Verksted på egen skole i 2023/2024

Studenter i arbeid med lysdesign

Faglærere på Universitetet i Sørøst-Norge står klare til å samarbeide med dere om spennende verksteder innenfor mange ulike temaer. Finn tema i listen under og ta direkte kontakt. Sammen blir dere enige om tid, organisering og endelig innhold. Et verksted varer vanligvis 1,5-3 timer.

Lyst på en spennende økt på egen skole?

Verkstedene er for alle skoler i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Porsgrunn og Bamble har verkstedene som eneste tiltak i Dekomp ved siden av Grenlandskonferansen og vil ved kapasitetsutfordringer bli prioritert.

Slik gjør du det

Nedenfor er en oversikt over temaene dere kan velge mellom og kontaktinformasjon til hver kursholder. For å booke et verksted for deres skole, ta direkte kontakt med kontaktpersonen. 

Begrunn hvorfor temaet er viktig for dere. Her er det førstemann til mølla-prinsippet. Og det beste av alt: Tilbudet er gratis som en del av Dekomp – desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskoler.

Verdier i praksis

Målgruppe: Skolens ledere, lærere og andre ansatte

Kontaktinformasjon: rstak@usn.no eller ewals@usn.no

Læringsledere: Ragnhild Stakkeland og Elin Walstad

Forarbeid: I forkant av verkstedet vil vi at alle ansatte ser en filmressurs, se mer, for å bli kjent med temaområdet.

I verkstedet: Hvordan kan vi sammen utvikle felles verdier som får innvirkning på vår daglige praksis? I dette verkstedet vil dere få kjennskap til betydningen av verdier og det å kunne reflektere over hva dette betyr for deg og dine kollegaer.  På denne måten legges grunnlaget for et felles utgangspunkt for arbeidet på skolen.

Det gis en kort innføring i teori/modeller som støtter opp under viktigheten av å arbeide med verdier – både internt og eksternt i skolen. Vi jobber med:

 • Hva er verdier?
 • Praktiske refleksjonsøvelser individuelt, i gruppe og plenum som en oppstart for å utvikle felles verdier.
 • Du vil også få tilbud om en oppfølging på egen skole.
Relasjonskompetanse

Målgruppe: Ansatte i grunnskolen 

Kontaktpersoner: Ragnhild Stakkeland (ragnhild.stakkeland@usn.no) og Knut Fonneløp Storhaug (knut.f.storhaug@usn.no)

Læringsleder: Ragnhild Stakkeland og  Knut Fonneløp Storhaug

Forarbeid: I forkant av verkstedet vil vi at lærerne som jobber sammen til daglig serhttps://www.youtube.com/watch?v=sI-L5hRkjNM&t=54sfor å bli kjent med temaområdet. 

Innhold: Lærerens relasjonelle kompetanse og hvordan den gode relasjonen mellom lærer og elev har betydning for elevenes læring.

I verkstedet vil du/dere få øvelser i hvordan du som lærer kan utvikle dine relasjonsferdigheter i møte med elevene.  Kort innføring i teori/modeller som støtter opp under betydningen av relasjonsarbeid.

Vi jobber med: 

 • Praktiske øvelser i relasjonskompetanse
 • Filmsnutter med etterfølgende diskusjoner og refleksjoner fra egne erfaringer
 • Å se sammenhengen mellom lærerens relasjonskompetanse og elevenes faglige og sosiale læring
Norskdidaktikk: Støtte og veiledning i elevers skriveprosesser

Målgruppe: Lærere i mellomtrinnet og ungdomstrinnet 

Kontaktperson: Cecilie Fredriksson Haugen, Cecilie.F.Haugen@porsgrunn.kommune.no 

Læringsleder: Cecilie F. Haugen er norsklærer i ungdomstrinnet i Porsgrunn kommune og praksislærer 2 i norskdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Verktøy:

 • Digital tavle med tilkoblingsmuligheter for forelesers PC
 • Egen PC
 • A4-ark + blyant

Tidsramme: Vi foreslår 3 økter a`2-3 timer. Det vil være en fordel med noe mellomrom mellom øktene, slik at det er mulig med utprøving i egen undervisning. 

Det er også mulig med enkeltøkter som kan tilpasses etter ønsker og behov.

1.økt: Presentasjon av noe teori. Eksempler på hvordan en kan arbeide i førskrivingsfasen.

2.økt: Presentasjon av noe teori. Eksempler på hvordan en kan stimulere elevene underveis i skrivingen.

3.økt: Presentasjon av noe teori. Refleksjon rundt framovermeldinger og sluttvurdering.

Innhold: 

Hvordan inkludere alle elever i skriveprosessen? I verkstedet blir deltakerne presentert for strategier og verktøy en kan tilby elevene i skriveprosessens ulike faser.

 

Norskdidaktikk: Hva er neste steg? Tilbakemeldinger på elevtekster.

Målgruppe: Lærere i mellomtrinnet og ungdomstrinnet 

Kontaktperson: Cecilie Fredriksson Haugen, Cecilie.F.Haugen@porsgrunn.kommune.no 

Læringsleder: Cecilie F. Haugen er norsklærer i ungdomstrinnet i Porsgrunn kommune og praksislærer 2 i norskdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Verktøy: 

 • Digital tavle med mulighet for oppkobling av PC
 • Elevtekster
 • Egen PC
 • Blyant

Tidsramme: 

 • Forarbeid: innhente elevtekster, forsøk å analysere elevtekster
 • 1. samling: Teori og analyse av elevtekster (ca. 1,5 time) 
 • 2. samling: Analyse av elevtekster og felles refleksjon (ca. 1-5- 2 timer)
 • Evt. 3. samling

Innhold:

Et grunnleggende prinsipp for god respons på elevtekster er at den er selektiv. Men hva skal vi velge å gi tilbakemelding på? I dette verkstedet analyserer vi elevtekster med mål om å finne elevens nærmeste utviklingssone, i dette tilfellet et skriftlig kompetanseområde eleven med litt hjelp kan mestre på egenhånd. Vi reflekterer over hva som er elevens neste utviklingstrinn, og, ikke minst, hvordan vi kan formidle kunnskapen eleven trenger på en slik måte at den oppleves som forståelig og læringsfremmende.

Verkstedene kan tilpasses, og et forslag kan være at ikke bare norsklærere deltar. Elever skal skrive i alle fag, og økter kan for eksempel benyttes til å se på tekster innenfor bestemte fags egenart. I verkstedet kan vi reflektere over hvilken respons vi bør gi for at eleven skal kunne innfri sjangerkravet.

Lange læringsløyper i tverrfaglig undervisning

Målgruppe: Lærere i mellomtrinnet og ungdomstrinnet 

Kontaktperson: Cecilie Fredriksson Haugen, Cecilie.F.Haugen@porsgrunn.kommune.no 

Læringsleder: Cecilie F. Haugen er norsklærer i ungdomstrinnet i Porsgrunn kommune og praksislærer 2 i norskdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Verktøy: 

 • Digital tavle med mulighet for oppkobling av PC
 • Egen PC

Tidsramme: 3 ganger à 2-3 timer. I samtale med Cecilie kan dere avklare ønske og behov. 

Økt 1: Teori og presentasjon av eksempel

Økt 2: Arbeid med læringsløyper på trinn, alene eller med veiledning

Økt 3: Presentasjon og evaluering av læringsløyper. Eventuell videre veiledning med forankring i teori.

Innhold:

Verkstedet tilbyr et eksempel på hvordan en kan arbeide med lange læringsløyper gjennom å inkludere flere fag. Læringsstrategier, læringsbevis og tilpassede framovermeldinger stimulerer elever til å utforske og utvikle seg over flere perioder. Et vesentlig stikkord er lærersamarbeid.

Norskdidaktikk: Hæ? Hva betyr det egentlig?

Målgruppe: Lærere i mellomtrinnet og ungdomstrinnet 

Kontaktperson: Cecilie Fredriksson Haugen, Cecilie.F.Haugen@porsgrunn.kommune.no 

Læringsleder: Cecilie F. Haugen er norsklærer i ungdomstrinnet i Porsgrunn kommune og praksislærer 2 i norskdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Verktøy: 

 • Digital tavle med mulighet for oppkobling av PC
 • Egen PC
 • Fargeblyanter

Tidsramme: Prosessorientert arbeid om skriveutvikling i skjønnlitteratur. 3 ganger à 1-1,5 time. I samtale med Cecilie kan dere avklare ønske og behov. 

Økt 1: Teori og presentasjon av eksempler. Utprøving av eksempler.

Økt 2: Evnt. ytterligere eksempler og utprøving av disse.

Økt 3: Presentasjon og evaluering av eget arbeid i klasserommet.

Innhold: 

Møte med skjønnlitteratur kan for mange elever være utfordrende, og derfor bør vi tilby dem nøkler til å åpne tekstene med. Ved å undervise i og ikke om skjønnlitteratur, kan vi stimulere elever til aktivitet og engasjement. Verkstedet er inspirert av Illum- Hansens kognitive litteraturdidaktikk.

Profesjonsfellesskap: Strukturert observasjon og kollektiv refleksjon

Målgruppe: Profesjonsteam som jobber med å vurdere og videreutvikle praksis

Kontaktperson: Anne Liv Kaarstad Lie, ali@usn.no 

Læringsleder: Anne Liv Kaarstad Lie, underviser og forsker i pedagogikk og skoleutvikling ved Universitetet i Sørøst-Norge 

Innhold: 

Å utvikle praksis er en del av skolens lærende arbeid. I overordnet del kap. 3.5 står det at profesjonsfellesskap skal reflektere, vurdere og videreutvikle praksis. I dette verkstedet kan dere invitere med Anne Liv som refleksjonspartner. Profesjonteamet inviterer Anne Liv med i undervisningen ca. 1 time der oppgaven er å observere. Teamet bestemmer kriterier for observasjonen (strukturert eller ustrukturert observasjon). Anne Liv er med å føre logg sammen med deltagende lærere og evt. andre ansatte. Etter observasjonen blir Anne Liv med å reflektere og vurdere i profesjonsteamet. 

Skolen bestemmer selv hvilket team eller evt. SFO dette er aktuelt for. 

 

Programmering og digitalisering i musikkfaget

Målgruppe: Musikklærere og andre interesserte

Kontaktsperson: Øyvind Husebø, Oyvind.Husebo@usn.no 

Læringsleder:  Førstelektor Øyvind Husebø underviser og forsker i musikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Innhold:

I den nye læreplanen har programmering og digitale ressurser kommet mer til syne i musikkfagets læreplan. I dette verkstedet får deltakerne

 1. et overblikk over hva programmering i musikkfaget kan være.
 2. prøve noen konkrete digitale ressurser som kan brukes i klasserommet, som f.eks. Chrome Music Lab, Soundtrap/Gargeband, musikkmodulen i Scratch, Incredibox og Sonic Pi. Samtidig som vi prøver ut ressursene, vil vi diskutere aktuelle oppgaver og arbeidsformer for klasserommet.  

 

Skoleutvikling: Undervisningsvurdering (utvidet verksted)

Målgruppe: Skolens utviklingsgruppe/plangruppe, lærere 

Kontaktperson: Anne Liv Kaarstad Lie, ali@usn.no

Læringsleder: Anne Liv Kaarstad Lie, underviser og forsker i pedagogikk og skoleutvikling ved Universitetet i Sørøst-Norge 

Innhold:  

Undervisningsvurdering er noe lærere gjør sammen med elever for å vurdere et undervisningsopplegg. Det er et ledd i skolebasert vurderingsarbeid. I samarbeid med dere kan vi planlegge hvordan det kan gjennomføres, men jeg foreslår følgende:

1. Deres skole/trinn har bestemt et undervisningsopplegg dere skal gjennomføre i en periode. I den anledning vil dere planlegge for undervisningsvurdering i slutten av perioden. 

2. Jeg har et webinar om undervisningsvurdering; hva det er, hvorfor vi gjør det og hvordan det kan gjøres. Jeg vil ta for meg lederes rolle og læreres rolle, noe som ofte er viktig for å lykkes med elevmedvirkning i vurderingsarbeidet. 

3. Dere gjennomfører underviningsopplegget i valgt periode og undervisningsvurderingen sammen med elevene i slutten av perioden. 

4. Jeg (Anne Liv) leder et verksted ca. 2 timer sammen med lærere og ledere som har samlet innspill (data) sammen med elevene. Vi reflekterer, vurderer og finner kjennetegn på god praksis som være med å videreutvikle skolens praksis. 

5. Jeg evaluerer sammen med skolens plangruppe/utviklingsgruppe og vi ser på hvordan skolen implementerer funnene. 

Skoleutvikling: Skolens utviklingsarbeid (utvidet verksted)

Målgruppe: Skolens plagruppe/utviklingsgruppe 

Kontaktperson: Anne Liv Kaarstad Lie, ali@usn.no 

Læringsleder: Anne Liv Kaarstad Lie, underviser og forsker i pedagogikk og skoleutvikling ved Universitetet i Sørøst-Norge

Innhold: Systematisk arbeid med kvalitet og kompetanse er viktig for at opplæringen og sosiale arenaer i skolen og sfo skal bli best mulig. Det er flere måter dere kan invitere meg inn på, men jeg foreslår følgende: 

1. Skolens plangruppe/utviklingsgruppe har valgt et eller to kvalitetsområder. Deltagerne beskriver, begrunner med skolens tall (se analysebrettet), forskningsinformert kunnskap og LK20. Jeg kommer til dere og dere forteller meg hvordan dere pleier å arbeide med å videreutvikle praksis. Kanskje jeg kan komme med innspill til videre prosess. 

2. Skolens plangruppe/utviklingsgruppe følger opp planlagt utviklingarbeid ved å gjennomføre:

Modellen er en forenklet fremstilling av kvalitetsarbeidet. Arbeidet er beskrevet i tekst på denne siden.

3. Jeg kommer tilbake for å jobbe sammen med skolens plangruppe/utviklingsgruppe for å jobbe med veien videre (les mer

Fellesskap og inkludering gjennom musikk

Målgruppe: Lærerteam, alle trinn i grunnskolen

Kontaktperson: Universitetslektor Marianne Tovsrud Knutsen, mknu@usn.no 

Læringsleder: Universitetslektor Marianne Tovsrud Knutsen, underviser i musikk og sang ved Universitetet i Sørøst-Norge

Innhold: Fra sang og bevegelse til fellesskap og inkludering

Sang- og bevegelsesaktiviteter er et godt verktøy for å arbeide med skolefellesskapet, trivsel i klassen og inkludering. I verkstedet tilbyr vi et godt utvalg med musikalske tips som kan tas frem i skolehverdagen og gjerne i tverrfaglig temaarbeid. Vi jobber sammen «på gulvet» med sang, korte stubber og rytmiske aktiviteter.

«Identitet og kulturelt mangfold» er løftet fram som et av flere verdigrunnlag i grunnskolens læreplan. Barn og unge uttrykker seg gjennom sang og bevegelse, og i verkstedet er vi opptatt av lagbygging gjennom de musikalske aktivitetene, både for elevene og lærerne.

Det tilbys et introduksjonsverksted og et oppfølgingsverksted. Deres skole/kommune organiserer sted og deltagere. Ta kontakt i god tid for å gjøre en avtale med kursholder, hun er ledig for verksted høsten 2023 og våren 2024.

Estetiske læreprosesser gjennom musikk

Målgruppe: Lærerteam på alle trinn

Kontaktperson: Universitetslektor Marianne Tovsrud Knutsen, mknu@usn.no 

Læringsleder: Universitetslektor Marianne Tovsrud Knutsen, underviser i musikk og sang ved Universitetet i Sørøst-Norge

Innhold: Musikk og tverrfaglighet, praktisk-estetiske prosjekter og temaarbeid.

Vi lurer på hvordan læreren kan arbeide med et felles «vi», og hvordan en klasseleder kan skape eieforhold til estetiske læreprosessen som inkludere alle elever. Verkstedet bygger på DKS-prosjektet «Notodden på verdensarvkartet»; som ble utviklet av kursholderen, der idémyldring og organisering av praktisk-estetisk temaarbeid/prosjekt var sentralt. Stikkord for verkstedet er identitet, tverrfaglighet, medvirkning, inkludering, kommunikasjon og didaktikk.y

Det tilbys en introduksjonsverksted og et oppfølgingsverksted. Deres skole/kommune organiserer sted og deltagere. Ta kontakt i god tid for å gjøre en avtale med kursholder, hun er ledig for verksted høsten 2023 og våren 2024.

Tverrfaglig arbeid om bærekraftig utvikling 

Målgruppe: Lærere og skoleledere 

Kontaktperson: Line Sanne, Line.Sanne@usn.no  

Læringsledere: Førstelektor Linne Sanne, universitetslektor Ingvild Aasland Mykland, professor Elisabeth Jarstø og førsteamanuensis Agnete Dale Tessem. (Det kommer et utvalg av fagpersoner ut fra deres behov). 
Læringslederne kommer fra kunst og håndverksfaget, men verkstedet knyttes til andre skolefag, prosjekter og tverrfaglige teamarbeid.

Innhold: 

Utforskning av det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling gjennom praktisk skapende arbeidsformer.

Hvordan kan en forstå det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling gjennom praktisk estetiske læreprosesser? Verkstedet setter søkelys på bruk og gjenbruk av materialer for å øke bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet. I verkstedet arbeider vi med:

 • Hvordan forstå det tverrfaglige temaet bærekraft
 • Innføring i utforskende og skapende metoder
 • Hvordan videreutvikle egen praksis gjennom estetiske læreprosesser

Det tilbys et introduksjonsverksted og et oppfølgingsverksted. Deres skole/kommune organiserer sted og deltagere. Ta kontakt i god tid for å gjøre en avtale med kursholdere, de er ledige for workshops høsten 2023 og våren 2024.

Tverrfaglig arbeid om demokrati og medborgerskap 

Målgruppe: Lærerteam på alle trinn i grunnskolen

Kontaktperson: Line Sanne, Line.Sanne@usn.no  

Læringsledere: Førstelektor Linne Sanne, universitetslektor Ingvild Aasland Mykland, professor Elisabeth Jarstø og universitetetslektor Agnete Dale Tessem. (Det kommer et utvalg av fagpersoner ut fra deres behov og hvem det passer for).
Læringslederne kommer fra kunst og håndverksfaget, men verkstedet knyttes til andre skolefag, prosjekter og tverrfaglige teamarbeid.

Innhold: 

Utforskning av det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap gjennom praktisk skapende arbeidsformer.

Hvordan kan en forstå det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap gjennom praktisk estetiske læreprosesser? Hvordan arbeide for at elevene utfordres til å reflektere kritisk og til å gi uttrykk for egne opplevelser, tanker og meninger. I verkstedet arbeider vi med:

 • Hvordan forstå det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap
 • Innføring i utforskende og skapende metoder
 • Hvordan videreutvikle egen praksis gjennom estetiske læreprosesser

Det tilbys et introduksjonsverksted og et oppfølgingsverksted. Deres skole/kommune organiserer sted og deltagere. Ta kontakt i god tid for å gjøre en avtale med kursholdere, de er ledige for verksted høsten 2023 og våren 2024.

Tverrfaglig arbeid om folkehelse og livsmestring

Målgruppe: Lærerteam på alle trinn i grunnskolen

Kontaktperson: Line Sanne, Line.Sanne@usn.no  

Læringsledere: Førstelektor Linne Sanne, universitetslektor Ingvild Aasland Mykland, professor Elisabeth Jarstø og universitetslektor Agnete Dale Tessem. (Det kommer et utvalg av fagpersoner ut fra deres behov og hvem det passer for).
Læringslederne kommer fra kunst og håndverksfaget, men verkstedet knyttes til andre skolefag, prosjekter og tverrfaglige teamarbeid.

Innhold:

Utforsking av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring gjennom praktisk skapende arbeidsformer. 

