Karriereveiledning finner sted i skjæringspunktet mellom samfunnets og individers behov for veiledning relatert til arbeid og utdanning. Karriereveiledning omhandler hele livsløpet og har et spesielt fokus på omstillingsprosesser, endringer og planlegging av den enkeltes karriereløp.

Forskningsgruppen innen karriereveiledning har forskningsprosjekter innenfor temaene:

Ungdom og utdanning, frafall/utenforskap, sosial inkludering, karrierelæring, utdanningsvalg, veiledningsteorier og metoder, karriereveiledningspolitikk, identitetsspørsmål knyttet til utdanning og arbeid, utforskning av hvilke livsområder karriereveiledning vedrører, kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledning, karriereveiledning i flerkulturell kontekst og konstruktivistisk og narrativ karriereveiledningsteori og metodikk.

Det er kun Høgskolen i Innlandet (INN) og USN som tilbyr masterprogram innen karriereveiledning. Vi har jobbet tett i etableringen og utviklingen av programmet.

Hvordan forsker vi?

Vi er særlig interesserte i deltagende forskningsmetoder, hvor praktikere i fagfeltet inkluderes på ulike måter i forskningen som medforskere. Dette kan skje gjennom forskningssirkler og ulike tilnærminger innenfor aksjonsforskning.

Metodisk og analytisk anvendes narrative, fenomenologiske, diskursanalytiske og genealogiske metoder.

Gruppen har svært god kompetanse innen deltagende forskning, narrative analyser og policyanalyser.

Både kvalitative og kvantitative metoder inngår i gruppens forskningsprosjekter.

Forskningsdisipliner

Forskningsgruppen i karriereveiledning er tverrfaglig, og fagfeltet har sine røtter i psykologiske, pedagogiske, filosofiske, og historiske perspektiver.

Samarbeidspartnere og nettverk

Vi samarbeider med aktører i praksisfeltet som offentlige karrieresentre, fylkesvise rådgivernettverk, grunnopplæringen, voksenopplæringen, Viken fylkeskommune, Nav og kommuner (inkludert introduksjonsprogrammet for flyktninger), Karriereenheten i Oslo, Partnerskapet for karriereveiledning i Viken og Viken Fylkeskommune.

Høgskolen i Innlandet

Vi har en tett samarbeid med faggruppen på master i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet (INN). Det er kun INN og USN som tilbyr masterprogram innen karriereveiledning, og vi har jobbet tett i etableringen og utviklingen av programmet Master i karriereveiledning. Samarbeidet omhandler utvikling av undervisningsmetodikk, felles fagseminarer, drift av felles facebookside med mer.  

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Flere forskere i gruppen jobber i feltet mellom forskning og politikkutvikling, og har blant annet vært eksperter i HK-dir sitt arbeid med utvikling av et nasjonalt rammeverk for kvalitet i karriereveiledning.

Nettverk

Vi er medlemmer av og bidrar til følgende internasjonale nettverk, blant annet ved abstracts og papers på konferanser:

Tidsskrift

Vi er tilknyttet som «scientific reviewers» ved følgende tidsskrift:

Vi skriver til forum for praktikere, som:

 

Eksternt tilknyttede medlemmer:

Pågående forskningsprosjekt

Rie Thomsen

Arbeider med tema som:

 • Fællesskabernes betydning for og i vejledning
 • Vejledningens muligheder i forhold til social retfærdighed og social mobilitet
 • Career education and emancipation

Eksempler på forskningsprosjekt:

Roger Kjærgård

Har gjennomført fire aksjonsforskningsprosjekter med fokus på hvordan NAV og karrieresentre kan samarbeide om å gi karriereveiledning.

Arbeider nå med følgende tema:

 • Praksisnær forskning/forskningssirkler innenfor karriereveiledning i Buskerud og Karriereenheten i Oslo.
  Temaet i prosjektene har vært utvikling av karriereveiledningstjenestene ved deltakende skoler i Buskerud. I Oslo var temaet hvordan rådgivningstjenesten kan anvende digitale hjelpemidler for at elever og foresatte kan samtale om yrkes- og studievalg.
   
 • Karriereveiledning i et urfolk-perspektiv
  Her er fokus på hvordan karriereveiledning, dominert av en vestlig rasjonalitet, kan tilpasses og nyttiggjøres urfolk. Forskningsprosjektet relateres til Forskningsrådets programplan VAM (Velferd – arbeid – og migrasjon) og har søknadsfrist september 2020.
   
