Vis studievalg

Forskergruppe i matematikkdidaktikk

Forskergruppen i matematikkdidaktikk består av erfarne forskere med lang erfaring innen forskning og undervisning i matematikk.  Det forskes på læring og undervisning av matematikk i skole og i høyere utdanning ut fra ulike perspektiver og målsetninger.

Eksempler på forsknings- og utviklingarbeid: 

 • Utvikling av lærebøker for lærerutdanningene.  Fokus er på en solid matematikkfaglig forankring, for å gjøre læreren i stand til gi elevene rike læringsmuligheter på ulike trinn i skolen.
   
 • Matematikk for kritisk medborgerskap i et morderne samfunn, der tall og assosierte vitenskapelige praksiser er sentralt; Undersøkelser rundt hva som kjennetegner utvikling av ekspertise hos matematikklærere; Etiske spørsmål knyttet til matematikkundervisning.
   
 • Hvordan utvikle elevers forståelse av sannsynlighet.
   
 • Matematikklæring gjennom rike oppgaver, aktiviteter og variasjon.
   
 • Hvordan arbeide med elever som har særlige utfordringer knyttet til å lære matematikk.
   
 • Tenkning, bevis og argumentasjon i matematikk som skolefag, profesjonsfag og vitenskapsfag.
 • Læring av matematikk i et sosiokulturelt perspektiv.
 • Profesjonalisert kunnskap blant matematikklærere.
   
 • Digitale verktøy i matematikkundervisningen

Forskergruppen arbeider strategisk og langsiktig med målsetning om konsolidere og videreutvikle et solid fagmiljø innen matematikkdidaktikk, som er anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Gruppen bidrar per i dag med betydelig forskningsbasert kompetanse til lærerutdanning, videreutdanning av lærere og utvikling av praksis i skolene i regionen.

Forskergruppen arrangerer seminar klokken 14:00 - 16:00 den første onsdagen hver måned.

Seminarer:

19. april 2017, 14:00-16:00, Siv Svendsen, HSN

Bruk av video og omvendt undervisning i BLU-utdanningen

Sted: Bakkenteigen ?

 

3. mai 2017, 14:00-16:00, Sikunder Ali, HSN

Towards citizens taking critical stance on mathematically formated structures as part of thick democracy

Sted: Bakkenteigen?


Tidligere seminarer:

 • 31. august 2016, 14:00-16:00, Hanna Slabikowska, HSN, med flere:

Diskusjon av artikkelen Consequential Transitions: A Sociocultural Expedition Beyond Transfer in Education av King Beach

Sted: Drammen, møterom M5301

 • 2. nov. 2016, 14:00-16:00, Eli Haug, HSN

Dokumentasjon av barnehagebarns matematikkompetanse: Trenger vi egne kartleggingsverktøy til dette?

Drøfting om barnehagelæreres kompetanse til å vurdere barnas læring innen matematikk ut fra rammeplanens bestemmelser.

Sted: Drammen, U5110

 • 7. des. 2016, 14:00-16:00, Sigurd Hals, HSN

        Problem Solving Cycle

        Sted: Bakkenteigen, B2-2 Svenner

 • 9. feb. 2017

Oppstartseminar Natalia Aaseth: Minoritetsspråklige elever i møte med        problemløsning og tekstoppgaver

 • 20. feb. 2017

Oppstartseminar Hanna Slabikowska: Elevers utfordringer med algebra i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole

 • 8. mars 2017, 14:00-16:00

Vi leser og diskuterer artikler av Boaler og Cobb.

Sted: Bakkenteigen, C3-119 Stauper