Forskningsgruppa har et tverrfaglig fokus på en rekke ulike tema relatert til religion, livssyn, etikk og filosofi i skole, barnehage og samfunnet.

Forskningsgruppens medlemmer kommer fra ulike fagdisipliner og representerer ulike perspektiver på religion, livssyn, etikk og filosofi i skole, barnehage og samfunnet. Gruppa karakteriseres av tverrfaglighet og perspektivmangfold, og vi forsker blant annet på KRLE-didaktikk i skolen, livssynsmangfold og flerkultur blant barn og unge, hvordan barnehagebarn snakker om livssyn, kunst og ekskursjoner som didaktiske ressurser, pedagogiske praksiser for å utforske eksistensielle spørsmål, psykisk helse og livsmestring, religiøse og spirituelle erfaringer, samt teologiske, vitenskapsteoretiske og filosofiske problemstillinger.

keyboard_backspace Forskningsgruppens medlemmer underviser i og bidrar til utviklingen av USNs master i KRLE

Hva forsker vi på?

 

 • Sigurd Hareide forsker på endringer av kristne ritualer i overgangen fra katolsk til luthersk kristendom i Danmark-Norge på 1500-tallet/reformasjonstiden. Han deltar i offentlige diskusjoner om KRLE-faget, om gudstjenester i skoletiden og om bruken av religionshistoriske emner i skolen. Han deltar i barnehagelærerutdanningsprosjektet «Religion og ekskursjon» (2018-20) og har bred erfaring med bruk av ekskursjon i undervisningen for barnehage- og grunnskolelærerstudenter. Han er også interessert i utviklingen av lokal KRLE-kunnskap for barnehager og skoler i Vestfold og Drammen.
 • Lina Snoek Hauan er religionsviter med lang erfaring som lærer i ungdomsskolen og den videregående skolen. I sitt PhD-prosjekt i religionsdidaktikk fokuserer hun på hvordan forståelser av religion blir til i religionsklasserommet i den videregående skolen.
 • Tyson Herberger
  Tyson Herberger er interessert i spørsmål om identitet, tilhørighet og representasjon. Hans nåværende forskningsprosjekter undersøker norsk jøder, interreligiøs dialog og spørsmål om kjønn, seksualitet og reproduksjon. Han er i styringskomiteen til Religion in Europe Unit av American Academy of Religion, og er medlem av Universität Salzburgs Network of Scholars in Jewish-Christian Dialogue. Tidligere hadde han forskjellige rabbinske stillinger, inkludert som overrabbiner i Wrocław og Nedre Schlesien.
 • Ina Marie Lunde Ilkama sine forskningsinteresser spenner fra gudinnetradisjoner i hinduismen til mytologi og ritualer, og forholdet mellom religiøse tekster og praksis. Innen feltet religionsdidaktisk er hun særlig interessert i hvordan det undervises i østlige religioner i grunnskolen og grunnskole/barnehagelærerutdanningen.
 • Ragnhild Laird Iversen er stipendiat og forsker på religion i barnehagen. Hun har tidligere undervist i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, og er medforfatter av læreverket Inn i livet. Hun driver nettstedet www.religionsundervisning.no.
 • Kari Krogstad sine forskningsinteresser spenner fra religion i barnehagen til KRLE-faget på småskoletrinnet. I sitt nåværende forskningsprosjekt gjennomfører hun feltarbeid om KRLE som baserer seg på observasjon av undervisning og intervjuer med elever. Prosjektet følger en klasse fra 2. til og med 4. trinn. I flere av sine forskningsprosjekter kombinerer hun kvantitativ og kvalitativ tilnærming.
 • Halvor Kvandal er utdannet filosof og fokuserer på forholdet mellom det empiriske og det normative i studiet av religion. Mye av Kvandals arbeid omhandler «the Cognitive Science of Religion», et felt som kombinerer evolusjonsteori, kognisjonsforskning og antropologi. Kvandal er også interessert i religion og vitenskap, epistemologi og religiøs tro og praksis i barndommen.
 • Ole Jakob Løland er særlig interessert i religionens rolle i vår tids politikk og bibelresepsjon innenfor moderne kultur, blant annet filosofi og populærkultur. Han har publisert innenfor forskningsfelt som religionsfilosofi, bibelresepsjon, religion og populærkultur, global kristendom og latinamerikansk religion. 
 • Milosz Puczydlowski sine forskningsinteresser er religionsfilosofi og kristen teologi. Han har forsket på forskjellige sekulariseringsteorier både av filosofisk, teologisk og sosiologisk opprinnelse. Med utgangspunkt i sekulariseringsdebatt er han interessert i «en post sekulær vending» i filosofi og teologi.
 • Mira Cataya Rodriguez er stipendiat og arbeider med et prosjekt om pedagogiske praksiser for å fremme livsmestring og utvikle interkulturell forståelse i KRLE. Hun er opptatt av mangfold, utforsking av eksistensielle spørsmål, og psykologiske perspektiver.
 • Kristine Toft Rosland er leder av forskningsgruppe og hennes forskningsinteresser er religionsdidaktikk og mangfold i tidlig kristendom. Den religionsdidaktiske forskningen er rettet mot barnehage, og temaene høytidsmarkeringer og eksistensielle spørsmål. I tillegg er hun interessert i hvordan autoritative tekster omskrives og fortolkes – både i tidligkristne apokryfer og i fanfiction.
 • Christian Stokke er antropolog og forsker på religions- og livssynsmangfold, interkulturell forståelse, livsmestring og utforsking av eksistensielle spørsmål. Christian og Mira forsker også på religiøse og spirituelle erfaringer og hvordan transpersonlig psykologi kan bidra til livsmestring.
 • Kristina Undheim sine interesser omfatter de prosessene som oppstår i og rundt undervisning/læring knyttet til KRLE faget. Interesseområdet spenner seg fra det rent teologiske til krysningspunktet mellom KRLE og skole. Både pedagogiske og rent didaktiske problemstillinger ligger derfor innenfor hennes interesseområde. KRLE sitt tverrfaglige potensiale, hvordan ulike religiøse livssyn påvirker skolehverdagen, og hvordan kunnskap om frikirkelige miljøer/katolsk/ortodoks og ulike kristendomsvarianter blir formidlet, opptar henne.  
 • Gunnfrid Ljones Øieruds forskningsinteresser er religiøs kommunikativ praksis som ritualer og forkynnelse, samt religionsdidaktikk og multimodalitet. Hun arbeider for tiden med prosjekter om både ekskursjoner til trossamfunn i rammen av KRLE-faget og om ritualutvikling og ritualkommunikasjon.
 • Kristoffer Løkken Økland sine forskningsinteresser ligger innenfor feltene religion og ungdom, religionsdidaktikk, religion og fordommer, samt religion og emosjoner. Han forsker på erfaringer med å være ung norsk jøde i dag, deres erfaringer med å møte fordommer og antisemittisme, og på hvordan unge jøder utfordrer og forhandler forestillinger om norske jøder i hverdagssamtaler og i religionsundervisning.
 • Signe Aarvik har forsket på ulike religiøse diskurser og tolkninger av islam blant unge (ikke-organiserte) Muslimer i Norge. Hun er videre opptatt av hvordan religioner representeres i skolesammenheng og hvordan skolen kan fremme dialog på tvers av religiøse og ikke-religiøse livssyn.

 

Utvalgte publikasjoner
 • Borgland, Jens Wilhelm og Ilkama, Ina Marie Lunde. 2014. Klassiske Indiske Diskusjoner om Guds Eksistens: Oversettelse av utdrag fra Udayanas «logikkens Håndfull Blomster» og Vidyānandins «Undersøkelse Vedrørende den Sanne Læren». Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. (1), s 49-55.
 • Hareide, Sigurd (2016) «Mer faglig arbeid, mindre kos!» Om gudstjenester og julesanger i skolen Kronikk publisert på Verdidebatt.no, 21. desember 2016
 • Hareide, Sigurd (2016) Den store filmedebatten – november 2016 Blogginnlegg med oversikt over debatten om en animasjonsfilm for ungdom om avlat og reformasjonen der filmen ble endret som følge av debatten.
 • Hareide, Sigurd (2014) Meningsfull messe: Om messen i middelalderen og de allegoriske messeforklaringene. I: Hareide (innledning), Kleivane (oversettelse) og Norseth (redaktør): Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag, s. 9-53
 • Hauan, Lina Snoek (2021) «Fordommer mot religion. Epistemisk urettferdighet i klasserommet», i: Marie von der Lippe (red): Fordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering. Oslo: Universitetsforlaget . https://www.idunn.no/fordommer_i_skolen/4_fordommer_mot_religion
 • Hauan, Lina Snoek (2018) «Nærmiljøet vårt er mye rikere på religioner enn jeg trodde». Skoleelever på feltarbeid, i: Hans Geir Aasmundsen, Jelena Porsanger, Bjørn Ola Tafjord (red): Openheit / Rabasvuohta - Festskrift til Håkan Rydving. Dîn 2. http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/1522/1506
 • Hauan, Lina Snoek (2017) «Feltarbeid: religion i nærmiljøet», i: Prismet nr 1-2: OMG! Religion og ungdomskultur. https://doi.org/10.5617/pri.4773

 • Ilkama, Ina Marie Lunde. 2018. «Dolls and Demons. The materiality of Navarātri.» In Nine Nights of the Goddess. The Navarātri festival in South Asia. Ed. Caleb Simmons, Moumita Sen and Hillary Rodrigues. New York: State University of New York Press, s 157-178.
 • Ilkama, Ina Marie Lunde. 2021. «This is not a Home, it is a Temple. Creative agency in Navarāttiri Kolu.» In Dynamics of Female Agency in Buddhism and Hinduism. Ed. Hüsken, Ute. Oxford University Press.
 • Iversen, R. (2020): "Religion i Nav. Variasjoner i bakkebyråkraters vurderinger av religiøse reservasjoner". Tidsskrift for velferdsforskning 02 / 20 (volum 23). Universitetsforlaget. 
 • Iversen, R og Krogstad, K. (2020): "Julevandring og yogakurs. Hvem definerer religion i barnehagen?". Prismet Nr 2, 2020. IKO. 
 • Iversen, Ragnhild (2017) "Religion og barndom". Syn og Segn (1) s. 26-33
 • Krogstad, Kari (2019). Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse. Tidsskriftet Barn, 37(2), 9–23. doi: https://doi.org/10.5324/barn.v37i2.3097
 • Krogstad, Kari (2017). Religious Festivals in Early Childhood Education and Care (ECEC) Institutions: A Norwegian Case Study. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 16(3), 1–15. doi: https://doi.org/10.7577/nbf.2158
 • Krogstad, Kari (2015). På leting etter religion. En diskursanalyse av begrepet «det flerkulturelle» i politiske tekster om barnehage. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(1), s. 3-14.
 • Kvandal, Halvor (2022) God Naturalized. Epistemological Reflections on Theistic Belief in Light of the New Science of Religion. Cham: Springer https://doi.org/10.1007/978-3-030-83178-3
 • Kvandal, Halvor (2020) ‘The God-Faculty Dilemma: Challenges for Reformed Epistemology in the light of Cognitive Science’. International Journal for Philosophy and Theology 81 (4):404-422
 • Kvandal, Halvor (2020) ‘Religionskritikkens idéhistorie: Fra autoritetskritikk til sannhetskritikk’. Fri Tanke (1): 58-64.
 • Kvandal, Halvor (2019) ‘Det er konflikt mellom vitenskap og religion, men hvor alvorlig er den?’ Det er konflikt mellom religion og vitenskap, men hvor alvorlig er den? (forskersonen.no)
 • Kvandal, Halvor (2010) ‘Individet og det radikalt annet hos Emmanuel Levinas og Søren Kierkegaard’. Filosofisk Supplement 3: 24-31.
 • Løland, Ole Jakob (2022) The Political Theology of Pope Francis. Routledge. 
 • Løland, Ole Jakob (2020) Pauline Ugliness and the Turn to Paul. Fordham University Press. 
 • Løland, Ole Jakob (2018) The Reception of Paul the Apostle in the Works of Slavoj Žižek. Palgrave Macmillan. 
 • Puczydlowski, M. (2020) The Ontology of Evil and Its Anthropological Moment of Freedom in Pär Lagerkvist’s The Dwarf and Plotinus’ Enneads (I.VII-VIII). The Polish Journal of Aesthetics 56 (1/2020): 85–99. 8847a11a-4f5f-4dbe-8e20-ef074747f642 (uj.edu.pl)
 • Puczydlowski, M. (2019) Theodicy as God’s Portraiture. Studia Philosophiae Christianae 55 (2019) 1: 27-46. Theodicy as God's portraiture - Studia Philosophiae Christianae - Volume 55, Issue 1 (2019) - CEJSH - Yadda (icm.edu.pl)
 • Puczydlowski, M. (2017) Karl Barth As a Postsecular Source Przegląd Religioznawczy / The Religious Studies Review 4 (266) 2017: 63-76. 5. Miłosz Puczydłowski.pdf (ptr.edu.pl)
 • Rodriguez, Mira Cataya & Christian Stokke (2019): “Taking spiritual experiences seriously in the religious education classroom” International Journal of Children’s Spirituality 24(3). https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1646221
 • Rosland, K.T. og Toft, A. (2013) «Markering av minoriteters høytider i barnehagen: en undersøkelse av forholdet mellom rammeplan og praksis.» I: FoU i praksis 2012: Conference proceedings. Trondheim 23. og 24. april 2012. Akademika forlag.
