LET'S oppfordrer til studier, utforskning og utvikling av læringsmetoder som fremmer læring mot bærekraftig utvikling på alle nivåer i utdanningen.

keyboard_backspace Bli med på en virtuell reise for å se hva forskergruppemedlemmene forsker på
Laget av ph.d.-student Tassy Thompson

Omfang og mål for Forskningsgruppen 

Begrepet bærekraft forstås som i Brundtlands (1987) definisjon: "Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov." Mer presist, omsorg for fremtidige generasjoner gjelder mennesker som en del av naturen; Å ikke handle på bekostning av fremtidige generasjoner, betyr også at en må sørge for å bevare mangfoldet av dyr og planter på planeten vi deler.

Læring som fremmer bærekraftig utvikling er noe annet enn læring om bærekraft. Hovedformålet med LET'S er å støtte utviklingen av pedagogiske metoder som kan motivere barn og unge til å engasjere seg, ta initiativ og handle med ansvar overfor sine lokale og globale miljøer.

Verdier og livssyn påvirker vår atferd. Mer ansvarlig og omsorgsfull livsstil krever at en revurderer sitt verdigrunnlag. Måten vi lever på i rikdom og velstand kan være vanskelig å forene med et bærekraftig tankesett. Bærekraftig handling krever at en bryr seg om andre, selv på bekostning av ens egen komfort (for eksempel må en investere sin fritid i resirkulering). Undervisning som fremmer bærekraft er utfordrende, fordi den strider mot etablerte makthierarkier. Mer bærekraftige tankesett krever mindre egoisme, økt global bevissthet og omsorg for andre man ikke kjenner – for folk som bor andre steder på jorden, fremtidige innbyggere av planeten, planter og dyr man aldri har sett.

Innovative måter å undervise og lære på er nødvendig for å motivere for en dypere endring av verdier og motivere elever til å bry seg og ta ansvar. LET'S har som mål å støtte og oppmuntre pedagogikk som bygger på tverrfaglighet, samarbeid og virkelighetsnærhet, og som fokuserer på helhetlige læringsformer. Begrepet "helhetlig" refererer til anerkjennelse av følelser, sanser, individuelle erfaringer og kreativitet som integrerte aspekter av hver læringsprosess. En slik helhetlig tilnærming er vanlig i skapende og praktiske aktiviteter som musikk, drama, kreativ skriving, matlaging, hagearbeid, bygging, design og ulike former for fysiske aktiviteter i utendørsmiljøer.

Utviklingen av bærekraftige tankesett hos barn og unge er avhengige av deres lærere. LET'S er forankret i lærerutdanningen og har potensial til å påvirke fremtidige skole- og barnehagelærere gjennom deres utdanning. Videre vil utvikling av hensiktsmessige undervisningsmetoder kreve engasjement blant lærerutdannere og forskere. LET'S vil støtte utvikling av mindre og større prosjekter på ulike utdanningsnivåer. LET'S vil oppmuntre til innovasjon, kritisk refleksjon og samarbeid, og vil fungere som ressursgruppe for forskere og studenter på master- og doktorgradsnivå.

Avsluttede og pågående prosjekter

 • Den Magiske Fabrikken
 • “Music and Sustainability”
 • Eco-creativity in Early Childhood
 • “Secret love for trees”
 • Ph.d.-prosjekt til Tassy Thompson
 • Ph.d.-prosjekt til Nina Fallingen
 • Ph.d-prosjektet til Valdis Kristin Dolve
 • Antologipublikasjon (Springer/Universitetsforlaget) Crafting with Environments
 • Internasjonalt bokprosjekt: Education for Ecological Sustainability through Creative Practices: Crafting-with Environment, publiseres i Springers serie Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education med serieredaktør Prof. Liora Bresler
 • Internasjonalt prosjekt Learning with the land i samarbeid, blant annet, med University of British Columbia, Vancouver, Canada  
 • Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i lærerutdanningen – ny GLU-modell

Beslektede forskningsgrupper

Samarbeidspartnere

Eksterne medlemmer:

Gruppeledere

Medlemmer