 • Et nordisk perspektiv på karriereutdanning
  The future of career education in the Nordic countries and self-governing areas (NordicCareerEd) 
Anne Holm-Nordhagen
Praksisnær forskning på karriereveiledning i skolen
Arbeider med forskning på hvordan fag og fremtid kan forenes på samme arena, og hvordan elevens karrierelæring kan være et samarbeid mellom rådgiver (karriereveileder), lærere og andre roller i skolen. 

Oppdragsforskning
 • Studier av utdanningsstilbud for karriereveiledning i Norge (HK-dir)
 • Utvikling av nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen (HK-dir)
Kirsten Marie Dalene
Arbeider med følgende tema:
 
 • Emosjonell og personlig kompetanse hos karriereveiledere
  Hva er emosjonell kompetanse hos karriereveiledere, hvor viktig er det og hvordan kan kompetansen utvikles? Forskningsfokuset vektlegger sider ved karriereveilederes kompetanse som til nå har fått mindre oppmerksomhet i norsk kontekst, basert på en utvidet forståelse av karriereveilederrollen som presenteres i hennes ph.d.: Meningsskapende karriereveiledning: Karriereveilederes forståelser og erfaringer med Life-design veiledning i norsk kontekst (2022).
   
 • Følelsers plass i karriereveiledning
Hvilken rolle spiller veisøkers følelser i en karriereveiledningsprosess? Dette forskningsfokuset ønsker å belyse sammenhengen mellom interesser, følelser og motivasjon – og springer ut fra et sosialkonstruksjonistisk perspektiv på hva karriereveiledning kan være (se hennes ph.d.).
 
 • Kompetansestandarder og profesjonaliseringsdebatten
Sammenhengen mellom kompetansestandarder for karriereveiledere, utdanningstilbud og profesjonalisering – hvor går veien videre, både nasjonalt og internasjonalt?
Petra Røise

Arbeider med følgende tema:

Karriereundervisning i Norge og Norden:

Studentaktive veiledningsformer i høyere utdanning

Anette Vaage Slåtto

Arbeider med tema knyttet til hennes ph.d.-arbeid om:

 • karriereveiledning av flyktninger, både de strukturelle rammene for arbeidet og veileders erfaringer. Sentralt her er kulturororientert  karriereveiledning og sosiologiske perspektiver.
 • sosial-rettferdighets perspektivet innen karriereveiledning og spor av dette i praksis. 
Sanna Toivanen

Arbeider med postdoc knyttet til:

 • karriereveiledning for flykninger etter ny integreringslov, med utgangspunkt i kvinners arbeidserfaringer og deltakelse i solidaritetsnettverk (interseksjonell tilnærming og Nancy Frazers teori av anerkjennelse)
 • relasjonell sosiologis bidrag til karriereveiledning 
Kristina Mariager-Anderson

Arbeider med tema som:

 • at komme tættere på vejledningens muligheder i forhold til social retfærdighed og social mobilitet – som en udvidelse af perspektiver fra tidligere forskningsprojekter og fokus på udvikling af praksis (for lærere, vejledere, elever)
 • The Governance of Career Guidance Systems in Nordic Countries (NOS-HS-projekt)
 • Justice in and through the policies and reflexive practices of guidance and counselling in Nordic countries? (JustReflex)
Ellen G. Simensen

Arbeider med tema som omhandler hvordan man i praksisfeltet jobber med kvalitetsutvikling for karriereveiledning

Lis Montes de Oca

arbeider med et ph.d.-prosjekt knyttet til prosejktet Kollektiv Akademisk Veiledning - en studentaktiv læringsform (KAV), basert på virkningsevaluering og programteori

Oda Notevarp Paulsen

Arbeider med følgende tema:

 • Utvikling av profesjonsidentitet for karriereveiledere. Hvordan faglige fellesskap og kollegaveiledning mellom karriereveiledere kan bidra identitetskonstruksjon og danne rammer for personlig og faglig utvikling
 • Samarbeid med INN: bidragsyter i oppdrag fra HK-dir om kartlegging av utdanningstilbud for karriereveiledere i Norge og rammebetingelser/faktorer som er viktige for at karriereveiledere og lærere i skolen kan ta videreutdanning 
 • Undervisningsfaglig utviklingsarbeid knyttet til GLU-emnet Utdanningsvalg

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater