Anvendte mikro- og nanosystemer

Doktorgrad i anvendte mikro- og nanosystemer

Mikro- og nanoteknologi har blitt et svært bredt fagfelt som strekker seg fra fysikk til materialkunnskap, fra kjemien til elektronikken og enda lenger.

Programinformasjon

Opptakskrav:
+ -

Søkere må beherske engelsk særdeles godt, både muntlig og skriftlig. Å kunne norsk eller et annet skandinavisk språk er også en fordel. Opptak forutsetter avlagt mastergrad, med karakteren B eller bedre som gjennomsnitt på masternivå og B eller bedre på masteroppgaven.

Akademisk bakgrunn:
+ -

Søkere må ha en relevant Master of Science (teknologi, elektronikk, bioelektronikk eller lignende fagområder).  Søkere som ikke har fullført mastergrad, er velkommen til å søke men må forvente å få utsatt behandling/opptak til mastergrad er avlagt og dokumentert godkjent iht. opptakskrav.

Om programmet

Ph.d.-programmet i anvendte mikro- og nanosystemer utdanner forskere med bredde- og dybdekunnskap i mikro- og nanosystem teknologi. Dette blir en stadig viktigere del av vår hverdag, i alle slags «smarte systemer», sensorer integrert i mobiltelefoner, utstyr for medisinsk diagnose, for overvåkning av miljø eller for instrumentering i industri-prosesser.

Faglig sett bygger programmet på et bredt spekter av ingeniør- og realfag: Elektronikk, produktdesign/ mekanikk, material-lære, informatikk og kjemisk prosessering, samt grunnleggende fysikk. Forskerutdanningen spenner fra design og matematisk modellering med avanserte dataverktøy, til framstilling og karakterisering i nasjonalt ledende ren-romslaboratorier.

Laboratoriet ved USN, sammen med komplementære laboratorier i Oslo og Trondheim, utgjør «NorFab», som er Forskningsrådets satsing på nasjonal infrastruktur. Programmet er tett koblet til industriklyngen som eksisterer regionalt og nasjonalt, spesielt NCE-MNT. Denne tette industrikoblingen er unik blant norske Ph.d.-utdanninger

Internasjonalt er fagmiljøene innen Ph.d.-programmet tett knyttet til ledende forskningsmiljøer i Europa, Nord-Amerika (Intpart-programmet) og Øst-Asia.

Våre kjerneområder

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Sist publiserte studieplan for doktorgrad i anvendte mikro- og nanosystemer

Kurs

Vi oppfordrer alle våre kandidater til å ta et valgfritt kurs ved en annen institusjon. Vi minner om at kurset må være godkjent av programkomiteen før du begynner på det. Kursbytter krever søknad – se vår ph.d.-håndbok for regelverk og prosedyrer rundt dette.

Studenter og kandidater fra andre institusjoner kan søke seg til våre valgfrie kurs. Kontakt vår ph.d.-koordinator for hjelp til dette. 

Øvrige Ph.d. kurs som tilbys - se her: https://www.usn.no/phd-courses/

Doktorgradskandidater og deres prosjekter

Se vår oversikt over hva våre nåværenede ph.d.-kandidater forsker på.

Forskningsgrupper