Forskergruppen i karriereveiledning

Karriereveiledning. Illustrasjonsfoto.

Karriereveiledning finner sted i skjæringspunktet mellom samfunnets og individers behov for veiledning relatert til arbeid og utdanning. Karriereveiledning omhandler hele livsløpet og har et spesielt fokus på omstillingsprosesser, endringer og planlegging av den enkeltes karriereløp.


Vi har forskningsprosjekter innenfor temaene:

Ungdom og utdanning, frafall/utenforskap, sosial inkludering, karrierelæring, utdanningsvalg, veiledningsteorier og metoder, karriereveiledningspolitikk, identitetsspørsmål knyttet til utdanning og arbeid, utforskning av hvilke livsområder karriereveiledning vedrører, kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledning, karriereveiledning i flerkulturell kontekst og konstruktivistisk og narrativ karriereveiledningsteori og -metodikk.

Hvordan forsker vi?

Vi er særlig interessert i deltagende forskningsmetoder, hvor praktikere i fagfeltet inkluderes på ulike måter i forskningen som medforskere. Dette kan skje gjennom forskningssirkler og ulike tilnærminger innenfor aksjonsforskning. Metodisk og analytisk anvendes narrative, fenomenologiske, diskursanalytiske og genealogiske metoder. Gruppen har svært god kompetanse innen deltagende forskning, narrative analyser og policyanalyser. Både kvalitative og kvantitative metoder inngår i gruppens forskningsprosjekter.

Forskningsdisipliner

Forskergruppen i karriereveiledning er tverrfaglig, og fagfeltet har sine røtter i psykologiske, pedagogiske, filosofiske, og historiske perspektiver.

Samarbeidspartnere og nettverk

Vi samarbeider med aktører i praksisfeltet som offentlige karrieresentre, fylkesvise rådgivernettverk, grunnopplæringen, voksenopplæringen, Viken fylkeskommune, NAV og kommuner (inkl. introduksjonsprogrammet for flyktninger), Karriereenheten i Oslo, Partnerskapet for karriereveiledning i Viken og Viken Fylkeskommune.

Høgskolen i Innlandet

Vi har en tett samarbeid med faggruppen på master i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet (INN). Det er kun INN og USN som tilbyr masterprogram innen karriereveiledning, og vi har jobbet tett i etableringen og utviklingen av programmet. Samarbeidet omhandler utvikling av undervisningsmetodikk, felles fagseminarer, drift av felles facebookside mm.  

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

lere forskere i gruppen jobber i feltet mellom forskning og politikkutvikling, og har bl.a. vært eksperter i HK-dir sitt arbeid med utvikling av et nasjonalt rammeverk for kvalitet i karriereveiledning.

Nettverk

Vi er medlemmer av og bidrar til følgende internasjonale nettverk, bl.a. ved abstracts og papers på konferanser:

Tidsskrift

Vi er tilknyttet som «scientific reviewers» ved følgende tidsskrifter:

Vi skriver til forum for praktikere, som:

  • Veilederforum (Norge)
  • Vejlederforum (Danmark)

Pågående forskningsprosjekter

Seminar og konferanser