Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Tilrettelegging og studentstøtte Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Studentdemokratiet Campuskontakter Gaveprofessorater Strategi og visjon Biblioteket IT-tenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Krigen i Ukraina Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold
en Meny close
Innholdexpand_more

Barnehagebasert kompetanseutvikling i regional ordning: For barnehageansatte

Barnehagebasert kompetanseutvikling involverer og inkluderer hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå, og foregår lokalt i den enkelte barnehage.

Barn i lek

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling tar utgangspunkt i rammeplanens innhold og intensjoner, og er forankret i den enkelte barnehage sin faglige problemstilling. Kompetanseutviklingen gjennomføres i partnerskap med eksterne fagmiljøer som universitet, høgskole og/eller kunnskapsentre. Flere barnehager kan samarbeide og være del av lokale eller kommunale nettverk eller kompetansegrupper. Arbeidet gjennomføres i barnehagen, går gjerne over tid som langsiktige utviklingsprosesser, gjennom samskaping av både prosesser og ny kunnskap. Hensikten er å styrke barnehagens implementering av rammeplanens innhold og utvikling av eksisterende praksis. Barnehagebasert kompetanseutvikling er et nasjonalt samfunnsmandat for både barnehage og utdanning. Det er barnehagens styrer som leder arbeidet i egen virksomhet.

Unike partnerskap

Barnehagebasert betyr å utvikle problemforståelser, målsettinger og løsningsforslag innenfra, fra barnehagens pedagogiske praksis og profesjonsfaglige fellesskap. Det er en lokaltilpasset og -definert kompetanseutviklingsprosess, der barnehagen eller nettverk av barnehager innleder langsiktige, faglige partnerskap med universitetet/høgskole. Dette utgangspunktet er en vesentlig premiss for å lykkes, og representerer et skifte fra ekstern styring til intern læring – eller større vektlegging på utvikling innenfra enn utenfra. Flere barnehager i et nettverk kan arbeide ut ifra samme problemforståelse, men likevel velge ulik tilnærming og ulike arbeidsmåter i utviklingsprosessen. Slik blir hvert partnerskap unikt, og skreddersydd for de samarbeidende aktørene. Dette kan bidra til både forankring og eierskap i den enkelte personalgruppe – som også gjør det rimelig å stille krav til alle ansattes ansvar, deltakelse og innsatsvilje. Gjennom slike kollektive og forpliktende arbeidsmåter og læreprosesser, vil også barnehagen som organisasjon preges og utvikles til en lærende organisasjon som kontinuerlig er utforskende i egen praksis.

Samskaping

Barnehage eller nettverk og medarbeiderteamet fra universitetet tar sikte på å utvikle et partnerskap basert på gjensidighet, likeverdighet og respekt. I prosessen skaper de kunnskap sammen. Dette skal få betydning for både barnehagens pedagogiske praksis, og barnehagelærerutdanningens praksisnære undervisningspraksis. Slik skapes det synergier gjennom partnerskapet som sikrer fornying, fordypning og kvalitet i hele profesjonsfeltet. Gjennom dialog og samarbeid i partnerskapet er intensjonen at barnehagens problemformuleringer, målsettinger og løsningsforslag bli tydelig formulert, og arbeidsmåter avtalt og planlagt. I løpet av den samarbeidende prosessen gjennomføres kontinuerlig evaluering, der den nye kunnskapen bidrar til nyorientering av planer. Ulike former for dokumentasjon som gjenstand for drøftinger, analyser, nye forståelser og endring er en gjennomgående arbeids- og refleksjonsform. Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling baserer seg altså på pedagogisk dokumentasjon.

Felles forståelse

Det er vesentlig at aktørene ved oppstart av nettverk og partnerskap for kompetansesamarbeidet foretar en grundig forventnings- og rolleavklaring. Sammen arbeider de for å forankre en felles forståelse for intensjonen i regional ordning, og at kompetansehevingen er gjensidig. Forståelsen og intensjonen i partnerskapet er forankret i at det skal føre til at alle parter er bidragsytere i hverandres nye kunnskaper, erfaringer og praksis.

Hvem samarbeider i barnehagebasert kompetanseutvikling?

  • barnehageeier
  • kommunen som barnehagemyndighet
  • lokale nettverk av barnehager
  • ledere i barnehagene
  • barnehagens interne ressursgruppe
  • barnehagens ansatte
  • medarbeiderteam fra USN

Leder i barnehagen

Som leder i barnehagen er du gitt et særlig ansvar for å initiere og lede en kontinuerlig utvikling av barnehagens praksis, basert på erfaringer og kunnskap på barnehagefeltet. I Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling ligger det et betydelig potensial for deg som en måte å ta dette ansvaret på. Som leder følger du opp de avtaler som gjøres i partnerskapet, og motiverer, inspirerer og legger til rette for personalets deltakelse.

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Barnehagelæreren er den profesjonen som utdannes spesielt for å ivareta barnehagens oppgaver, og har en viktig veiledningsrolle i kraft av sin kompetanse. Som pedagogisk leder og/eller barnehagelærer har du en sentral rolle i det å lede utviklingsprosessene på egen avdeling eller base, sørge for framdrift, dokumentasjon, refleksjon og forventningsavklaring. Du deltar i refleksjons- og utviklingsarbeid i barnehagen i samarbeid med leder.

Fagarbeider/assistent

Som fagarbeider og assistenter deltar du aktivt i utviklingsarbeidet med aksjoner, dokumentasjon, refleksjon og vurdering. Du har ansvar for å være orientert og faglig engasjert, og å delta i utviklingsprosesser der man lærer, utvikler og endrer barnehagens praksis, i barnehagen og på avdelingen/basen. Dette krever en egenmotivasjon og åpenhet for endring, utvikling og fordypning. Deltakelse i slike utviklingsprosesser vil være en mulighet for din egen faglige utvikling i samarbeid med kollegaer, som kan gi større arbeidsglede og økt kompetanse.

Kontakt ved USN

 

 

Ruth Berle, foto

Ruth Berle
Prosjektleder/Fagkoordinator
ruth.berle@usn.no
Telefon: 464 32 988