Forskningsgruppens mål er å bringe fram ny og spennende kunnskap om hvordan kultur og idrett både blir preget av og selv preger politikk.

«Alt er politikk» hevdes det. Det er kanskje en overdrivelse, men politikk kommer til syne på mange måter. Politikk dreier seg generelt om å fordele goder og byrder i et samspill mellom stat, institusjoner, interessegrupper og marked. Politikk handler også om å styre eller lede en samfunnsutvikling gjennom å regulere viktige samfunnsområder. Videre er politikk påvirkning av, eller forsøk på å påvirke, beslutninger. Slik sett kan vi også si at politikk handler om å ha kapasitet til å få ting gjort.

Politikk innebærer også en ambisjon om å komme fram til kollektivt bindende beslutninger, beslutninger som forplikter aktørene til gjensidig å yte ulike bidrag gjennom samarbeid og arbeidsdeling. Dette igjen påvirkes av de enkelte aktørenes ressurser, nettverk og makt; deres vilje og evne til å lede og styre. I form av stikkord: politikk er kommunikasjon om verdier, interesser, mål, prioriteringer, forhandlinger, innsats, virkemidler, ressurser, styring, makt og beslutninger.

Forskningsspørsmål

Denne forskningsgruppen fokuserer i første rekke på problemstillinger som oppstår der hvor feltet for produksjon av kultur og idrett (kulturfeltet), feltet for salg og distribusjon (markedsfeltet) og feltet for styring og ledelse (politikkfeltet) overlapper hverandre. Noen av temaene forskerne jobber med kan illustrere forskningsområdet:

 • Den norske kultur- og idrettsmodellen – politiske, kulturelle og finansielle forutsetninger og praktiske konsekvenser
 • Bygg og anlegg for kultur og idrett – politikk, finansiering og bruk
 • Organisering og finansiering av kultur, idrett og fysisk aktivitet
 • Kjønn, diskriminering og sosial ulikhet i kultur og idrett
 • Glede og alvor – organisert og uorganisert idrett og fysisk aktivitet
 • Kommersialisering og profesjonalisering av kultur og idrett
 • Gråsoner, doping og anti-dopingpolitikk på idrettsfeltet
 • Kulturhistoriske analyser av kultur- og idrettsbegrepet
 • De strukturelle og kulturelle rammene for kulturtilbud for barn og unge
 • Ressursfordeling på kulturfeltet og fordeling av kulturgoder
 • Makt, ledelse, verdier og styring på kultur- og idrettsfeltet
 • Kultur og idrett i skolen
 • Nye teknologier, kroppsbaserte praksiser og kulturelle forutsetninger

Forskningsgruppen skal både:

 1. produsere relevant forskning av høy kvalitet,
 2. respondere på aktuelle utlysninger om forskningsprosjekter,
 3. selv jobbe fram forskningsprosjekter til eksterne adressater og
 4. skissere og sende inn mulige temaområder for ph.d.-stillinger innen ph.d.-programmet i kulturstudier.

I tillegg skal gruppen bidra til å kvalitetssikre søknadsprosessene.

Forskningsdisipliner

De sentrale fagområdene som faller inn under gruppas virkeområde, er sosiologi, statsvitenskap, organisasjonsvitenskap, samfunnsgeografi, økonomi, historie, kulturstudier og humaniora. Mer konkret handler det om makt og forvalting, ledelse, organisasjoner og institusjoner, strukturell og romlig fordeling av ressurser, historiske føringer og samfunnsøkonomiske perspektiver på fordeling av kulturgoder. Men også tilgrensende fagområder som pedagogikk, antropologi, etnografi, arkeologi, kulturminnevern og ulike kunstvitenskaper er relevante.

Samarbeidspartnere og nettverk

De mest sentrale samarbeidspartnerne i Norge er: Telemarksforsking, International Research Institute of Stavanger (IRIS), NIKU, Norges idrettshøgskole, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, BI, Politihøgskolen, Norges musikkhøgskole, Universitetet i Oslo, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Olympiatoppen.

Og internasjonalt: Sverige: Linköpings universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Malmö, Universitetet i Umeå; Finland: Jyväskylä universitet; Danmark: Københavns universitet, Aarhus universitet, Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Idrættens Analyseinstitutt (Idan); Tyskland: Universität Tübingen; UK: Warwick University, University of Leeds, Loughborough University og Cardiff Metropolitan University.

Noen sentrale internasjonale nettverk

 • Idrettspolitikk/idrettssosiologi: Loughborough (Giulianotti, Houlihan), SDU (Ibsen, Høyer-Kruse), Idan (Pilgaard, Storm), København Universitet (Thing), Högskolan i Malmö (Norberg, Peterson, Hedenborg), Universitetet i Umeå (Fahlen)
 • Idrett, læring, verdier og ledelse: Cardiff Metropolitan University (Robyn Jones), Linnéuniversitetet i Växsjö (Carl Axel Hageskog )
 • Kjønn og idrett: University of British Columbia (Patricia Vertinsky), Penn State University, US (Jaime Schultz)
 • Kulturpolitikk: Via Nordisk konferanse for kulturpolitisk forskning og International Conference of Cultural Policy Research
 • Kulturelt Lederskap: Høskolan i Borås og Københavns Universitet.

Forskningsprosjekter

Noen eksempler på pågående forskningsprosjekter:

 • Kulturer på kollisjonskurs? Hvordan islamister takler fotball
 • Biografi om snøbrettkjøreren Terje Håkonsen (Langseth)
 • Kvinnelige fotballspillere fra Vestbredden (Lippe)
 • Mentoring, nettverk og samarbeid: Offentlige strategier for kreativ næring (Stavrum,  samarbeid med Telemarksforsking).
 • Mentorship, gender relations and culture in Norwegian (elite) sport (Augestad, Hemmestad, Gils, Telseth).
 • How to solve a problem that is a solution? An analysis of doping in national and international sport (Tangen og Barland)
 • «Observing Sport – selected papers», et bokprosjekt (Tangen)
 • Face-work and rebranding of sporting identities after doping allegations: the cases of Therese Johaug and Maria Sharapova (Gils, Tangen).
 • Idretts- og kulturledelse i høyt presterende miljøer (fagbokprosjekt, Hemmestad,  sammen med prof. Sigrid Røyseng på Norges Musikkhøyskole)
 • Mulighetsstudie om innendørs flerbruksanlegg for egenorganiserte aktiviteter

Pågående ph.d.-prosjekter

 • Jo Grønlund: The places of football in Soweto, South Africa

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater