Arbeidsinkludering av innvandrere – økte muligheter for arbeid og entreprenørskap gjennom samskaping (MW Inc.)

Mannlig innvandrer i arbeid i byggvarehus. foto
(Illustrasjonsbilde: iStock) Kopirett: iStock/Juanmonino

Dette prosjektet handler om inkludering av ikke-vestlige innvandrere i norsk samfunnsliv gjennom arbeid.

Arbeid er viktig for økonomien i husholdningene, og det er grunnleggende for verdiskapning i en bærekraftig velferdsstat.

Et meningsfylt arbeid styrker den enkeltes kompetanse, tilhørighet, nettverk, psykiske og fysiske helse.

Arbeid har også en positiv effekt på samhold, tillit og solidaritet i samfunnet.

Dagens inkluderingsarbeid bygger i for liten grad på forbindelsene mellom migrantenes egne ressurser og erfaringer, de ulike støtteprogrammene som finnes og arbeidslivets behov.

De ulike aktørene i det vi kaller arbeidslivets økosystem, opererer ofte hver for seg.

I prosjektet vil vi bidra til økt kunnskap om utfordringer og muligheter for samskaping (co-creation) mellom migranter, arbeidsgivere og støtteprogrammene for å få flere innvandrere i arbeid.

Vi vil utvikle metodisk, teoretisk og praksis-kunnskap for å utvikle og støtte innovasjon i lokalt og regionalt inkluderingsarbeid.

Resultatene vil danne grunnlag for en ny forståelse og ny praksis for bedre inkludering av innvandrere i arbeidslivet.

Bygge bro mellom aktørenes innsats

Det er to veier inn til arbeid: Å bli ansatt eller å etablere egen virksomhet. Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om samspillet mellom aktørene i økosystemet for arbeidsinkludering av innvandre, etter prinsipper for samskaping (co-creation). Å arbeide sammen med noen, er noe helt annet enn å jobbe for noen.

I samskapingsprosesser (co-creation) er likeverd, tillit og kompetansedeling, sentrale verdier.

Strategier for bedre inkludering bør utvikles med utgangspunkt i kunnskap om ressursene som finnes hos de ulike aktørene, og med utgangspunkt i det, hvordan disse bedre kan samarbeide om å finne løsninger. Vi vil finne ut hvordan alle parter kan jobbe sammen på nye måter, for å lykkes med inkludering av ikke-vestlige innvandrere. 

Prosjektet bygger bro mellom aktørenes innsats. Ved å samarbeide med innvandrere, fylkeskommuner, NAV og NHO vil vi få bred innsikt og tilgang til viktig empiri. Dette er nødvendig for å kunne utvikle ny kunnskap om hvordan samskapende inkluderingsarbeid kan gjøres i praksis.

Andre viktige partnere som gir oss tilgang til regional, nasjonal og internasjonal empiri er: Internasjonale Drammen, Internasjonale Horten, Globale Sandefjord, StartUp Migrants AS, Entreprenerdy AS og Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV).

Forskere og samarbeidspartnere i MWinc-prosjektet samlet til kickoff.gruppebilde

Undersøke mulige gevinster

Er det mulig å oppnå gevinster gjennom bedre og mer likeverdig samarbeid med hovedfokus på migrantenes egne ressurser og erfaringer?

For å undersøke dette og finne ut hvordan aktørene fungerer i samspill, har vi delt prosjektet i tre arbeidspakker med følgende sentrale forskningsspørsmål:

  1. Inkludering gjennom ansettelse. Hvordan kan samarbeid mellom migranter, arbeidsgivere og representanter for særlig offentlige støtteprogrammer forbedres? Ledes av førsteamanuensis Ole Jacob Thomassen
  2. Utvikle og bedre eksisterende programmer og virkemidler for at migranter kan skape sitt eget arbeid, såkalt entreprenørskap. Entreprenørskap kan være en god inngangsport til integrering og aktivt statsborgerskap. Vi vil finne ut av hvordan samarbeidet og samskaping mellom migranter med etablererambisjoner og aktører i økosystemet for gründerskap kan forbedres.  Ledes av forsker Lars U. Kobro
  3. Generere innsikt og foreslå ny praksis. Her knyttes innsiktene fra de to ovennevnte arbeidspakkene sammen. Vi spør hvordan samskaping mellom migranter, arbeidsgivere og støtteprogrammer kan forbedres i praksis? Ledes av professor Cathrine Seierstad

Vi vil kombinere resultatene fra de tre arbeidspakkene med synspunktene fra, og samarbeid mellom alle involverte aktører.

På denne måten vil vi kunne belyse både individuelle aspekter og sentrale samarbeidsprosesser for inkludering av migranter i det norske samfunnet.

Design og metode

Et viktig aspekt i prosjektet er den metodiske tilnærmingen.

Prosjektet har et relasjonelt perspektiv og vil benytte et multicase-design med bruk av flere ulike metodiske tilnærminger.

Dette gir muligheter for å studere utfordringer ved samskaping fra ulike vinkler; institusjonelt eierskap og forankring (offentlig/privat), organisering og ledelse.

Empiri innhentes fra litteraturstudier, dokumentanalyser, observasjon, individuelle intervjuer, homogene og heterogene gruppeintervjuer, surveys, diskusjon og refleksjon i læringslaboratorier, dialogkonferanse og komparative analyser.

 co-creation illustrasjon.

MW Inc. -prosjektet

«Migrant Work Inclusion - co-creating joint opportunities through employment and entrepreneurship».

Kontakt: 

Prosjektleder, professor Annett Arntzen

Støtte: 

Norges forskningsråd (NFR) har bevilget 11,9 millioner NOK gjennom programmet VAM (Velferd, arbeid og migrasjon) for prosjektperioden desember 2021 - november 2025.

USN og partnerne bidrar selv med 3.154 millioner NOK. Totalt budsjett: 15.102 millioner NOK.

Resultater og publikasjoner finner du i Forskningsrådets prosjektbank

Samarbeidsprosjekt: 

MW Inc. er et samarbeid mellom:

  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
  • NHO Vestfold og Telemark
  • NAV Vestfold og Telemark
  • NAV Øst-viken
  • Møre og Romsdal Fylkeskommune
  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune

 

Det skal gjøres casestudier i samarbeid med Globale Sandefjord, Internasjonale Horten, Internasjonale Drammen, Start Up Migrant og Norsk senter for flerkulturell verdiskapning.

 

Forskerne i prosjektet: