Master i klinisk helsearbeid

Master i klinisk helsearbeid

Vil du heve din helsefaglige kompetanse? Vi tilbyr fire tverrfaglige studieretninger: 1. Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester 2. Geriatrisk helsearbeid, 3. Sammensatte helsetilstander og 4. Stråling i diagnostikk og behandling (radiografi).

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Du kan velge mellom fire studieretninger​: Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, Geriatrisk helsearbeid, Sammensatte helsetilstander og Stråling i diagnostikk og behandling. Studieretningene tilbys på deltid over 8 semester. Dersom du ønsker å forsere og ta studiet på kortere tid, kan dette avtales i samråd med fakultetet og den enkelte studieretning etter opptak. Du kan søke opptak rett etter fullførte bachelorstudier. 

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid utdanner helsearbeidere som ønsker en faglig fordypning og vil heve sin kompetanse innen helsearbeid rettet mot eldre, digitalisering og innovasjon, stråling i diagnostikk og behandling, eller personer med sammensatte helsetilstander.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

  • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter eller brukere
  • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid i eget fagfelt og ved egen arbeidsplass
  • Fremme kunnskapsutvikling i eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise eller veilede, og bidra inn i forskningsprosjekter
  • Iverksette nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemner.

  • fellesemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng
  • studieretningsemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretningene)
  • valgemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretninger)
  • masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng

Masteren gir nyttig faglig påfyll og gjør arbeidsdagen mer spennende

Spesialfysioterapeut Ingrid Debes tar master i klinisk helsearbeid med spesialisering i sammensatte helsetilstander.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene er samlinger med ressursforelesninger, seminarer og gruppe- og prosjektarbeid. Hovedvekten ligger på selvstudier. Mellom samlingene jobber studentene med litteratur, arbeidskrav, prosjekt- eller studieoppgaver, med mulighet for veiledning.

Informasjon og kommunikasjon rundt studiet skjer på læringsplattformen Canvas, og det forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Du som velger å ta mastergradsstudiet som deltidsstudium, vil kunne være i jobb mellom samlingene. Studentenes kliniske erfaringer er godt egnet for refleksjon og faglige diskusjoner i løpet av masterstudiet, der det faglige utbyttet kan bringes tilbake til studentenes arbeidsplass.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Du kan velge mellom fire studieretninger​: Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, Geriatrisk helsearbeid, Sammensatte helsetilstander og Stråling i diagnostikk og behandling. Studieretningene tilbys på deltid over 8 semester. Dersom du ønsker å forsere og ta studiet på kortere tid, kan dette avtales i samråd med fakultetet og den enkelte studieretning etter opptak. Du kan søke opptak rett etter fullførte bachelorstudier.