Hvordan kan en forstå det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring gjennom praktisk estetiske læreprosesser? Hvordan arbeide for at elevene skal utvikle evne til skapende tankeprosesser og praktisk problemløsing slik at de har verktøy til å utforske og til å uttrykke seg gjennom ulike formater og arenaer? I verkstedet arbeider vi med: 

 • Hvordan forstå det tverrfaglige folkehelse og livsmestring 

 • Innføring i skapende og utforskende arbeidsformer 

 • Hvordan videreutvikle egen praksis gjennom estetiske læreprosesser 

Det tilbys et introduksjonsverksted og et oppfølgingsverksted. Deres skole/kommune organiserer sted og deltagere. Ta kontakt i god tid for å gjøre en avtale med kursholdere, de er ledige for verksted høsten 2023 og våren 2024.

Bandundervisning i musikk

Målgruppe: Dere som vil drive med band i grunnskolen  

Kontaktperson: Øyvind Husebø, Oyvind.Husebo@usn.no

Læringsledere: Førstelektor Øyvind Husebø og universitetslektor Elisabet Berle underviser og forsker i musikk ved Universitetet i Sørøst-Norge 

Innhold: I verkstedet tilbys en metodisk innføring i bandundervisning. Kursholderne har erfaring fra egen praksis i grunnskolen og i lærerutdanningene. Verkstedet passer for både barne- og ungdomsskolelærere. 

Det tilbys et introduksjonsverksted og et oppfølgingsverksted. Deres skole/kommune organiserer sted og deltagere. Ta kontakt i god tid for å gjøre en avtale med kursholdere. Berle er utdannet i musikk og dans og Husebø er utdannet som lærer og musiker. Begge har jobbet som lærere i grunnskolen, og begge er ledige for verksted høsten 2023 og våren 2024. 

 

Kulturforståelse i musikkfaget

Målgruppe: Musikklærere som jobber på mellom- og ungdomstrinn

Kontaktperson: Øyvind Husebø, Oyvind.Husebo@usn.no

Læringsleder: Førstelektor Øyvind Husebø og universitetslektor Elisabet Berle underviser og forsker i musikk ved Universitetet i Sørøst-Norge 

Innhold: Kulturforståelse i musikkfaget 

Hva er egentlig musikk? Hva er kultur? Og hva er det å forstå? Hvordan kan planlegging, gjennomføring og vurdering av kulturforståelse i musikktimene se ut? I læreplanen for musikk blir kulturforståelse gradvis mer tydelig i kompetansemålene på de høyere alderstrinnene. Kulturforståelse i musikkfaget står i sammenheng med tverrfaglighet og samfunnsfag.  

Det tilbys et introduksjonsverksted og et oppfølgingsverksted. Deres skole/kommune organiserer sted og deltagere. Ta kontakt i god tid for å gjøre en avtale med kursholdere. Husebø er utdannet som lærer og musiker og har jobbet som lærere i grunnskolen. Husebø er ledig for verksteder høsten 2023 og våren 2024. 

Elevundersøkelsen

Målgruppe: Hele skolen (lærere i alle fag, ledere og andre ansatte). Dere jobber i profesjonsteam sammensatt som trinn eller fag (anhegngig av skolens størrelse og struktur). 

Kontaktperson: Anne Liv Kaarstad Lie, ali@usn.no 

Verkstedleder: Anne Liv Kaarstad Lie - les mer her 

Materiell: Tusjer i flere farger som kan skrives med, tape, A3-ark. PC.

Forarbeid: Gjør dere kjent med resultater for egen skole i Elevundersøkelsen. Dere velger to - tre av spørsmålene dere vil jobbe med for å videreutvikle praksis på deres skole. Disse spørsmålene er obligatorisk for alle trinn: 

 • Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør?
 • Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene?
 • Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?
 • Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes?
 • Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt?
 • Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget

Dere samler inn data (eksempelvis: bruk av vurderingskriterier som viser effekter, tilbakemeldinger fra foreldre/elever, undervisningspraksis som inkluderer eller sikrer medvirkning fra o.l) eller informasjon (eksempelvis: dokumenter som arbeidsplaner, ukeplaner, handlingsplaner o.l) om hvordan dere jobber. Dere kan gjerne ta kontakt med Anne Liv for planlegging av forarbeid på deres skole. 

