket meg en samfunnsrelevant jobb med gode arbeidsmuligheter.

Psykisk helse- og rusarbeid vektlegger brukeres og pårørendes aktive deltagelse i utformingen av tilbudene og forskning i feltet.

Studentens faglige og akademiske holdningen som tilstrebes dannes gjennom personliggjøring, kritisk analyse og integrering av teori og praksis, samt forståelse for menneskets livsverden og dens utvikling gjennom livsløpet.

En som holder en annens hånd - rus og psykisk helse

Ett sentralt fokus i studieretningen er fagpersoners utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse. Psykisk helse- og rusarbeid forutsetter likeverdige og gjensidige relasjoner som innbefatter fagpersoners tilstedeværelse og samhandling med den som søker hjelp.

Relasjonen mellom brukeren og psykisk helse- og rusarbeideren verner om en nær og gjensidig sammenheng med andre og betoner det vesentlige i å se brukeren i en helhet. Studiet vektlegger dermed psykisk helse- og rusarbeids sosiale, samfunnsmessige, politiske og kulturelle kontekst.

Utviklingen i samfunnet generelt og innenfor psykisk helse- og rusarbeid spesielt, fordrer sammenhengende og nyanserte omsorgs- og behandlingskjeder. Dette innebærer samordning av tjenestetilbudene på kommunalt og statlig nivå, og samarbeid mellom fagpersoner innenfor og på tvers av disse i et fler- og tverrfaglig perspektiv.

Utdanningen vil skape læringsmiljø og -situasjoner som gjør at studenten kan erkjenne hva fagpersoner bærer med seg inn i relasjoner med brukere og kollegaer i feltet, hvordan disse relasjoner bidrar til personlig vekst, og hvordan forskning kan bidra til kompetanseutvikling.

Samlinger

Det er noen fellesemner for som gjelder for alle studieretningene. Disse fellesemnene veksler mellom å bli undervist i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. Studieretningsemnene for psykisk helse- og rusarbeid undervises ved campus Drammen.

Fellesemner høsten 2019:

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i samfunn og helse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper (jf. forskrift om opptak for USN).

For opptak til utdanning på masternivå kreves vektet karaktergjennomsnitt C eller bedre.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student