 • Rosland, K. T. (2019) “Reading the Apocryphon of John as Genesis fan fiction.” I "Fan Fiction and Ancient Scribal Cultures," Uhlenbruch, F. og Ammann, S. (red.) Special issue, Transformative Works and Cultures, no. 31. https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/1559/2171
 • Stokke, Christian (2021): "Consciousness Development in Rastafari: A Perspective from the Psychology of Religion" Anthropology of Consciousness 32(1): 81-106. https://doi.org/10.1111/anoc.12129
 • Stokke, Christian (2021): «Unlearning Racism through Transformative Interracial Dialogue» International Journal of Qualitative Studies in Education  https://doi.org/10.1080/09518398.2021.1930245
 • Stokke, Christian (2021): "Exploring the transpersonal phenomena of spiritual love relations: A naturalistic observation study of soulmate experiences shared in a New Age Facebook group" Journal for the Study of Spirituality 11(2): 130-144.  https://doi.org/10.1080/20440243.2021.1955454
 • Stokke, Christian & Mira Cataya Rodriguez (2020): «Livsmestring og selvutvikling I KRLE – tar faget en subjektiv vending?» Nytt Norsk Tidsskrift 37(2), s. 137-148. https://www.idunn.no/nnt/2020/02/livsmestring_og_selvutvikling_i_krle
 • Stokke, Christian & Mira Cataya Rodriguez (2021): "Spiritual Awakening Experiences: A Phenomenological Study in Transpersonal Psychology" Self & Society 49(2): 9-25. https://ahpb.org/index.php/spiritual-awakening-experiences/
 • Toft, Audun (2019). The extreme as the normal; binary teaching and negative identification in religious education lessons about Islam. British Journal of Religious Education, s. 1 - 13.
 • Toft, Audun (2018). Inescapable News Coverage: Media Influence on Lessons about Islam. Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, s. 259 - 277. Walter de Gruyter
 • Toft, A. og Rosland, K. T. (2014)  «Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider.» Prismet 65 (4), s. 211-225 https://journals.uio.no/prismet/article/view/5595/4937
 • Øierud, Gunnfrid Ljones. 2011. «Slik lyder Herrens ord multimodalt. Om multimodal meningsskaping» I: Nilsen, Raddum og Veum (red.): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Høyskoleforlaget. s. 43-78
 • Øierud, Gunnfrid Ljones. 2017. «Deltakerroller for konfirmanter» I: Johnsen. (red): Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO-forlaget/Prismet bok. s. 157-201
 • Øierud, Gunnfrid Ljones. 2021. «Uformell eller uforanderlig gudstjeneste? Konsekvenser av ulike valg av rituelle differensieringsstrategier.» Teologisk tidsskrift vol. 10 nr 1, s. 27-49. https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2021-01-03
 • Økland, Kristoffer L. (2021) Medialiseret fordommer? ‐ Unge jøders opplevelse av mediedebatten om rituell omskjæring av gutter, i Marie von der Lippe (red.) Fordommer i skolen, s. 104-128. Oslo, Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-05
 • Økland, Kristoffer L. (2019) Hvordan feirer norske jøder Hanukka?, Religionsoraklene.no [Blog- og Vlog-innlegg]. Hentet fra: https://religionsoraklene.no/hvordan-feirer-norske-joder-hanukka/
 • Aarvik, S. (2021). 'Spiritualized Islam': Reconfigurations of Islamic Dogma Among Young Non-Organized Muslims in Norway. Islam & Christian Muslim Relations, 32 (1), 81-96.
 • Aarvik, S. (2021). ‘Prayer Is Not for God, Itʼs for Usʼ: Therapeutisation of Islam among Young Adult Muslims in Norway. Nordic Journal of Religion and Society, 34 (1), 29-39.
 • Aarvik, S. (2022). Between Orthodoxy and Subjectivism, Journal of Muslims in Europe, 11(2), 153-174.