I verkstedet: 2,5 time for å analysere i lys av de utvalgte spørsmålene i Elevundersøkelsen.

1. 2 og 2 deltagere deler praksishistorie, vi går så i grupper på 4. Vi deler.  

2. Gruppen gjør en analyse av hva som fremmer god underveisvurdering (i alle fag). Kunnskapen suppleres ved å bruke skolens tall fra Elevunderøskelsen. Gruppene deler ny kunnskap. Vi oppsummerer. 

3. I lys av ny kunnskap, hva betyr dette for vårt arbeid i profesjonsfellesskap. Vi vurderer og videreutvikler prinsipper for skolens praksis og inkluderende vurderingspraksis. 

De-globalisering? Om geopolitikk, det  grønne skiftet, og jordarter fra Fensfeltet

Målgruppe: Lærere og elever i ungdomstrinnet (dvs. dere velger om dere vil at Erlend kommer i undervisningstid eller etter undervisningstid). Økten gjennomføres som forelesning

Kontaktperson: Erlend Bendik Myhre, Erlend.Bendik.Myhre@usn.no

Verkstedleder: Erlend Bendik Myhre, les mer 

Forarbeid (forslag): 1) Les Vesten roper etter sjeldne jordarter. Norge har massevis. Men hvor raskt kan vi få hentet det opp? (aftenposten.no) 2) Urix – 2. mars 2017 – NRK TV

Innhold: Verden er i endring, den liberale verdensorden brister. USA og Kinas forhold blir av flere omtalt som ‘den nye kalde krigen’. Ursula von der Leyen, EU kommisjonens leder, uttalte i 2019 at dette var EUs første geopolitiske kommisjon. En viktig del av denne nye verdenen handler om såkalt de-risking. Det betyr at USA, EU og Kina forsøker å bli mindre sårbare når det gjelder tilgangen på kritisk teknologi og kritiske råmaterialer.

Kina dominerer prosessering av de fleste metallene verden trenger for å gjennomføre det grønne skiftet. Kina er spesielt dominerende innenfor sjeldne jordarter. Disse 17 grunnstoffene i den periodiske tabell er essensielle i for det grønne skiftet, (vindturbiner, elbiler), i moderne militært utstyr og romfart (en F-35 benytter mer enn 400 kg sjeldne jordarter) og i mange moderne ‘gadgets’ som for eksempel smart-telefoner.

EU forsøker å redusere sin materialavhengighet av Kina. Når det gjelder sjeldne jordarter kan det se ut til at Fensfeltet har Europas største forekomster.

Tematikken egner seg for tverrfaglige opplegg i skolen. Innbyr til kritisk tenkning og fremhever flere viktige dilemmaer knyttet til bærekraft og geopolitikk.

 

Dybdelæring 

Målgruppe: Ansatte i grunnskolen

Kontaktpersoner og læringsledere: Knut Fonneløp Storhaug og Elin Birgitte Walstad

Mail: knst@usn.no eller ewals@usn.no

Forarbeid: Velg ut et tverrfaglig tema som dere jobber med på deres team, trinn eller skole. Ta gjerne med noe som allerede ligger i skolens faste planer. I tillegg vil vi tilsende dere en artikkel som vi ønsker at dere har fått satt av tid til å lese.

Innhold: Hva er dybdelæring? Hvordan kan du koble egne planer mot dybdelæring?

Hvordan skal vi forstå temaet dybdelæring? Hvordan kan vi i praksis gripe det an for å imøtekomme kravene i LK20 og Fagfornyelsen?

I verkstedet vil dere bli presentert for et verktøy som vil vise hvordan dere kan koble til eksisterende planer mot å tenke dybdelæring.

I verkstedet jobber vi med:

 • Presentasjon av arbeidsverktøy
 • Koble sammen egne etablerte tverrfaglige planer mot dybdelæring
 • Å etablere en felles forståelse av dybdelæring

 

Kontakter i USN

 

Vil du lese om erfaringer med verksted på egen skole? Rektor ved Klevstrand skole i Porsgrunn forteller: 

Les praksishistorie